• 1 ℃
  2017ᠣᠨ ᠤ 09ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 19ᠡᠳᠦᠷ

ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭᠳᠤ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ

 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ᠄ 
 • ᠰᠦᠶᠦᠭᠡ ︱ 《 ᠶᠡᠬᠡ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠣ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠣᠨ ᠶᠣᠰᠣᠯᠠᠯ 》
 • ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
 • ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ
 • ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠮᠵᠢ᠄ 
 • 52 MB
 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠄ 
 • ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄
 • 2017-02-08
 • ᠄   53
 • ᠄   0
 • ᠄   0
 • ᠄  0

ᠱᠠᠨᠭ᠍ᠨᠠᠯ ᠣᠯᠠᠨ ᠬᠦᠷᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠣ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮᠴᠢᠨ

2004 ᠣᠨ ᠣ 8 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠣ ᠂ ᠳᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠣᠯᠣᠰ ᠣᠨ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷ ᠣᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ ᠣᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠣᠯᠣᠰ ᠣᠨ  ᠣᠷᠣᠯᠳᠣᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠣ ᠂ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ ᠣᠨ ᠨᠠᠶᠢᠵᠠ  ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠮᠳᠣ ᠂ ᠵᠠᠯᠠᠭᠣᠴᠣᠳ ᠣᠨ ᠳᠣᠭᠣᠶᠢᠯᠠᠨᠭ᠍ ᠣᠨ ᠬᠣᠣᠰᠯᠠᠯ  ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ  ᠣᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠳᠡᠰ   ᠣᠨ ᠱᠠᠨᠭ᠍ᠨᠠᠯ  ᠢ ᠬᠦᠷᠳᠡᠪᠡ ︔ ᠵᠠᠯᠭᠠᠭᠠᠳ ᠂ ᠠᠷᠪᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠬᠣᠭᠣᠴᠠᠭᠠᠨ ᠣ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠨᠭ  ᠳ᠋ᠣ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ《ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷ ᠣᠨ ᠣᠷᠣᠯᠳᠣᠭᠠᠨ》ᠳ᠋ᠣ ᠡᠩ  ᠣᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ   ᠣᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ  ᠣᠳᠠᠰᠣᠳᠦ ᠬᠣᠭᠣᠷ ᠵᠢᠠᠷ ᠭᠣᠣᠯᠯᠠᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮᠳᠡᠭᠰᠡᠨ 《ᠤᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠱᠠᠨᠭ᠍ᠨᠠᠯ》 ᠢ ᠣᠯᠪᠠ ᠃

2004 ᠣᠨ ᠣ 12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠣ ᠂《ᠠᠨᠭ᠍ᠬᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠬᠣᠭᠣᠴᠠᠭᠠᠨ ᠣ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ ᠣᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠣ  ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ ᠣᠨ ᠣᠷᠣᠯᠳᠣᠭᠠᠨ》 ᠣ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠳᠡᠰ ᠣᠨ ᠱᠠᠨᠭ᠍ᠨᠠᠯ ᠢ ᠣᠯᠪᠠ ᠃

2005 ᠣᠨ ᠣ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠣ ᠂ ᠳᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠣᠯᠣᠰ ᠣᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠣᠷᠠᠯᠢᠭ ᠣᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠣᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠣ ᠱᠠᠨᠭ᠍ᠨᠠᠯ  ︱ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠣᠷᠠᠯᠢᠭ ᠣᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠣ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠨᠭ᠍ᠨᠠᠯ ︱ ᠬᠣᠶᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠬᠣᠭᠣᠴᠠᠭᠠᠨ ᠣ ᠴᠦᠬᠡᠨ ᠲᠣᠭᠠᠳᠣ  ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠣ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ ᠣᠨ ᠣᠷᠣᠯᠳᠣᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠣ ᠂ ᠴᠦᠬᠡᠨ ᠲᠣᠭᠠᠳᠣ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠣ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭᠲᠣ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ ᠣᠨ  ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠮᠸᠲ᠋ᠠᠯ ᠣᠯᠪᠠ ᠃

2007 ᠣᠨ 8 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠣ ᠂ ᠶᠢᠰᠦᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠣᠭᠣᠴᠠᠭᠠᠨ ᠣ ᠵᠠᠯᠠᠭᠣᠴᠣᠳ ᠣᠨ ᠡᠪᠯᠡᠯ ᠣᠨ ᠲᠦᠪ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠨ ᠣ  ᠣᠶᠣᠨ ᠣ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠣᠨ ᠣ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ《ᠲᠠᠪᠣᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠢᠨᠵᠸᠨᠸᠷᠢᠨᠭ 》 ᠣᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠣ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ  ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠣᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠠᠷ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠣᠷᠠᠳᠣᠭᠳᠠᠪᠠ ᠃

2007 ᠣᠨ ᠣ 10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠣ ᠂ ᠭᠣᠷᠪᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠬᠣᠭᠣᠴᠠᠭᠠᠨ ᠣ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ ᠣᠨ ᠡᠩ  ᠣᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ  ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ ᠣᠨ ᠣᠷᠣᠯᠳᠣᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠣ ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠣ ᠭᠣᠣᠯᠯᠠᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮᠳᠡᠭᠰᠡᠨ《ᠶᠡᠬᠡ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠣ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠣᠨ ᠶᠣᠰᠣᠯᠠᠯ》 ᠨᠢ  ᠠᠷᠠᠳ ᠣᠨ ᠬᠣᠣᠰᠯᠠᠯ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ ᠣᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠳᠡᠰ ᠣᠨ ᠱᠠᠨᠭ᠍ᠨᠠᠯ ᠢ ᠬᠦᠷᠳᠡᠪᠡ ᠃

2006 ᠣᠨ ᠣ 10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠣ ᠂ ᠠᠨᠭ᠍ᠬᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠬᠣᠭᠣᠴᠠᠭᠠᠨ ᠣ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠮᠣᠵᠢ ᠣᠷᠣᠨ ᠣ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠣᠳᠠᠰᠣᠳᠣ  ᠬᠣᠭᠣᠷ ᠣᠨ ᠷᠠᠳᠢᠣ᠋ ᠲᠸᠯᠸᠢᠰ ᠣᠨ ᠣᠷᠣᠯᠳᠣᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠣ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠣᠨ ᠳᠣᠭᠣᠶᠢᠯᠠᠨᠭ᠍ ᠣᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠳᠡᠰ ᠣᠨ ᠱᠠᠨᠭ᠍ᠨᠠᠯ ᠪᠠ  ᠦᠵᠡᠭᠴᠢᠳ ᠲᠣ ᠬᠠᠮᠣᠭ ᠲᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠱᠠᠨᠭ᠍ᠨᠠᠯ ᠣᠯᠪᠠ ᠃ ᠲᠠᠭᠦᠨ ᠣ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠ ᠵᠢᠯᠣᠭᠣᠳᠣᠭᠰᠠᠨ  ᠰᠣᠷᠣᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ《 ᠰᠣᠶᠣᠯᠴᠢᠨ 》ᠪᠠ《 ᠭᠦᠨᠭᠭᠡᠷ 》ᠬᠠᠮᠳᠣᠯᠢᠭ  ᠨᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠣᠨ ᠳᠣᠭᠣᠶᠢᠯᠠᠨᠭ᠍ ᠣᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ  ᠪᠠ ᠭᠣᠷᠪᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠳᠡᠰ ᠣᠨ ᠱᠠᠨᠭ᠍ᠨᠠᠯ   ᠢ ᠣᠯᠪᠠ ᠃

《ᠶᠡᠬᠡ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠣ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠣᠨ ᠶᠣᠰᠣᠯᠠᠯ》

ᠠᠷᠠᠳ ᠣᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠯ ᠭᠦᠭᠵᠢᠮ ︽ ᠠᠰᠠᠷ ︾  ᠣᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠤ ᠭᠦᠭᠵᠢᠮ ︽ ᠴᠠᠬᠠᠷ ᠠᠰᠠᠷ ︾ ᠵᠢᠡᠷ ᠭᠤᠤᠯ  ᠮᠠᠲ᠋ᠸᠷᠢᠶᠠᠯ ᠪᠤᠯᠭᠠᠭᠰᠡᠨ ᠭᠦᠭᠵᠢᠮ  ᠣᠨ ᠭᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠲᠤᠰ ᠭᠦᠭᠵᠢᠮ  ᠨᠢ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠭᠦᠭ  ᠣᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ  ᠤᠳᠠᠰᠤᠳᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠣᠨ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ᠵᠢᠡᠷ ᠭᠤᠤᠯᠯᠠᠵᠦ ᠂ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭ  ᠣᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠤᠯᠠᠩᠳᠤ ᠡᠩᠭᠡ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ  ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ  ᠢ ᠮᠠᠭᠳᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠵᠦ ᠂ ᠴᠠᠬᠠᠷ ︱ ᠰᠢᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ  ᠣᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠭᠦᠭᠵᠢᠮ  ᠣᠨ ᠭᠡᠪ  ᠨᠠᠮᠪᠠ ᠵᠢ ᠲᠤᠪᠤᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠵᠠᠯᠠᠭᠣ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮᠴᠢᠨ ︱ ᠰᠦᠶᠦᠭᠡ

default2015-12-08-036cc211a7-1d82-4f3f-891d-1f4f887a605f

ᠵᠢᠷᠤᠭ

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6

ᠱᠠᠨᠭ᠍ᠨᠠᠯ

ᠰᠦᠶᠦᠭᠡ ︱ 《 ᠶᠡᠬᠡ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠣ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠣᠨ ᠶᠣᠰᠣᠯᠠᠯ 》

ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ