• 1 ℃
  2017ᠣᠨ ᠤ 09ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 26ᠡᠳᠦᠷ

ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭᠳᠤ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ

 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ᠄ 
 • ᠰᠦᠶᠦᠭᠡ ︱ 《 ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠣᠯᠠᠨᠭ᠍ᠳᠣ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ 》
 • ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
 • ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ
 • ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠮᠵᠢ᠄ 
 • 52 MB
 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠄ 
 • ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄
 • 2017-02-08
 • ᠄   44
 • ᠄   0
 • ᠄   0
 • ᠄  0

ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠴᠣᠬᠣᠶᠢᠵᠣ ᠭᠠᠷᠴᠣ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ《 ᠪᠢᠴᠢᠬᠠᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷᠴᠢ 》

ᠰᠦᠶᠦᠭᠡ ᠳᠠᠭᠣᠣ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ ᠳᠣ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠠᠪᠢᠶᠠᠰ ᠪᠢᠯᠢᠭ  ᠲᠠᠢ ᠃ ᠰᠣᠷᠣᠭᠴᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠣ  ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠢᠷᠢ ᠪᠦᠳᠦᠮᠵᠢ  ᠨᠢ  ᠣᠨᠴᠠ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠣ ᠦᠭᠡᠢ ᠂ ᠣᠷᠠᠯᠢᠭ ᠣᠨ ᠲᠠᠪᠴᠠᠨᠭ᠍  ᠲᠠᠢ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠨᠢᠭᠣᠷ ᠵᠣᠯᠭᠠᠵᠣ ᠂ ᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ  ᠱᠠᠨᠭ᠍ᠨᠠᠯ ᠬᠦᠷᠳᠡᠨ ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠣᠨ ᠠᠨᠭ᠍ᠬᠠᠷᠣᠯ ᠢ ᠳᠠᠳᠠᠬᠣ ᠪᠣᠯᠪᠠ ᠃

1997 ᠣᠨ ᠳ᠋ᠣ 16 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ ᠳᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠰᠬᠠᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠣᠨ ᠰᠣᠷᠣᠭᠴᠢ ᠰᠦᠶᠦᠭᠡ ᠂  ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ ᠣᠷᠣᠨ ᠣ ᠶᠡᠬᠡ ᠂ ᠳᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠰᠬᠠᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠣᠨ ᠣᠷᠠᠯᠢᠭ ᠣᠨ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠶᠢᠨ  ᠬᠠᠷᠢᠭᠣ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠯᠠᠯᠳᠠ ᠳ᠋ᠣ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠣᠳᠠᠰᠣᠳᠣ ᠬᠣᠭᠣᠷ ᠣᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠳᠡᠰ ᠣᠨ ᠱᠠᠨᠭ᠍ᠨᠠᠯ ᠢ  ᠬᠦᠷᠳᠡᠪᠡ ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠣ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠣᠷᠠᠨᠭ᠍ᠭᠣᠢ ᠣᠷ᠎ᠠ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠂ ᠢᠯᠭᠣᠮ ᠳᠣᠳᠣ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠬᠦ ᠴᠢᠳᠠᠪᠦᠷᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ  ᠨᠢ ᠬᠢᠨᠠᠭᠴᠢ  ᠪᠠ ᠦᠵᠡᠭᠴᠢ ᠣᠯᠡᠨ ᠣ ᠲᠠᠭᠠᠰᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠣᠯᠵᠣ ᠂ ᠡᠭᠦᠨ  ᠡᠴᠡ ᠲᠡᠷᠡ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ ᠣᠨ ᠣᠷᠠᠯᠢᠭ ᠣᠨ ᠲᠠᠪᠴᠠᠨᠭ᠍ ᠳ᠋ᠣ  ᠣᠯᠠᠨ  ᠡᠴᠡ ᠣᠷᠣᠶᠢᠯᠠᠵᠣ ᠭᠠᠷᠴᠣ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

2000 ᠣᠨ ᠳ᠋ᠣ ᠂ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠣᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠣᠨ ᠣ ᠰᠣᠷᠣᠭᠴᠢ ᠰᠦᠶᠦᠭᠡ ᠂ ᠲᠣᠰᠬᠠᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠣᠨ  ᠬᠢᠷᠢ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ ᠣᠷᠣᠨ ᠣ ᠬᠣᠶᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠬᠣᠭᠣᠴᠠᠭᠠᠨ ᠣ ᠡᠩ  ᠣᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ   ᠣᠨ ᠣᠷᠣᠯᠳᠣᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠣ ᠂ ᠭᠣᠷᠪᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠳᠡᠰ ᠣᠨ ᠱᠠᠨᠭ᠍ᠨᠠᠯ ᠢ ᠣᠯᠪᠠ ᠃

《 ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠣᠯᠠᠨᠭ᠍ᠳᠣ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ 》

ᠲᠣᠰ ᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ《ᠡᠯᠡᠰᠣ ᠮᠠᠨᠭ᠍ᠬᠠᠨ ᠣ ᠬᠠᠪᠣᠷ》ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠺᠢᠨᠣ᠋  ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠯᠭᠠᠭᠣᠷᠢ ᠳᠠᠭᠣᠣ  ᠶᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠵᠦ  ᠦᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠣᠯᠪᠠ ᠃ ᠲᠣᠰ ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠣᠣ  ᠨᠢ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠣᠳᠠᠰᠣᠳᠣ ᠬᠣᠭᠣᠷ ᠣᠨ ᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠵᠣ  ᠦᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠣ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠣᠣᠯ ᠣᠨ ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠣᠣ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ ᠣᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠣ ᠬᠡᠪ ᠨᠠᠮᠪᠠ ᠪᠣᠯᠣᠨ  ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠣᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ  ᠡᠴᠡ ᠣᠯᠠᠮ ᠲᠣᠪᠣᠶᠢᠮ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠮᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠣᠨ ᠡᠯᠢᠭᠡᠰᠡᠭ ᠳᠣᠳᠣᠨᠣ ᠂  ᠠᠰᠪᠦᠷᠢ ᠴᠠᠭᠠᠪᠣᠷ ᠂ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠣᠷᠣᠨ  ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯᠭᠡ  ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠳᠦᠪᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠭᠰᠡᠨ  ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠰᠦᠶᠦᠭᠡ ᠲᠣᠰ ᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮᠳᠡᠵᠦ ᠂ ᠦᠪᠡᠷ ᠣᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠣᠷᠠᠨᠭ᠍ᠭᠣᠢ ᠣᠷ᠎ᠠ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠢᠶᠠᠨ  ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ  ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠷᠠᠬᠣ ᠦᠭᠡᠢ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠣ ᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠶᠢᠴᠣᠳ ᠲᠣ ᠣᠨᠴᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠨᠠᠷᠢᠯᠢᠭ  ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠭᠦᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯᠭᠡ   ᠶᠢ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠵᠠᠯᠠᠭᠣ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮᠴᠢᠨ ︱ ᠰᠦᠶᠦᠭᠡ

default2015-12-08-036cc211a7-1d82-4f3f-891d-1f4f887a605f

ᠵᠢᠷᠤᠭ

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6

《ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠣᠯᠠᠨᠭ᠍ᠳᠣ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ》

《ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠣᠯᠠᠨᠭ᠍ᠳᠣ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ》

ᠱᠠᠨᠭ᠍ᠨᠠᠯ

ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ