• 1 ℃
  2017ᠣᠨ ᠤ 09ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 19ᠡᠳᠦᠷ

ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭᠳᠤ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ

 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ᠄ 
 • ᠰᠦᠶᠦᠭᠡ ︱ 《 ᠤᠭ᠍ᠶᠤᠨᠽᠠᠨᠳᠠᠨ 》
 • ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
 • ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ
 • ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠮᠵᠢ᠄ 
 • 52 MB
 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠄ 
 • ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄
 • 2017-02-08
 • ᠄   45
 • ᠄   0
 • ᠄   0
 • ᠄  0

《 ᠤᠭ᠍ᠶᠤᠨᠽᠠᠨᠳᠠᠨ 》

ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠣ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠴᠢᠨᠠᠷ  ᠲᠠᠢ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ ︱ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠳᠣᠳᠠᠰᠣᠳᠣ ᠬᠣᠭᠣᠷ  ᠢ ᠣᠳᠣ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠣᠣ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ ᠣᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ  ᠲᠠᠢ ᠣᠶᠠᠯᠳᠣᠭᠣᠯᠬᠣ ᠪᠣᠯ ᠰᠦᠶᠦᠭᠡ   ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠢ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠣ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠪᠣᠯᠬᠣ ᠶᠣᠮ ᠃ ᠣᠳᠣᠬᠢ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ ᠣᠨ ᠠᠨᠭ᠍ᠬᠢ ᠳ᠋ᠣ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠣᠳᠠᠰᠣᠳᠣ ᠬᠣᠭᠣᠷ ᠢ ᠨᠠᠮᠡᠵᠦ ᠣᠷᠣᠭᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ  ᠨᠢ ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳ᠋ᠣ ᠢᠯᠡ ᠳᠣᠳᠣ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠣ ᠦᠨᠭᠭᠡ ᠪᠣᠳᠣᠭ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠦᠵᠡᠭᠴᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠳ᠋ᠣ ᠲᠠᠭᠠᠰᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠨᠭ ᠬᠣᠳᠠ ᠳ᠋ᠣ ᠠᠯᠳᠠᠷᠰᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠡᠷᠭᠦᠨ᠎ᠠ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ ᠣᠨ ᠠᠨᠭ᠍ᠬᠢ ᠰᠦᠶᠦᠭᠡ   ᠣᠨ ᠳᠣᠷᠠᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠣᠷᠣᠯᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃

2001 ᠣᠨ  ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠦ ᠣᠷᠢᠳ ᠬᠣᠵᠢᠳ ᠲᠡᠷᠡ ᠂ ᠲᠦᠪ ᠣᠨ ᠲᠸᠯᠸᠢᠰ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠨ ᠣ《 ᠣᠶᠠᠨᠭ᠍ᠭᠠᠲᠠᠢ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠣᠯᠣᠰ ᠣᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ 》《 ᠲᠠᠪᠣᠨ ᠲᠢᠪ ᠣᠨ ᠬᠠᠮᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ 》《 ᠴᠣᠭ ᠪᠢᠯᠢᠭᠳᠣ ᠳᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ 》ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠣᠯᠣᠨᠭ᠍ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠭᠣᠴᠣᠯᠠᠯ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ《 ᠠᠳᠣᠭᠣᠴᠢᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠣ 》᠂《 ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠲᠣᠣᠯᠢ 》᠂ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠣᠳᠠᠰᠣᠳᠣ ᠬᠣᠭᠣᠷ ᠪᠠ ᠱᠣᠳᠣᠷᠭᠣ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠣᠰᠯᠠᠯ《 ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠣᠨ ᠠᠶ᠎ᠠ 》ᠵᠢᠴᠢ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠣ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠣ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ ᠣᠨ ᠬᠠᠮᠳᠣᠷᠠᠯ ᠳ᠋ᠣ ᠭᠣᠣᠯᠯᠠᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠫᠷᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠰᠢᠨᠭᠭᠡᠭᠡᠨ ᠨᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠶᠣᠮ ᠃

ᠵᠠᠯᠠᠭᠣ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮᠴᠢᠨ ︱ ᠰᠦᠶᠦᠭᠡ

default2015-12-08-036cc211a7-1d82-4f3f-891d-1f4f887a605f

 

ᠵᠢᠷᠤᠭ

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6

《 ᠤᠭ᠍ᠶᠤᠨᠽᠠᠨᠳᠠᠨ 》

ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ