• 1 ℃
  2017ᠣᠨ ᠤ 09ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 26ᠡᠳᠦᠷ

ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭᠳᠤ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ

 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ᠄ 
 • 6  18 ︽ ᠰᠡᠷᠢᠭᠥᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ︾ ᠰᠡᠴᠡᠨᠪᠢᠯᠢᠭ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ
 • ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
 • ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ
 • ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠮᠵᠢ᠄ 
 • 52 MB
 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠄ 
 • ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄
 • 2017-02-18
 • ᠄   41
 • ᠄   0
 • ᠄   0
 • ᠄  0

ᠰᠠᠴᠡᠨᠪᠢᠯᠢᠭ ᠂ ᠡᠮᠡᠭᠳᠠᠢ ᠂ ᠵᠠᠬᠦᠨ ᠦᠵᠤᠮᠤᠴᠢᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ  ᠲᠠᠢ ᠃ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠤᠷᠳᠦ ᠵᠢᠨ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠃

ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠤᠡᠭ᠍ᠭᠤᠯ  ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠬᠡᠷ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ  ᠤᠨ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮ  ᠳᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠦ ᠪᠤᠢ ᠃ ᠲᠠᠷᠨ ᠤᠷᠢᠤᠨ ᠬᠤᠵᠢᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ

ᠤᠨ ᠲᠠᠰ ᠪᠠ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ  ᠣ ᠤᠷᠳᠤ ᠵᠢᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠵᠢᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ  ᠳᠤ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠬᠢᠷᠢ ᠪᠦᠳᠤᠮᠵᠢ ᠤᠯᠪᠠ ᠃

ᠰᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠬᠠᠡᠭ᠍ᠭᠠᠢ    ᠰᠡᠷᠢᠬᠦᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠬᠠᠡᠭ᠍ᠭᠠᠢ  ᠮᠢᠨᠢ    ᠲᠤᠡᠭ᠍ᠭᠠᠯᠠᠭ ᠪᠤᠯᠠᠭ ᠣᠨ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ  ᠲᠠᠢ ᠂

ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠣᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠲᠤ ᠲᠠᠨ   ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ    ᠰᠠᠭᠤᠭᠠᠳ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠪᠡᠷ ᠨᠠᠶᠢᠷᠯᠠᠶ᠎ᠠ ᠃

 

default2015-12-09-29c9ba7f09-2a47-47d5-b97a-1e2325fec4a4

 

 

6  18 ︽ ᠰᠡᠷᠢᠭᠥᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠬᠠᠩᠭᠠᠢ ︾ᠰᠡᠴᠡᠨᠪᠢᠯᠢᠭ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ

ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ