• 1 ℃
  2017ᠣᠨ ᠤ 09ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 26ᠡᠳᠦᠷ

ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭᠳᠤ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ

 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ᠄ 
 • 6  17 ︽ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠮᠡᠲᠥ ᠬᠠᠭᠠᠨ  ᠣ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ︾ ᠴᠤᠶᠢᠵᠢᠨᠵᠠᠪ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ
 • ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
 • ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ
 • ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠮᠵᠢ᠄ 
 • 52 MB
 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠄ 
 • ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄
 • 2017-02-08
 • ᠄   42
 • ᠄   0
 • ᠄   0
 • ᠄  0

ᠴᠤᠶᠢᠵᠢᠨᠵᠠᠪ ᠂ ᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ ᠂

ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠬᠤᠳᠠ ᠵᠢᠨ ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ  ᠣ ᠬᠦᠮᠤᠨ ᠃ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠦ ᠠᠷᠠᠤᠨ  ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠃

 

ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠮᠡᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ  ᠣ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ

 

ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠮᠡᠳᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ  ᠣ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ

ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠦᠰᠢᠮᠡᠯ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠨᠢ ᠬᠤᠪᠢᠯᠭᠠᠭᠴᠢᠳ

ᠲᠦᠭᠡᠮᠡᠯ ᠪᠤᠯᠠᠭ ᠣᠨ ᠤᠰᠤ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠶᠤ  

ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠠᠮᠠ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠯᠭᠠᠨ ᠶᠤdefault2015-12-09-328dfb52cf-cf62-4e7e-8bf1-2e674d8673f6

6  17 ︽ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠮᠡᠲᠥ ᠬᠠᠭᠠᠨ  ᠣ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ︾ ᠴᠤᠶᠢᠵᠢᠨᠵᠠᠪ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ

ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ