• 1 ℃
  2017ᠣᠨ ᠤ 09ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 26ᠡᠳᠦᠷ

ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭᠳᠤ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ

 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ᠄ 
 • 7  7 ᠴᠡᠴᠡᠭᠮ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠳᠥᠭᠥᠮ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ
 • ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
 • ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ
 • ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠮᠵᠢ᠄ 
 • 52 MB
 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠄ 
 • ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄
 • 2017-02-08
 • ᠄   42
 • ᠄   0
 • ᠄   0
 • ᠄  0

ᠴᠡᠴᠡᠭᠮ᠎ᠠ ᠂ ᠡᠸᠡᠭᠬᠢ ᠦᠡᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠂ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠡᠭ᠍ᠭᠤᠯ  ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ  ᠤᠨ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮ  ᠤᠨ ᠭᠤᠴᠤᠯᠠᠯ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠂ 1999 ᠤᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠳᠦᠪ  ᠤᠨ ᠦᠡᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ  ᠦ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠵᠢᠡ ᠳᠠᠭᠤᠨ  ᠦ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠡᠴᠨ ᠳᠡᠬᠦᠰᠪᠡ ᠃ 2000 ᠤᠨ  ᠦ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ  ᠦ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠤᠳ  ᠤᠨ ᠲᠸᠯᠸᠢᠰ ᠱᠠᠡᠭ᠍ᠨᠠᠯᠳᠤ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠳ  ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ  ᠦ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠡᠭ᠍ᠭᠤᠯ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠭ  ᠲᠤ ᠦᠡᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ  ᠦ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠯ ᠵᠢᠡᠷ ᠳᠡᠷᠢᠬᠦᠯᠡᠵᠡᠢ ᠃ 2000 ᠤᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠮᠤᠡᠭ᠍ᠭᠤᠯ ᠵᠦᠴᠦᠬᠡ《 ᠮᠠᠡᠳᠤᠬᠠᠢ ᠰᠡᠴᠡᠨ》 ᠳ᠋ᠥ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠬᠡᠤᠬᠡᠨ  ᠦ ᠳᠦᠷᠢ ᠵᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤᠯᠢᠭ ᠳᠤᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠡᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠂ ᠵᠦᠴᠦᠬᠡᠨ  ᠦ ᠤᠷᠳᠤ ᠵᠢᠡ ᠳᠠᠭᠤᠨ  ᠦ ᠬᠡᠰᠡᠭ  ᠢ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠵᠠᠢ ᠃2001 ᠤᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠡᠭ᠍ᠭᠤᠯ  ᠤᠨ ᠠᠡᠭ᠍ᠬᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ  ᠦ ᠤᠷᠳᠤ ᠵᠢᠡ ᠳᠠᠭᠤᠨ  ᠦ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ  ᠦ ᠨᠢᠬᠡᠳᠦᠬᠡᠷ ᠳᠡᠰ  ᠤᠨ ᠱᠠᠡᠭ᠍ᠨᠠᠯ  ᠢ ᠬᠦᠷᠳᠡᠵᠠᠢ ᠃2001 ᠤᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ  ᠦ ᠴᠦᠬᠡᠨ ᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠦᠡᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ  ᠦ ᠤᠷᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ  ᠦ ᠳᠤᠭᠯᠠᠯᠳᠠ ᠳ᠋ᠥ《 ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ》 ᠵᠢᠡᠷ ᠰᠤᠡᠭ᠍ᠭᠤᠭᠳᠠᠵᠠᠢ ᠃default2015-12-09-597b9751d4-d9d3-4060-808d-73f3d89fff95

7  7 ᠴᠡᠴᠡᠭᠮ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠳᠥᠭᠥᠮ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ

ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ