• 1 ℃
  2017ᠣᠨ ᠤ 09ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 19ᠡᠳᠦᠷ

ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭᠳᠤ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ

 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ᠄ 
 • ᠰᠦᠶᠦᠭᠡ ︱ 《 ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠬᠦᠣᠷᠨᠢᠬᠦ ᠠᠶ᠎ᠠ 》
 • ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
 • ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ
 • ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠮᠵᠢ᠄ 
 • 52 MB
 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠄ 
 • ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄
 • 2017-02-08
 • ᠄   45
 • ᠄   0
 • ᠄   0
 • ᠄  0

《 ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠬᠦᠣᠷᠨᠢᠬᠦ ᠠᠶ᠎ᠠ 》

  ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠣ ᠲᠡᠷᠡᠬᠦ ᠴᠡᠪᠡᠷ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠣᠷᠠᠨᠭ᠍ᠭᠣᠢ ᠣᠷ᠎ᠠ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠣᠯᠠᠨᠭ᠍ᠳᠣ ᠬᠣᠱᠣᠨᠭ᠍ ᠶᠦᠮᠦᠷ ᠮᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠨ  ᠳᠦᠪ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠨᠭᠭᠦᠢ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠨᠢᠮᠪᠠᠢ ᠣᠷᠯᠢᠭ ᠣᠨ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠬᠦ ᠴᠢᠳᠠᠪᠦᠷᠢ  ᠨᠢ ᠦᠵᠡᠭᠴᠢᠳ ᠣᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠣᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠯ ᠪᠠ  ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯᠳᠡᠳ ᠣᠨ ᠮᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠯ  ᠰᠠᠶᠢᠰᠢᠶᠠᠯ  ᠢ ᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠶᠣᠮ ᠃

 

 

ᠵᠠᠯᠠᠭᠣ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮᠴᠢᠨ ︱ ᠰᠦᠶᠦᠭᠡ

default2015-12-08-036cc211a7-1d82-4f3f-891d-1f4f887a605f 

ᠵᠢᠷᠤᠭ

6
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 29 28 27 25 24 30 1 2 3 4 5

ᠱᠠᠨᠭ᠍ᠨᠠᠯ

《 ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠬᠦᠣᠷᠨᠢᠬᠦ ᠠᠶ᠎ᠠ 》

ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ