• 1 ℃
  2017ᠣᠨ ᠤ 09ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 26ᠡᠳᠦᠷ

ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭᠳᠤ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ

 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ᠄ 
 • 6  12 ᠳᠠᠸᠠᠰᠠᠩᠪᠥᠥ ᠵᠢᠨ ᠳᠥᠭᠥᠮ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ
 • ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
 • ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ
 • ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠮᠵᠢ᠄ 
 • 52 MB
 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠄ 
 • ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄
 • 2017-02-08
 • ᠄   43
 • ᠄   0
 • ᠄   0
 • ᠄  0

ᠳᠠᠸᠠᠰᠠᠡᠭ᠍ᠪᠤᠤ ᠂ ᠮᠤᠡᠭ᠍ᠭᠤᠯ ᠦᠡᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠂ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠨᠢᠬᠡᠳᠦᠬᠡᠷ ᠳᠡᠰ  ᠤᠨ ᠳᠤᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠂

1954 ᠤᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠰᠢᠯᠢ ᠵᠢᠡ ᠭᠤᠤᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ  ᠤᠨ ᠬᠦᠪᠡᠬᠡᠳᠦ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠳᠦᠷᠦᠵᠠᠢ ᠃

1975 ᠤᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠡᠭ᠍ᠭᠤᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ  ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠡᠴᠨ ᠳᠡᠬᠦᠰᠴᠦ ᠂ ᠤᠳᠤ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠡᠭ᠍ᠭᠤᠯ  ᠤᠨ

ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ  ᠤᠨ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮ ᠳ᠋ᠥ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠮᠤᠡᠭ᠍ᠭᠤᠯ ᠦᠡᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ  ᠦ ᠤᠷᠳᠤ ᠵᠢᠡ

ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠪᠤᠯ ᠳᠠᠬᠦᠨ  ᠦ ᠳᠤᠰᠬᠠᠢ ᠮᠡᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠂ ᠰᠡᠬᠦᠯ  ᠳᠤᠨᠢ ᠠᠯᠳᠠᠷᠳᠤ ᠤᠷᠳᠤ ᠵᠢᠡ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ

ᠤᠷᠳᠤ ᠵᠢᠡ ᠳᠠᠭᠤᠨ  ᠦ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠵᠠᠭᠤᠡᠨᠠᠰᠤᠳᠤ ᠪᠠ ᠯᠾᠠᠵᠪ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠳ᠋ᠥ ᠱᠠᠪᠢ ᠤᠷᠤᠵᠠᠢ ᠃

1993 ᠤᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠮᠤᠡᠭ᠍ᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠡᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠬᠤᠳᠠᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ 《 ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ

ᠤᠷᠳᠤ ᠵᠢᠡ ᠳᠠᠭᠤᠨ  ᠦ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ 》 ᠳ᠋ᠥ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠮᠸᠳᠠᠯ ᠬᠦᠷᠳᠡᠵᠠᠢ ᠃ 1994 ᠤᠨ ᠳ᠋ᠥ

《 ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ  ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠵᠢᠡ ᠤᠬᠢ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ 》 ᠳ᠋ᠥ

ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠤ ᠮᠦᠡᠭᠬᠦᠨ ᠮᠸᠳᠠᠯ ᠬᠦᠷᠳᠡᠵᠠᠢ ᠃ 1996 ᠤᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠹᠷᠠᠨᠽᠢ ᠂ ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠤᠯᠠᠨ

ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ  ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ  ᠦ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠳᠤᠭᠯᠠᠯᠳᠠ ᠳ᠋ᠥ ᠳᠠᠭᠤᠨ  ᠦ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ

ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ  ᠦ ᠨᠢᠬᠡᠳᠦᠬᠡᠷ ᠳᠡᠰ  ᠤᠨ ᠱᠠᠡᠭ᠍ᠨᠠᠯ  ᠢ ᠬᠦᠷᠳᠡᠵᠠᠢ ᠃

 

6  12 ᠳᠠᠸᠠᠰᠠᠩᠪᠥᠥ ᠵᠢᠨ ᠳᠥᠭᠥᠮ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ

6  12 ᠳᠠᠸᠠᠰᠠᠩᠪᠥᠥ ᠵᠢᠨ ᠳᠥᠭᠥᠮ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ

ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ