• 1 ℃
  2017ᠣᠨ ᠤ 09ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 26ᠡᠳᠦᠷ

ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭᠳᠤ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ

 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ᠄ 
 • 6  11 ᠰᠦᠨᠢᠳ ᠤᠷᠲᠦ  ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ︽ ᠬᠤᠡᠭ᠍ᠭᠤᠷ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ ︾  ᠬᠦᠷᠡᠯᠪᠠᠭᠠᠲᠦᠷ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ ︵ ᠳᠦᠷᠰᠦ )
 • ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
 • ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ
 • ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠮᠵᠢ᠄ 
 • 52 MB
 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠄ 
 • ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄
 • 2017-02-08
 • ᠄   44
 • ᠄   0
 • ᠄   0
 • ᠄  0

ᠬᠦᠷᠠᠯᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠂ ᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ ᠂

1962 ᠤᠨ  ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠤᠵᠠᠢ ᠃ ᠰᠢᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ  ᠤᠨ

ᠰᠦᠨᠢᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ  ᠣ ᠬᠦᠮᠤᠨ ᠃ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠦ ᠠᠷᠠᠤᠨ  ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠃

 

ᠬᠤᠡᠭ᠍ᠭᠤᠷ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ  ᠬᠤᠡᠭ᠍ᠭᠤᠷ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ  ᠨᠢ ᠲᠠᠷᠭᠤᠨ ᠰᠢᠦ

ᠬᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠶᠠᠨ  ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠦᠨᠳᠡᠭᠡᠨ ᠮᠤᠷᠢ ᠰᠢᠦ

ᠬᠤᠡᠭ᠍ᠭᠤᠷ ᠦᠷ᠎ᠡ  ᠮᠢᠨᠢ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠴᠦ

ᠬᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ  ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠦᠨᠳᠡᠭᠡᠨ ᠰᠦᠢ  ᠲᠠᠢ ᠰᠢᠦ

 

 

default2015-12-09-4567ae0087-a916-4278-af33-bab7eea23158

ᠰᠦᠨᠢᠳ ᠤᠷᠲᠦ  ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ︽ ᠬᠤᠡᠭ᠍ᠭᠤᠷ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ ︾  ᠬᠦᠷᠡᠯᠪᠠᠭᠠᠲᠦᠷ ᠁

ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ