• 1 ℃
  2017ᠣᠨ ᠤ 09ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 26ᠡᠳᠦᠷ

ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭᠳᠤ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ

 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ᠄ 
 • 7  9 ᠪᠦᠷᠢᠶᠠᠳ ᠤᠷᠲᠦ  ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠠᠯᠳᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ  ᠳᠤᠯᠵᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ ︵ ᠳᠦᠷᠰᠦ)
 • ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
 • ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ
 • ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠮᠵᠢ᠄ 
 • 52 MB
 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠄ 
 • ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄
 • 2017-02-24
 • ᠄   44
 • ᠄   0
 • ᠄   0
 • ᠄  0

ᠲᠤᠯᠵᠢᠨ ᠂ ᠡᠮᠡᠭᠳᠠᠢ ᠂1965 ᠤᠨ  ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠤᠵᠠᠢ ᠃ ᠪᠤᠷᠢᠶᠠᠤᠨ ᠮᠤᠡᠭ᠍ᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠠᠨ ᠂ ᠠᠯᠳᠠᠷᠳᠦ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠂ ᠬᠦᠯᠤᠨ ᠪᠤᠶᠢᠷ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ  ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠤᠨ ᠃ ᠠᠯᠳᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ  ᠠᠷᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠭᠤᠭᠴᠢ  ᠠᠴᠠ ᠪᠦᠬᠡ  ᠲᠠᠢ ᠠᠯᠳᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠂  ᠠᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠭᠰᠡᠨ  ᠠᠪᠤ ᠯᠠ ᠡᠵᠢ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠨᠠᠢ ᠶᠸ ᠃default2015-12-09-47d14834ad-036a-4685-abdc-cb2501b068f2

7  9 ᠪᠦᠷᠢᠶᠠᠳ ᠤᠷᠲᠦ  ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠠᠯᠳᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ᠠ  ᠳᠤᠯᠵᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ ︵ ᠳᠦᠷᠰᠦ)

ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ