• 1 ℃
  2017ᠣᠨ ᠤ 09ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 26ᠡᠳᠦᠷ

ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭᠳᠤ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ

 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ᠄ 
 • 6  15 ᠥᠷᠴᠠᠶᠢᠬᠤ  ᠶᠢᠨ ᠳᠥᠭᠥᠮ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ
 • ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
 • ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ
 • ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠮᠵᠢ᠄ 
 • 52 MB
 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠄ 
 • ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄
 • 2017-02-08
 • ᠄   43
 • ᠄   0
 • ᠄   0
 • ᠄  0

ᠦᠷᠴᠠᠶᠢᠬᠤ ᠂ ᠮᠤᠡᠭ᠍ᠭᠤᠯ ᠦᠡᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠂ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠨᠢᠬᠡᠳᠦᠬᠡᠷ ᠳᠡᠰ  ᠤᠨ ᠳᠤᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠂ 1957 ᠤᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠰᠢᠯᠢ ᠵᠢᠡ ᠭᠤᠤᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ  ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ᠬᠦᠬᠡ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠳᠦᠷᠦᠵᠠᠢ ᠃ 1972 ᠤᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ  ᠦ ᠪᠡᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠡᠮᠦ᠍ᠴᠢᠷ ᠲ᠋ᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠂ ᠰᠡᠬᠦᠯ  ᠳᠤᠨᠢ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠡᠭ᠍ᠭᠤᠯ  ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ  ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳ᠋ᠥ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠳ᠋ᠥ ᠪᠡᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠳᠤ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠪᠤᠶᠠᠡᠳᠡᠯᠬᠡᠷ  ᠲᠤ ᠱᠠᠪᠢ ᠤᠷᠤᠵᠤ ᠂ ᠤᠷᠳᠤ ᠵᠢᠡ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠵᠢ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠠᠢ ᠃ 1982 ᠤᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠡᠭ᠍ᠭᠤᠯ  ᠤᠨ ᠷᠠᠳᠢᠦ ᠨᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠬᠡ ᠵᠢᠡ ᠤᠷᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ  ᠦ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮ ᠳ᠋ᠥ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠦ ᠂ 1986 ᠤᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠠᠡᠭ᠍ᠬᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ  ᠦ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠳ  ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ  ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠱᠠᠡᠭ᠍ᠨᠠᠯ ᠬᠦᠷᠳᠡᠵᠠᠢ ᠃ 1993 ᠤᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠮᠤᠡᠭ᠍ᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠡᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠬᠤᠳᠠᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ 《 ᠠᠡᠭ᠍ᠬᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ  ᠦ ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤ ᠵᠢᠡ ᠳᠠᠭᠤᠨ  ᠦ ᠳᠤᠮᠤ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ 》 ᠳ᠋ᠥ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠮᠸᠳᠠᠯ ᠬᠦᠷᠳᠡᠵᠠᠢ ᠃ ᠳᠡᠷᠨ ᠤᠷᠢᠳ ᠬᠤᠵᠢᠳ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠡᠭ᠍ᠭᠤᠯ  ᠤᠨ 30 ᠵᠢᠯ ᠂ 40 ᠵᠢᠯ ᠂ 50 ᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠤᠢ ᠵᠢ ᠤᠭᠳᠤᠬᠤ ᠳᠤᠮᠤ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶᠡᠨ  ᠦ ᠳᠤᠭᠯᠠᠯᠳᠠ ᠳ᠋ᠥ ᠤᠷᠢᠭᠳᠠᠨ ᠳᠤᠭᠯᠠᠵᠤ ᠂ ᠤᠯᠠᠨ ᠳᠦᠮᠡᠨ  ᠦ ᠬᠦᠷᠳᠡᠬᠡᠯ  ᠢ ᠤᠯᠵᠤ ᠂ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠡᠭ᠍ᠭᠤᠯ  ᠤᠨ ᠠᠡᠭ᠍ᠬᠠᠨ  ᠦ ᠲᠠᠷᠢᠬᠦᠯᠡᠭᠴᠢ ᠤᠯᠠᠭᠠᠡᠬᠦᠦ 《 ᠪᠢᠴᠢᠬᠠᠨ ᠪᠤᠶᠠᠡᠳᠡᠯᠬᠡᠷ 》 ᠬᠡᠰᠡᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃default2015-12-09-12f3ea8f8c-3fea-4a5d-8d2c-2f7e69a9b8bd

6  15 ᠥᠷᠴᠠᠶᠢᠬᠤ  ᠶᠢᠨ ᠳᠥᠭᠥᠮ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ

ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ