• 1 ℃
  2017ᠣᠨ ᠤ 09ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 26ᠡᠳᠦᠷ

ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭᠳᠤ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ

 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ᠄ 
 • ᠬᠠᠩᠭᠢᠨᠠᠮ᠎ᠠ ᠬᠥᠭ᠍ ᠦᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠪᠠ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
 • ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
 • ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ
 • ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠮᠵᠢ᠄ 
 • 52 MB
 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠄ 
 • ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄
 • 2017-02-08
 • ᠄   39
 • ᠄   0
 • ᠄   0
 • ᠄  0

ᠬᠠᠩᠭᠢᠨᠠᠮ᠎ᠠ ᠬᠥᠭ᠍ ᠦᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠤᠲᠠᠰᠤᠲᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠪᠠ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠵᠢᠨ ᠠᠶ᠎ᠠ

︽ ᠵᠢᠨ ᠯᠢᠶᠠᠩ ︾ ︵ ᠪᠠᠢ ᠬᠤᠩ ᠮᠸᠢ  ᠡᠴᠡ ᠳᠠᠭᠣᠯᠠᠵᠣ ᠂ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠬᠥᠭ ᠦᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠪᠠ ᠴᠤᠭᠤᠷ ᠂ ᠶᠠᠩᠴᠢᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠤᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮᠳᠡᠨ᠎ᠡ ︶

︽ ᠵᠢᠨ ᠯᠢᠶᠠᠩ ︾ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠪᠣᠯ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠦ ᠬᠤᠪᠢ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠣ ᠬᠠᠷᠢ ᠳᠤ ᠮᠣᠷᠳᠠᠬᠣ ᠤᠴᠢᠷ ᠶᠣᠰᠣ ᠶᠢ ᠢᠯᠡᠳᠬᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ ᠃

︽ ᠷᠣᠯᠭᠠᠷᠮ᠎ᠠ ︾ ︵ ᠣᠯᠠᠭᠠᠨᠴᠠᠪ ᠣᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠣ ᠳᠠᠭᠣᠣ ᠪᠦᠵᠢᠭ ᠣᠨ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮ ᠣᠨ ᠠᠯᠳᠠᠨᠴᠡᠴᠡᠭ  ᠡᠴᠡ ᠳᠠᠭᠣᠯᠠᠨ᠎ᠠ ︶

ᠣᠣᠯ  ᠨᠢ ᠲᠦᠰᠢᠶᠡᠳᠣ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣᠨ ︵ ᠣᠳᠣ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠣᠨ ᠭᠠᠷᠣᠨ ᠳᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣ ︶   ᠣ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠨᠡᠷᠡᠳᠣ ᠠᠷᠠᠳ ᠣᠨ ᠲᠣᠣᠯᠢ ᠳᠠᠭᠣᠣ  ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠷᠣᠯᠳᠠᠢ ᠃ ᠬᠠᠭᠣᠴᠢᠨ ᠨᠠᠶᠢᠭᠡᠮ  ᠳᠡᠬᠢ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯᠴᠣᠳ ᠣᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ  ᠣᠨ ᠠᠯᠪᠠ   ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠰᠢᠭᠣᠨ ᠵᠦᠳᠡᠭᠦᠷᠢ ᠪᠠ ᠡᠮᠡᠭᠳᠠᠶᠢᠴᠣᠳ ᠣᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠰᠣᠷᠳᠠᠬᠣᠨ ᠣ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠰᠣᠯᠠᠯ ᠳᠣᠣᠷᠠᠬᠢ ᠭᠠᠰᠠᠯᠠᠨᠭ᠍ᠳᠣ ᠬᠣᠪᠢ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠣᠰᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠃ ᠬᠦᠭ ᠠᠶᠠᠯᠭᠣ  ᠨᠢ ᠪᠣᠷᠣᠭᠵᠢᠭᠣᠨ ᠴᠢᠬᠢᠮᠠᠢ ᠂ ᠭᠠᠰᠠᠨᠭ᠍ ᠣᠶᠠᠷᠠᠯᠳᠠᠢ ᠃

ᠬᠠᠨᠭ᠍ᠭᠢᠨᠠᠮ᠎ᠠ ᠬᠦᠭ᠍ ᠣᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠣᠳᠠᠰᠣᠳᠣ ᠬᠣᠭᠣᠷ ᠣᠨ ᠳᠠᠭᠣᠨ ᠦᠨᠭᠭᠡ  ᠨᠢ ᠶᠠᠭ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠡᠶᠢᠮᠦᠷᠬᠦ ᠭᠠᠰᠢᠭᠣᠨ ᠵᠣᠪᠠᠯᠠᠨᠭ᠍ᠳᠣ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠣ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠃

 

ᠬᠠᠩᠭᠢᠨᠠᠮ᠎ᠠ ᠬᠥᠭ᠍ ᠦᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠤᠲᠠᠰᠤᠲᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷ

default2015-12-04-13ba6e649c-e0b0-48c1-9544-470cddd94607

 

ᠵᠢᠷᠤᠭ

default2015-12-04-18ff5b7746-4828-4d87-ac72-2b40837d953c default2015-12-04-19af0a0c09-123a-475b-b009-acec32831134 default2015-12-04-19b716b96e-086e-408c-b52c-b846517438cc default2015-12-04-19ee93dd45-27c0-47a6-a6eb-78507a7c34f7 default2015-12-04-199786b3c8-2fab-4d3e-b555-dde0c66d5f8d default2015-12-04-1991492d0b-156a-4121-af1d-5c6b277fedff

MP4 ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ︱ ︽ ᠵᠢᠨ ᠯᠢᠶᠠᠩ ︾ ︵ ᠪᠠᠢ ᠬᠤᠩ ᠮᠸᠢ )

MP4 ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ︱ ︽ ᠷᠣᠯᠭᠠᠷᠮ᠎ᠠ ︾ ︵ ᠠᠯᠳᠠᠨᠴᠡᠴᠡᠭ )

MP3 ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ︱ ︽ ᠵᠢᠨ ᠯᠢᠶᠠᠩ ︾ ︵ ᠪᠠᠢ ᠬᠤᠩ ᠮᠸᠢ )

MP3 ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ︱ ︽ ᠷᠣᠯᠭᠠᠷᠮ᠎ᠠ ︾ ︵ ᠠᠯᠳᠠᠨᠴᠡᠴᠡᠭ )

ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ