• 1 ℃
  2017ᠣᠨ ᠤ 09ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 19ᠡᠳᠦᠷ

ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭᠳᠤ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ

 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ᠄ 
 • ᠬᠡᠳᠣ ᠠᠷᠭᠢᠯ ᠬᠦᠭ ᠣᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠣᠳᠠᠰᠣᠳᠣ ᠬᠣᠭᠣᠷ
 • ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
 • ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ
 • ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠮᠵᠢ᠄ 
 • 52 MB
 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠄ 
 • ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄
 • 2017-02-08
 • ᠄   35
 • ᠄   0
 • ᠄   0
 • ᠄  0

ᠬᠡᠳᠣ ᠠᠷᠭᠢᠯ ᠬᠦᠭ ᠣᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠣᠳᠠᠰᠣᠳᠣ ᠬᠣᠭᠣᠷ

ᠬᠡᠳᠣ ᠠᠷᠭᠢᠯ ᠬᠦᠭ ᠣᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠣᠳᠠᠰᠣᠳᠣ ᠬᠣᠭᠣᠷ ᠪᠤᠯ ᠪᠦᠬᠦ ᠣᠷᠳᠣ  ᠨᠢ 120 ᠰᠠᠨᠲ᠋ᠢᠮᠸᠲ᠋ᠷ ᠂ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠶᠣᠨᠭ᠍ᠬᠣᠷ ᠣᠳᠠᠰᠣ  ᠲᠠᠢ ︔ ᠨᠠᠢᠮᠠᠯᠵᠢᠨ ᠴᠣᠣᠷᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷᠴᠠᠭ ᠣᠨ ᠣᠷᠳᠣ  ᠨᠢ 25 ᠰᠠᠨᠲ᠋ᠢᠮᠸᠲ᠋ᠷ ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠵᠢ  ᠨᠢ ᠮᠠᠨᠭ᠍ ᠮᠣᠭᠠᠢ ᠵᠢᠨ ᠠᠷᠠᠰᠣ ᠪᠣᠶᠣ ᠨᠢᠮᠭᠡᠨ ᠮᠣᠳᠣᠨ ᠬᠠᠪᠳᠠᠰᠣ ᠪᠡᠷ ᠪᠦᠷᠢᠵᠦ ᠂ ᠳ᠋ᠢᠶᠠᠮᠸᠲ᠋ᠷ ᠣᠨ ᠣᠷᠳᠣ  ᠨᠢ 17 ᠰᠠᠨᠲ᠋ᠢᠮᠸᠲ᠋ᠷ ︔ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠪᠠᠭᠴᠠ ᠬᠢᠯᠭᠠᠰᠣᠨ ᠰᠢᠷᠬᠡᠭ ᠪᠡᠷ ᠬᠦᠪᠴᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠣᠯᠣᠰᠣᠨ ᠨᠤᠮᠤ ᠵᠢᠨ ᠣᠷᠳᠣ  ᠨᠢ 80 ᠰᠠᠨᠲ᠋ᠢᠮᠸᠲ᠋ᠷ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠃

ᠬᠡᠳᠣ ᠠᠷᠭᠢᠯ ᠬᠦᠭ ᠣᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠣᠳᠠᠰᠣᠳᠣ ᠬᠣᠭᠣᠷ ᠂ ᠲᠦᠨᠭᠯᠢᠶᠣᠣ ᠬᠣᠳᠠ ᠵᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠣ ᠬᠦ᠍ᠭ᠍ᠵᠢᠮ ᠣᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ ᠵᠢᠨ ᠪᠣᠣ ᠰᠢᠣᠸᠠᠢ ᠹᠸᠨᠭ ᠣᠨ ᠭᠠᠷ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠦᠳᠦᠵᠦ ᠂ 2006 ᠣᠨ ᠣ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠮᠣᠵᠢ
ᠣᠷᠣᠨ ᠣ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠣᠳᠠᠰᠣᠳᠣ ᠬᠣᠭᠣᠷ ᠣᠨ ᠣᠷᠣᠯᠳᠣᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠣ ᠠᠨᠭ᠍ᠬ᠎ᠠ ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠵᠡᠭᠴᠢᠳ  ᠲᠠᠢ ᠨᠢᠭᠣᠷ ᠵᠣᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠬᠡᠳᠣ ᠠᠷᠭᠢᠯ ᠬᠦᠭ ᠣᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠣᠳᠠᠰᠣᠳᠣ ᠬᠣᠭᠣᠷ ᠵᠢ ᠬᠠᠪᠰᠣᠷᠣᠯ ᠂ ᠬᠠᠮᠳᠣᠷᠠᠯ ᠂ ᠭᠣᠴᠣᠯᠠᠯ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ ᠪᠡᠷ ᠪᠦᠷ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠣ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠣᠳᠣ ᠠᠨᠡᠭᠦ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠢ ᠶᠠᠪᠣᠬᠣ ᠳᠣᠳᠣᠮ ᠲᠣᠰᠬᠠᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠣᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠪᠠ ᠣᠯᠠᠨ ᠦᠵᠡᠭᠴᠢᠳ ᠣᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠯ ᠢ ᠣᠯᠵᠣ ᠪᠣᠢ ᠃

《 ᠾᠸ ᠶᠢᠨᠭ ᠬᠣᠸᠠᠷ 》

ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠣ ᠣᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠣ ᠠᠷᠠᠳ ᠣᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ ᠣᠨ ᠠᠶ᠎ᠠ ᠾᠸ ᠶᠢᠨᠭ ᠬᠣᠸᠠᠷ  ᠨᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠨᠡᠷᠡᠳᠣ ᠠᠷᠠᠳ ᠳᠠᠭᠣᠣ  ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠷᠣᠯᠲᠠᠢ ᠃ ᠣᠣᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠣᠨ ᠳᠠᠭᠣᠨ ᠳ᠋ᠣ ᠂ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ ᠭᠡᠣᠬᠡᠨ ᠾᠸ ᠶᠢᠨᠭ ᠬᠣᠸᠠᠷ ᠣᠨ ᠭᠣᠶᠣ ᠶᠡᠬᠡᠮᠰᠦᠭ ᠦᠨᠭᠭᠡ ᠵᠢᠰᠣ ᠂ ᠰᠡᠷᠭᠦᠯᠡᠨᠭ ᠴᠠᠶᠢᠯᠭᠠᠨ ᠵᠠᠨᠭ᠍ ᠠᠭᠠᠯᠢ ᠵᠢ ᠠᠮᠢᠳᠣᠯᠢᠭ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠳᠦᠷᠰᠦᠯᠡᠨ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠪᠡ ᠃

 

 

ᠬᠡᠳᠣ ᠠᠷᠭᠢᠯ ᠬᠦᠭ ᠣᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠣᠳᠠᠰᠣᠳᠣ ᠬᠣᠭᠣᠷ

 

default2015-12-02-00cf0c6aa5-cad8-40ae-a0ba-0db4e7eda7d6 default2015-12-02-00f2081f0f-8280-4cc2-90bb-67a8224c1683 default2015-12-02-010bd616fb-d7aa-4424-b578-dda3b119c421 default2015-12-02-01f1cf2636-436c-4fa7-a1dc-e49e8f5d861d default2015-12-02-0163ace9f9-6c14-44b6-914a-826be6fd8220 default2015-12-02-014f00f7df-fc58-4282-81f4-ee3c81fc8cff default2015-12-02-01113b0477-080b-4b67-91a8-18d121026104 default2015-12-02-01053f5407-a8cf-4abb-a55a-fadb2f17988e default2015-12-02-01ea94a14e-0d5e-46bf-bce2-6c514ecc2a3e

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MP4 ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ︱ 《 ᠾᠸ ᠶᠢᠨᠭ ᠬᠣᠸᠠᠷ 》

MP4 ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ

MP4 ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ︱ 《 ᠲᠣᠣᠯᠢ 》

MP3 ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ︱ 《 ᠾᠸ ᠶᠢᠨᠭ ᠬᠣᠸᠠᠷ 》

MP3 ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ︱ 《 ᠲᠣᠣᠯᠢ 》

ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ