• 1 ℃
  2017ᠣᠨ ᠤ 09ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 26ᠡᠳᠦᠷ

ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭᠳᠤ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ

 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ᠄ 
 • 7  2 ᠪᠤᠶᠠᠨᠳᠡᠯᠭᠡᠷ  ᠤᠨ ᠳᠥᠭᠥᠮ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ
 • ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
 • ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ
 • ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠮᠵᠢ᠄ 
 • 52 MB
 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠄ 
 • ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄
 • 2017-02-08
 • ᠄   41
 • ᠄   0
 • ᠄   0
 • ᠄  0

ᠨᠠᠮᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠪᠤᠶᠠᠨᠳᠡᠯᠭᠡᠷ 1934 ᠤᠨ  ᠳᠦ ᠬᠦᠯᠦᠨ ᠪᠤᠶᠢᠷ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ  ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠷᠭᠤ ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ  ᠳᠦ ᠲᠦ᠍ᠷᠦᠵᠠᠢ ᠃ ᠬᠠᠷᠠᠬᠠᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ  ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ  ᠳᠦ ᠲᠤᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠬ᠎ᠠ  ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ ᠂ ᠬᠤᠵᠢᠮ  ᠨᠢ ᠠᠬᠠᠮᠠᠤᠨ ᠠᠷᠠᠤᠨ  ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠲᠠᠪᠠᠬᠠᠢ  ᠠᠴᠠ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠠᠳ ᠦᠪᠡᠷ  ᠢ ᠪᠠᠨ ᠮᠠᠰᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ 1953 ᠤᠨ  ᠠᠴᠠ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮ  ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠳᠦ ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ  ᠢᠶᠡᠷ ᠠᠶᠢᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠲᠤᠭᠯᠠᠵᠦ ᠤᠯᠠᠨᠳᠠ ︽ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠮᠸᠳᠠᠯ ︾ ᠭᠠᠷᠳᠠᠵᠦ ︽ ᠭᠠᠷᠮᠠᠭᠠᠢ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ︾ ᠂ ︽ ᠰᠤᠳᠤ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ ︾  ᠢᠶᠡᠷ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠠᠬᠢᠵᠦ ᠦᠨᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠠᠢ ᠃    1975 ᠤᠨ  ᠳᠦ ᠲᠡᠷᠡ ᠠᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ  ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ  ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ  ᠳᠦ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠦ ᠤᠷᠳᠦ  ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠬᠤᠢ  ᠶᠢᠨ ᠫᠷᠤᠹᠸᠰᠰᠤᠷ  ᠢᠶᠡᠷ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠᠳ ᠂ ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠲᠡᠭᠦᠪᠤᠷᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠪᠠ ᠃

default2015-12-09-43ada676ba-205d-48e0-8262-82ce728b8140

7  2 ᠪᠤᠶᠠᠨᠳᠡᠯᠭᠡᠷ  ᠤᠨ ᠳᠥᠭᠥᠮ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ

ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ