• 1 ℃
  2017ᠣᠨ ᠤ 09ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 19ᠡᠳᠦᠷ

ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭᠳᠤ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ

 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ᠄ 
 • ᠣᠷᠳᠣᠰ ᠣᠨ ᠬᠡᠪ ᠨᠠᠮᠪᠠ
 • ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
 • ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ
 • ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠮᠵᠢ᠄ 
 • 52 MB
 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠄ 
 • ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄
 • 2017-02-08
 • ᠄   36
 • ᠄   0
 • ᠄   0
 • ᠄  0

ᠣᠷᠳᠣᠰ ᠣᠨ ᠬᠡᠪ ᠨᠠᠮᠪᠠ

2.ᠣᠷᠳᠣᠰ ᠣᠨ ᠬᠡᠪ ᠨᠠᠮᠪᠠ ᠣᠷᠳᠣᠰ ᠤᠨ ᠥᠨᠳᠥᠷᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠤᠲᠠᠰᠤᠲᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷ  ᠨᠢ ᠭᠣᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠤᠯ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠦᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠢ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠂ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠯ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠪᠥᠵᠢᠭ ᠦᠨ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠤᠯ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠰᠠ ᠮᠠᠰᠢ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢᠲᠡᠢ ᠠᠴᠢ ᠲᠤᠰᠠ ᠶᠢ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠭᠣᠴᠣᠯᠠᠯ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠦᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠡᠶᠢᠮᠦ ᠶᠡᠬᠡ ᠨᠥᠯᠥᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠢᠯᠡ ᠃ ᠣᠷᠳᠣᠰ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠦᠨ ᠠᠶ᠎ᠠ  ᠨᠢ ᠦᠰᠦᠷᠦᠯᠲᠡ ᠶᠡᠬᠡᠲᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠂ ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ᠨᠤᠭᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠣᠭᠯᠠᠭ᠎ᠠ  ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠂ ᠴᠣᠴᠢᠷ ᠠᠶᠢᠵᠠᠮ ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠠᠶᠠᠰ ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠯᠠᠮ ᠬᠥᠷ ᠬᠥᠭᠵᠢᠶᠡᠨ  ᠲᠠᠢ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠪᠦᠵᠢᠭᠯᠢᠭ ᠴᠢᠨᠠᠷ  ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ ᠂ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠳᠣᠯᠭᠢᠶᠠᠨ ᠮᠡᠲᠦ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠵᠦ ᠂ ᠣᠷᠭᠢᠯᠤᠮ᠎ᠠ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠭᠡ  ᠲᠠᠢ ᠥᠨᠳᠥᠷᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠬᠡᠪ ᠨᠠᠮᠪᠠ  ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠃

ᠵᠢᠷᠤᠭ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32-1 32 34 35 37 38 39 40 41 42-1 42 43 44 45

MP4 ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ︱ ︽ ᠣᠷᠳᠣᠰ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠬᠢᠶ᠎ᠡ ︾ ︵ ᠨᠠᠳᠮᠢᠳ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮᠳᠡᠪᠡ ︶

MP4 ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ︱ ︽ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠬᠢᠶ᠎ᠡ ︾ ︵ ᠲᠣᠭᠲᠠᠬᠤ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮᠳᠡᠪᠡ ︶

MP3 ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ︱ ︽ ᠣᠷᠳᠣᠰ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠬᠢᠶ᠎ᠡ ︾ ︵ ᠨᠠᠳᠮᠢᠳ ᠬᠠᠮᠲᠤᠯᠢᠭ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮᠳᠡᠪᠡ ︶

MP3 ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ︱ ︽ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠬᠢᠶ᠎ᠡ ︾ ︵ ᠲᠣᠭᠲᠠᠬᠤ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮᠳᠡᠪᠡ ︶

ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ