• 1 ℃
  2017ᠣᠨ ᠤ 09ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 26ᠡᠳᠦᠷ

ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭᠳᠤ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ

 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ᠄ 
 • 6  13 ︽ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷᠠᠯ ᠮᠤᠷᠢ ︾ ᠳᠠᠸᠠᠰᠠᠩᠪᠥᠥ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ
 • ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
 • ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ
 • ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠮᠵᠢ᠄ 
 • 52 MB
 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠄ 
 • ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄
 • 2017-02-08
 • ᠄   43
 • ᠄   0
 • ᠄   0
 • ᠄  0

ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷᠠᠯ ᠮᠤᠷᠢ

 

ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷᠠᠯ ᠮᠤᠷᠢ  ᠮᠢᠨᠢ ᠬᠦ᠋ ᠠᠢ ᠳ᠋ᠡ

ᠴᠠᠭ ᠣᠨ ᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠴᠠᠡᠭ᠍  ᠲᠠᠢ ᠳ᠋ᠡ ᠬᠦ᠋ ᠂

ᠴᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ  ᠲᠠᠢ ᠶᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠳ

ᠴᠢᠮ᠎ᠠ  ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠲᠠᠰᠳᠠᠭ  ᠨᠢ ᠰᠤᠯᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠠ ᠬᠦ᠋ ᠃

6  12 ᠳᠠᠸᠠᠰᠠᠩᠪᠥᠥ ᠵᠢᠨ ᠳᠥᠭᠥᠮ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ

6  13 ︽ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷᠠᠯ ᠮᠤᠷᠢ ︾ ᠳᠠᠸᠠᠰᠠᠩᠪᠥᠥ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ

ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ