• 1 ℃
  2017ᠣᠨ ᠤ 09ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 26ᠡᠳᠦᠷ

ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭᠳᠤ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ

 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ᠄ 
 • ᠰᠦᠶᠦᠭᠡ ︱ 《 ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠣᠨ ᠠᠶ᠎ᠠ 》
 • ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
 • ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ
 • ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠮᠵᠢ᠄ 
 • 52 MB
 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠄ 
 • ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄
 • 2017-02-08
 • ᠄   45
 • ᠄   0
 • ᠄   0
 • ᠄  0

《 ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ  ᠣᠨ ᠠᠶ᠎ᠠ 》

ᠲᠣᠰ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ ᠣᠨ ᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠣᠯ A.B.C ᠭᠣᠷᠪᠡᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ   ᠢᠶᠠᠷ ᠣᠭᠰᠠᠷᠠᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠶᠣᠮ ᠃

A ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠄ ᠳᠣᠮᠳᠠ ᠬᠣᠷᠳᠣᠴᠠ ᠃ ᠯᠠᠪᠳᠠᠭᠣᠨ ᠳᠣᠭᠳᠠᠭᠣᠨ ᠠᠯᠭᠣᠷ ᠠᠭᠠᠵᠢᠮ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠣᠨ ᠠᠶ᠎ᠠ  ᠨᠢ ᠂ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ  ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠣᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠣᠮ ᠣᠨ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠠᠨ ᠣ ᠪᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ  ᠳᠡᠬᠢ ᠪᠦᠬᠡᠴᠣᠳ ᠣᠨ ᠮᠠᠨᠭ᠍ᠨᠣᠭ ᠲᠣᠣᠰᠢᠣ ᠡᠮᠦᠰᠦᠭᠡᠳ  ᠮᠠᠭᠰᠢᠭᠠᠳ ᠣᠷᠣᠬᠣ ᠰᠦᠷ ᠢ ᠲᠣᠭᠠᠴᠢᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠭ ᠃

B ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠄ ᠣᠷᠣᠯᠳᠣᠭᠠᠨ ᠡᠬᠢᠯᠡᠯ᠎ᠡ ᠃ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠡᠳᠡᠭᠡᠳ ᠣᠨ ᠪᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠰᠯᠡᠨ ᠪᠠᠷᠰ ᠨᠣᠴᠣᠯᠳᠣᠬᠣ ᠮᠡᠳᠦ ᠂  ᠬᠡᠨ ᠬᠡᠨ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷ ᠬᠠᠶᠠᠬᠣ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠦᠵᠦ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠲᠣᠰᠬᠠᠪᠠ ᠃ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ  ᠨᠢ ᠠᠯᠭᠣᠷ  ᠠᠭᠠᠵᠢᠮ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠡᠨ  ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠬᠣᠷᠳᠣᠰᠴᠣ ᠂ ᠪᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠣᠭᠠᠨ  ᠣ ᠪᠠᠴᠢᠮ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠪᠣᠯᠵᠣ ᠬᠣᠷᠴᠠᠳᠣᠭᠰᠠᠨ   ᠢ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠃ ᠡᠨᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠣ ᠵᠦᠪᠬᠡᠨ ᠱᠣᠳᠣᠷᠭᠣ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠳᠣ ᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠡᠭᠡᠯᠵᠢᠯᠡᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮᠳᠡᠵᠦ ᠂ ᠪᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ  ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠡ ᠬᠠᠮᠣᠭ ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠰᠢᠭᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠳ᠋ᠣ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃

C ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠄ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠃ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠣᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠣ ᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠳ ᠳᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠳᠣᠭᠣᠶᠢᠯᠡᠨ ᠳᠡᠪᠬᠡᠷᠴᠣ ᠂ ᠦᠪᠡᠷ ᠣᠨ  ᠢᠯᠠᠯᠳᠠᠳ᠋ᠣ ᠪᠠᠨ ᠣᠮᠣᠭᠰᠢᠬᠣ ᠳ᠋ᠣ ᠂ ᠦᠵᠡᠭᠴᠢᠳ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠣᠨ ᠣᠭ  ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠶᠠᠰᠣᠯᠴᠠᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠠᠶᠠᠯᠭᠣ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠄ ᠡᠣ ᠶᠦᠨ ᠯᠦᠨᠭ ᠂ ᠨᠠᠳᠮᠠᠳ ︔

ᠱᠣᠳᠣᠷᠭᠣ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮᠳᠡᠭᠰᠡᠨ  ᠨᠢ ᠄ ᠴᠣᠯᠮᠣᠨ

2004 ᠣᠨ  ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠦ ᠂ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠪᠠᠨ ᠲᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠡᠭᠡᠳ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠢᠯ ᠪᠣᠯᠣᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠦᠶᠦᠭᠡ ᠂  ᠣᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠣᠷᠢᠳ ᠬᠣᠵᠢᠳ ᠠᠮᠸᠷᠢᠺᠠ ᠂ ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠳ᠋ᠣ ᠣᠴᠢᠵᠣ ᠂ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠣᠰᠣ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠣᠷᠠᠯᠢᠭ ᠣᠨ  ᠰᠣᠯᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠣ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠳᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ︔2007 ᠣᠨ ᠣ 4 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠣ ᠂ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ ᠣᠨ  ᠵᠠᠯᠠᠭᠣᠴᠣᠳ ᠣᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠠᠨ ᠣ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠂ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠵᠠᠯᠠᠭᠣ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨᠬᠣᠪᠢ ᠪᠡᠷ ᠂  ᠵᠠᠯᠠᠭᠣᠴᠣᠳ ᠣᠨ ᠡᠪᠯᠡᠯ ᠣᠨ ᠲᠦᠪ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠨ ᠣ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠣᠨ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮ ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠵᠣ ᠺᠣᠷᠢᠶᠠ ᠣᠯᠣᠰ ᠢᠶᠠᠷ  ᠠᠶᠢᠯᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠰᠣᠯᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠣ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠳᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠪᠠ ᠃ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠣ ᠶᠠᠭ ᠰᠠᠶ᠋ᠢᠬᠠᠨ ᠸᠸᠨ  ᠵᠢᠶᠠ ᠪᠣᠣ ᠶᠡᠷᠦᠨᠭᠬᠡᠢ ᠰᠠᠶᠢᠳ ᠺᠣᠷᠢᠶᠠ ᠣᠯᠣᠰ ᠲᠣ ᠣᠯᠣᠰ ᠣᠨ ᠶᠠᠪᠣᠳᠠᠯ ᠣᠨ ᠠᠶᠢᠯᠴᠢᠯᠠᠯᠠᠳᠠ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ  ᠲᠠᠢ  ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠣᠭᠰᠠᠨ  ᠡᠴᠡ ᠂ ᠺᠣᠷᠢᠶᠠ ᠣᠯᠣᠰ ᠣᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠣ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠳ᠋ᠣ ᠸᠸᠨ ᠵᠢᠶᠠ ᠪᠣᠣ ᠶᠡᠷᠦᠨᠭᠬᠡᠢ ᠰᠠᠶᠢᠳ ᠪᠠ  ᠺᠣᠷᠢᠶᠠ ᠣᠯᠣᠰ ᠣᠨ ᠶᠡᠷᠦᠨᠭᠬᠡᠢ ᠰᠠᠶᠢᠳ  ᠲᠠᠢ ᠵᠣᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃     2006 ᠣᠨ ᠣ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠣ ᠂ ᠰᠢᠨᠭᠭᠠᠫᠣᠷ ᠣᠨ ᠱᠢ ᠴᠸᠨᠭ ᠬᠣᠸᠠ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ ᠣᠨ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮ ᠣᠨ ᠣᠨᠴᠠ ᠣᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ  ᠪᠡᠷ ᠂ ᠸᠢᠺᠲ᠋ᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠣᠣ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ ᠣᠨ ᠲᠢᠨᠭᠬᠢᠮ ᠳ᠋ᠣ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ《 ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠣᠨ ᠪᠠᠭᠠᠲᠣᠷ 》ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠠᠭᠣᠣ  ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ ᠣᠨ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠣ ᠣᠷᠢᠳ ᠬᠣᠵᠢᠳ《 ᠠᠳᠣᠭᠣᠴᠢᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠣ 》᠂《 ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠣᠯᠠᠨᠭ᠍ᠳᠣ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ 》᠂ 《 ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠣᠨ ᠠᠶ᠎ᠠ 》᠂《 ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠬᠦᠣᠷᠨᠢᠬᠦ ᠠᠶ᠎ᠠ 》᠂《 ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠳᠣᠮᠣᠭ 》ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠴᠢᠨᠠᠷ   ᠲᠠᠢ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠣᠳᠠᠰᠣᠳᠣ ᠬᠣᠭᠣᠷ ᠣᠨ ᠠᠶᠠᠰ ᠣᠳ ᠢ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠳᠠᠭᠣᠣ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ ᠣᠨ ᠴᠣᠭᠯᠠᠭᠠᠨ ᠣ ᠬᠣᠭᠣᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠣ ᠂ ᠭᠣᠣᠯ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ  ᠬᠢᠨ ᠪᠠᠰᠠ ᠲᠣᠰ  ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠨ ᠳᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠣ ᠳᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠳ᠋ᠣ ᠲᠣᠰᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠨ《 ᠰᠦᠶᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ  ᠣᠳᠠᠰᠣᠳᠣ ᠬᠣᠭᠣᠷ ᠣᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠣ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠯ 》ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ ᠃

ᠵᠠᠯᠠᠭᠣ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮᠴᠢᠨ ︱ ᠰᠦᠶᠦᠭᠡ

default2015-12-08-036cc211a7-1d82-4f3f-891d-1f4f887a605f

 

ᠵᠢᠷᠤᠭ

7 8 9 10 15 14 13 12 11 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6

《 ᠰᠦᠶᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠣᠳᠠᠰᠣᠳᠣ ᠬᠣᠭᠣᠷ ᠣᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠣ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠯ 》

《 ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠣᠨ ᠠᠶ᠎ᠠ 》

ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ