• 1 ℃
  2017ᠣᠨ ᠤ 09ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 26ᠡᠳᠦᠷ

ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭᠳᠤ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ

 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ᠄ 
 • 7  8 ︽ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠪᠠᠷᠭᠤ  ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ︾ ᠴᠡᠴᠡᠭᠮ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ
 • ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
 • ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ
 • ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠮᠵᠢ᠄ 
 • 52 MB
 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠄ 
 • ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄
 • 2017-02-08
 • ᠄   42
 • ᠄   0
 • ᠄   0
 • ᠄  0

ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠪᠠᠷᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ

 

ᠵᠠ ᠬᠦ᠋ ᠠᠢ ᠂ ᠪᠤᠷᠤ ᠪᠤᠷᠤ ᠪᠢᠯᠵᠤᠤᠬᠠᠢ   

ᠪᠤᠰᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠷᠡᠨ ᠳᠣ ᠵᠢᠷᠭᠢᠨ᠎ᠡ  ᠵᠠ ᠬᠦ᠋ ᠠᠢ ᠂

ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠪᠠᠷᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠳᠤᠭᠤ  ᠨᠢ

ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠶᠢᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠪᠡᠯᠴᠢᠨ᠎ᠡ

7  8 ︽ ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠪᠠᠷᠭᠤ  ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ︾ ᠴᠡᠴᠡᠭᠮ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ

ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ