• 1 ℃
  2017ᠣᠨ ᠤ 09ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 26ᠡᠳᠦᠷ

ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭᠳᠤ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ

 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ᠄ 
 • 7  4 ︽ ᠰᠡᠷᠭᠦᠯᠡᠩᠬᠡᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ︾ ᠪᠤᠶᠠᠨᠳᠡᠯᠭᠡᠷ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ
 • ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
 • ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ
 • ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠮᠵᠢ᠄ 
 • 52 MB
 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠄ 
 • ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄
 • 2017-02-08
 • ᠄   43
 • ᠄   0
 • ᠄   0
 • ᠄  0

ᠰᠡᠷᠭᠦᠯᠡᠡᠭᠭᠡᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ

ᠰᠡᠷᠭᠦᠯᠡᠡᠭᠭᠡᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ  ᠳᠠᠭᠠᠨ

ᠰᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠪᠤᠲᠠᠡᠭ᠍ ᠲᠠᠲᠠᠨ᠎ᠠ ᠂

ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠣᠨ ᠠᠮᠠᠷᠠᠭ  ᠨᠢ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠴᠦ

ᠮᠤᠷᠲᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠬᠢᠨ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠵᠤᠯᠭᠠᠨ᠌

7  4 ︽ ᠰᠡᠷᠭᠦᠯᠡᠩᠬᠡᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ︾ ᠪᠤᠶᠠᠨᠳᠡᠯᠭᠡᠷ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ

ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ