• 1 ℃
  2017ᠣᠨ ᠤ 09ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 26ᠡᠳᠦᠷ

ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭᠳᠤ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ

 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ᠄ 
 • 7  5 ᠨᠠᠴᠤᠭᠳᠥᠷᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠥᠭᠥᠮ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ
 • ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
 • ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ
 • ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠮᠵᠢ᠄ 
 • 52 MB
 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠄ 
 • ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄
 • 2017-02-08
 • ᠄   41
 • ᠄   0
 • ᠄   0
 • ᠄  0

ᠦ ᠂ ᠨᠠᠴᠤᠭᠳᠤᠷᠵᠢ ᠂ ᠮᠤᠡᠭ᠍ᠭᠤᠯ ᠦᠡᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠂ 1953 ᠤᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠬᠦᠯᠦᠨ ᠪᠤᠶᠢᠷ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ  ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠭᠤ ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ  ᠦ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠠᠭ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠰᠤᠮᠤᠨ  ᠦ ᠡᠡᠭ  ᠤᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ  ᠦ ᠬᠡᠷ  ᠲᠤ ᠳᠦᠷᠦᠵᠠᠢ ᠃ ᠬᠠᠷᠠᠬᠠᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠨ ᠪᠡᠨ ᠡᠠᠷᠠᠳ  ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠪᠠᠬᠠᠳᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠂ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠪᠡᠨ ᠬᠦᠯᠦᠨ ᠪᠤᠶᠢᠷ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ  ᠤᠨ ᠦᠡᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ  ᠦ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ  ᠤᠨ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮ ᠳ᠋ᠥ ᠰᠢᠯᠭᠠᠭᠳᠠᠨ ᠤᠷᠤᠵᠤ ᠂ ᠠᠯᠳᠠᠷᠳᠤ ᠤᠷᠳᠤ ᠵᠢᠡ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠨᠤᠮ  ᠤᠨ ᠱᠠᠪᠢ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ ᠃ ᠰᠡᠬᠦᠯ  ᠳᠤᠨᠢ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠡᠭ᠍ᠭᠤᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ  ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳ᠋ᠥ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠤ ᠂ ᠤᠷᠳᠤ ᠵᠢᠡ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠵᠠᠭᠤᠡᠨᠠᠰᠤᠳᠤ ᠵᠢᠡ ᠱᠠᠪᠢ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ ᠃ 1980 ᠤᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠴᠦᠬᠡᠨ ᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠦᠡᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ  ᠦ ᠤᠷᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ  ᠦ ᠳᠤᠭᠯᠠᠯᠳᠠ ᠳ᠋ᠥ ᠤᠡᠴᠠ ᠳᠡᠰ  ᠤᠨ ᠱᠠᠡᠭ᠍ᠨᠠᠯ  ᠢ ᠬᠦᠷᠳᠡᠵᠠᠢ ᠃ ᠳᠤᠰ ᠵᠢᠯ  ᠳᠤᠨᠢ ᠪᠦ᠍ᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠳ  ᠤᠨ ᠱᠠᠡᠭ᠍ᠨᠠᠯᠳᠤ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠨᠢᠬᠡᠳᠦᠬᠡᠷ ᠳᠡᠰ  ᠤᠨ ᠱᠠᠡᠭ᠍ᠨᠠᠯ  ᠢ ᠳᠤᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠬᠡᠳ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠤᠳ  ᠤᠨ ᠲᠸᠯᠸᠢᠰᠱᠠᠡᠭ᠍ᠨᠠᠯᠳᠤ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠨᠢᠬᠡᠳᠦᠬᠡᠷ ᠳᠡᠰ  ᠤᠨ ᠱᠠᠡᠭ᠍ᠨᠠᠯ  ᠢ ᠬᠦ᠍ᠷᠳᠡᠵᠠᠢ ᠃ default2015-12-09-08d2b5bd39-2866-4e65-83ab-7f573116f61c

7  5 ᠨᠠᠴᠤᠭᠳᠥᠷᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠥᠭᠥᠮ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ

ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ