• 1 ℃
  2017ᠣᠨ ᠤ 09ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 26ᠡᠳᠦᠷ

ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭᠳᠤ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ

 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ᠄ 
 • 6  14 ᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠲᠦ  ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ︽ ᠵᠢᠭᠠᠬᠠᠨ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ ︾  ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ ︵ ᠳᠦᠷᠰᠦ )
 • ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
 • ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ
 • ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠮᠵᠢ᠄ 
 • 52 MB
 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠄ 
 • ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄
 • 2017-02-08
 • ᠄   43
 • ᠄   0
 • ᠄   0
 • ᠄  0

ᠦᠨᠳᠤᠰᠦ ᠂ ᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ ᠂

1969 ᠤᠨ  ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠤᠵᠠᠢ ᠃ ᠰᠢᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ  ᠤᠨᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ  ᠣ

ᠶᠠᠬᠡ ᠭᠤᠤᠯ ᠰᠤᠮᠤ ᠵᠢᠨ ᠬᠦᠮᠤᠨ ᠃ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠦ ᠠᠷᠠᠤᠨ  ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠃

 

ᠵᠢᠭᠠᠬᠠᠨ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ

ᠵᠢᠭᠠᠬᠠᠨ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠲᠤᠡᠭ᠍ᠰᠢᠶᠠᠨ  ᠳᠤᠨᠢ

ᠲᠤᠮᠤᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠭᠤᠬᠠᠢ ᠲᠠᠰᠤᠷᠠᠨ᠎ᠠ ᠰᠢᠦ ᠳ᠋ᠠ

ᠵᠢᠭᠠᠬᠠᠨ ᠲᠠᠬᠦᠨ  ᠣ ᠠᠭᠠᠰᠢᠨ  ᠳᠤᠨᠢ

ᠰᠠᠤᠡᠬᠢᠯ  ᠮᠢᠨᠢ ᠮᠠᠭᠤᠬᠠᠢ ᠲᠡᠭᠳᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ ᠰᠢᠦ ᠳ᠋ᠠ

6  14              )

ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ