• 1 ℃
  2017ᠣᠨ ᠤ 09ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 26ᠡᠳᠦᠷ

ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭᠳᠤ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ

 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ᠄ 
 • ᠰᠦᠶᠦᠭᠡ ︱ 《 ᠠᠳᠣᠭᠣᠴᠢᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠣ 》
 • ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
 • ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ
 • ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠮᠵᠢ᠄ 
 • 52 MB
 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠄ 
 • ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄
 • 2017-02-08
 • ᠄   41
 • ᠄   0
 • ᠄   0
 • ᠄  0

ᠪᠢᠴᠢᠬᠠᠨ ᠪᠦᠷᠭᠦᠳ ᠵᠢᠭᠦᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠨ ᠪᠠᠷᠳᠠᠭᠠᠳᠣ ᠬᠠᠯᠢᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠳᠡᠭᠦᠯᠢᠨᠡᠮ

ᠴᠦᠬᠡᠨ ᠳᠣᠭᠠᠳᠣ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠣ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ ᠣᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ᠎ᠡ ᠂ ᠣᠷᠠᠯᠢᠭ ᠣᠨ ᠣᠷᠭᠢᠯ ᠳ᠋ᠣ ᠲᠠᠰᠣᠷᠠᠯᠳᠠ ᠦᠭᠡᠢ  ᠠᠪᠠᠷᠢᠨ ᠂ ᠠᠯᠳᠡᠷ ᠴᠣᠯᠠ ᠪᠠᠨ ᠵᠠᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠨᠳᠣᠭᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠰᠦᠶᠦᠭᠡ ᠂ ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ ᠣᠷᠣᠨ ᠣ ᠳᠣᠳᠣᠨ᠎ᠠ  ᠭᠠᠳᠠᠨᠠᠬᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠵᠠᠭᠣᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠨᠭ᠍ᠬᠠᠷᠣᠯ ᠢ ᠣᠨᠴᠣᠭᠣᠢ ᠳᠠᠳᠠᠵᠣ ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠣ ᠲᠡᠷᠡᠬᠦ ᠪᠣᠷᠣᠭᠵᠢᠭᠣᠨ  ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠭᠦᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯᠭᠡ  ᠲᠠᠢ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮᠳᠡᠬᠦ ᠣᠷᠠᠯᠢᠭ  ᠨᠢ ᠂ ᠣᠯᠣᠰ ᠣᠨ ᠳᠣᠳᠣᠭᠠᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠣᠣ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ ᠣᠨ  ᠲᠠᠪᠴᠠᠨᠭ᠍ ᠪᠠ ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠵᠠᠭᠣᠴᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠶᠣᠮ ᠃

《 ᠠᠳᠤᠭᠤᠴᠢᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ 》

ᠣᠳᠣᠷᠢᠳᠬᠠᠯ ᠄ ᠣᠳᠠᠭᠠᠪᠳᠣᠷ ᠃ ᠣᠷᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠣᠣ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠳᠣ ᠠᠶᠢᠵᠠᠮ  ᠢᠶᠠᠷ ᠂ ᠠᠭᠣᠳᠠᠮ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠣᠨ  ᠡᠶᠡᠪᠡᠷᠬᠦᠣ ᠨᠠᠶᠢᠷᠰᠡᠭ ᠂ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠣᠨ ᠲᠦᠯᠵᠢᠯ ᠵᠢᠷᠣᠭ ᠢ ᠵᠢᠷᠣᠭᠯᠠᠪᠠ ᠃

A ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠄ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠴᠣᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠃ ᠪᠢᠯᠬᠠᠮ᠎ᠠ ᠬᠠᠯᠠᠭᠣᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯᠭᠡᠳᠣ ᠠᠶᠠᠯᠭᠣ ᠪᠡᠷ ᠂ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠣᠨ  ᠦᠷᠨᠢᠨ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠵᠣ ᠦᠭᠡᠳᠡᠯᠡᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

B ᠣᠳᠠᠭᠠᠨ ᠴᠣᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠃ ᠢᠷᠠᠭᠣ ᠣᠶᠠᠨᠭ᠍ᠭᠠᠯᠢᠭ ᠠᠶᠢᠵᠠᠮ ᠪᠠ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠲᠣᠣᠯᠢᠰ ᠣᠨ ᠠᠭᠠᠵᠢᠮ ᠴᠣᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ  ᠠᠳᠣᠭᠣᠴᠢᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠣ ᠶᠢᠨ ᠦᠯᠦᠭᠡᠢ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠬᠠᠳᠣᠨ ᠪᠢᠰᠢᠷᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠪᠡ ᠃  ᠭᠡᠨᠡᠳᠳᠡ ᠮᠣᠷᠢ ᠦᠣᠷᠰᠡᠨ ᠂ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠣᠳᠠᠰᠣᠳᠣ ᠬᠣᠭᠣᠷ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠬᠦᠭ᠍  ᠡᠴᠡ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠬᠦᠭ ᠣᠨ ᠱᠠᠳᠣᠨ ᠳ᠋ᠣ  ᠰᠢᠯᠵᠢᠵᠣ ᠂ ᠳᠠᠭᠣᠣ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ ᠢ ᠣᠷᠭᠢᠯ ᠳ᠋ᠣ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

A ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠢᠯᠡᠷᠡᠵᠦ ᠂ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠣᠳᠠᠰᠣᠳᠣ ᠬᠣᠭᠣᠷ ᠣᠨ ᠨᠢᠰᠠᠯᠬᠣ ᠪᠠ ᠱᠣᠳᠣᠷᠭᠣ ᠶᠢᠨ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ  ᠣᠷ᠎ᠠ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠂ ᠡᠳᠦᠷ  ᠡᠴᠡ ᠡᠳᠦᠷ ᠰᠢᠨᠡᠳᠴᠣ ᠂ ᠣᠮᠣᠭ ᠰᠦᠷ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠨᠭ᠍ᠭᠣᠢ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠴᠡᠨᠭᠬᠡᠯᠲᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ  ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠢᠯᠠᠷᠠᠭᠦᠯᠵᠤ ᠁ ᠂ ᠠᠷᠭᠣᠮᠠᠭ ᠬᠦᠯᠦᠭ ᠠᠬᠢᠨ ᠦᠣᠷᠰᠡᠵᠦ ᠂ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠣᠨ ᠳᠠᠪᠰᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠵᠦᠨᠭᠨᠡᠨ ᠂  ᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠯ ᠣᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠢ ᠳᠦᠭᠦᠮ ᠠᠪᠰᠠᠷᠬᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠠᠮᠢᠵᠢᠷᠠᠯ  ᠣᠨ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠢᠯᠬᠠᠮ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠣ ᠂  ᠪᠦᠬᠦᠯᠢ ᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠡᠭᠦᠰ ᠠᠮᠵᠢᠯᠳᠠ  ᠲᠠᠢ ᠳᠠᠭᠣᠰᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠵᠠᠯᠠᠭᠣ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮᠴᠢᠨ ︱ ᠰᠦᠶᠦᠭᠡ

default2015-12-08-036cc211a7-1d82-4f3f-891d-1f4f887a605f

ᠵᠢᠷᠤᠭ

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6

《 ᠠᠳᠤᠭᠤᠴᠢᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ 》

《 ᠠᠳᠤᠭᠤᠴᠢᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ 》

ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ