• 1 ℃
  2017ᠣᠨ ᠤ 09ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 26ᠡᠳᠦᠷ

ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭᠳᠤ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ

 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ᠄ 
 • 7  3 ︽ ᠰᠠᠷᠠᠭᠤᠯ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ︾ ᠪᠤᠶᠠᠨᠳᠡᠯᠭᠡᠷ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ
 • ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
 • ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ
 • ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠮᠵᠢ᠄ 
 • 52 MB
 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠄ 
 • ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄
 • 2017-02-08
 • ᠄   46
 • ᠄   0
 • ᠄   0
 • ᠄  0

ᠰᠠᠷᠠᠭᠤᠯ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ

ᠰᠠᠷᠠᠭᠤᠯ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ   ᠮᠢᠨᠢ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠴᠦ

ᠰᠢᠪᠠᠷ  ᠲᠠᠢ ᠨᠠᠮᠤᠭ  ᠢ  ᠨᠢ ᠮᠠᠳᠡᠬᠡ ᠦᠭᠡᠢ

ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠴᠢ  ᠮᠢᠨᠢ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠴᠦ

ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ  ᠨᠢ ᠶᠠᠷᠤ ᠮᠠᠳᠠᠬᠡ ᠦᠭᠡᠢ

7  3 ︽ ᠰᠠᠷᠠᠭᠤᠯ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ︾ ᠪᠤᠶᠠᠨᠳᠡᠯᠭᠡᠷ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ

ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ