• 1 ℃
  2017ᠣᠨ ᠤ 09ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 26ᠡᠳᠦᠷ

ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭᠳᠤ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ

 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ᠄ 
 • ᠠᠭᠤᠯᠠ ︱ ᠲᠣᠮᠣ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶᠡᠨ ᠣ ᠳᠠᠭᠣᠣᠷᠢ ᠪᠦᠵᠢᠭ《 ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠬᠣᠷᠢᠮ 》 ᠣᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭᠯᠡᠯ ︱《 ᠰᠢᠶᠣᠣ ᠵᠢᠶᠸ ᠵᠠᠮ ᠭᠦᠭᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ  ᠨᠢ 》
 • ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
 • ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ
 • ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠮᠵᠢ᠄ 
 • 52 MB
 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠄ 
 • ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄
 • 2017-02-08
 • ᠄   40
 • ᠄   0
 • ᠄   0
 • ᠄  0

ᠲᠣᠮᠣ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶᠡᠨ ᠣ ᠳᠠᠭᠣᠣᠷᠢ ᠪᠦᠵᠢᠭ 《 ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠬᠣᠷᠢᠮ 》  ᠣᠨ  ᠬᠡᠰᠡᠭᠯᠡᠯ ︱ 《 ᠰᠢᠶᠣᠣ ᠵᠢᠶᠸ ᠵᠠᠮ ᠭᠦᠭᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ  ᠨᠢ 》

ᠤᠯᠠᠨ ᠵᠢᠯ  ᠣᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠤᠷᠢᠳ ᠬᠤᠵᠢᠳ ᠵᠢᠷᠠᠭᠠᠳ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠭᠦᠭᠵᠢᠮ ᠂ ᠪᠦᠵᠢᠭ  ᠣᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ  ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠵᠦ ᠂ ᠡᠭᠦᠨ  ᠣ ᠳᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠣᠳᠠᠰᠣᠳᠣ ᠬᠣᠭᠣᠷ ᠣᠨ ᠠᠶ᠎ᠠ ︽ ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠤᠯᠠᠩᠳᠤ ᠰᠠᠭᠠᠯᠢᠴᠢᠨ ︾ ᠂ ︽  ᠰᠢᠶᠤᠤ ᠵᠢᠶᠸ ᠵᠠᠮ ᠭᠦᠭᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ  ᠨᠢ ︾ ᠂ ︽ ᠭᠦᠰᠡᠭᠦᠶᠢᠴᠠ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯᠴᠣᠳ ︾ ᠂ ︽ ᠰᠠᠯᠬᠢᠨ ᠬᠦᠯᠦᠭ ︾ ᠵᠢᠴᠢ ᠪᠤᠰᠤᠳ  ᠭᠦᠭᠵᠢᠮ ᠂ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠪᠦᠵᠢᠭ  ᠣᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ  ᠨᠢ ᠭᠢᠩᠭᠠᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ  ᠣᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ  ᠣᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ  ᠲᠣᠰ ᠲᠣᠰ ᠬᠦᠷᠳᠡᠵᠦ ᠂ ︽ ᠶᠡᠷᠡᠭᠡᠳ ᠤᠨ  ᠣ ᠣᠳᠬ᠎ᠠ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠣᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ  ᠣᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ︾ ᠂ ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ  ᠤᠷᠤᠨ ᠣ ᠳᠡᠰ  ᠣᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠣᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ  ᠣᠨ ︽ ᠰᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ ︾ ᠪᠠ ︽ ᠲᠠᠪᠣ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠢᠨ ᠢᠨᠵᠸᠨᠸᠷᠢᠨᠭ ︾ ᠵᠡᠷᠭᠡ  ᠶᠢᠨ  ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ  ᠣᠳ   ᠢ ᠤᠯᠵᠦ ᠂ ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ  ᠣ ︽ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ  ᠣᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ  ᠠᠵᠢᠯᠳᠠᠨ ︾ ᠵᠢᠡᠷ ᠱᠠᠩᠨᠠᠭᠳᠠᠵᠠᠢ ᠃

21 ᠳ᠋ᠤᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨᠳ᠋ᠣ ᠠᠭᠣᠯᠠ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ  ᠣᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠣᠯᠠᠮ ᠴᠠᠭᠠᠷᠠᠵᠣ ᠂ 2003 ᠤᠨ  ᠳᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ  ᠣ  ᠳᠠᠭᠣᠣᠷᠢ ᠪᠦᠵᠢᠭᠳᠣ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ ︽ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠮ ︾  ᠣᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠠᠶᠠᠯᠭᠣ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠂ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ  ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠂ ᠶᠡᠷᠦᠨᠭᠬᠡᠢ ᠣᠳᠣᠷᠢᠳᠣᠭᠠᠴᠢ  ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ  ᠶᠢ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠠᠪᠴᠣ ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡ 30 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠳᠠᠭᠣᠣᠷᠢ  ᠪᠦᠵᠢᠭ  ᠣᠨ ᠳᠠᠭᠣᠣ ᠭᠦᠭᠵᠢᠮ ᠣᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ ᠪᠢᠴᠢᠵᠣ ᠂ 2007 ᠤᠨ ᠳ᠋ᠣ ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ  ᠣ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ  ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ  ᠣᠨ ᠪᠦᠯᠭᠦᠮ ᠣᠳ  ᠣᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤ ᠮᠠᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠳᠡ ᠵᠢᠨ ᠳᠤᠭᠯᠠᠯᠳᠠ  ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠡᠯ ᠮᠸᠲ᠋ᠠᠯ ᠬᠦᠷᠳᠡᠵᠦ ᠪᠢᠯᠡ ᠃     ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷ  ᠣᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠳᠤ ᠭᠦᠭᠵᠢᠮᠴᠢᠨ ᠴᠢ  ᠪᠤᠯᠠᠭ ᠭᠣᠸᠠᠢ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠵᠢᠨ ᠭᠦᠭᠵᠢᠮᠳᠡᠭᠰᠡᠨ  ᠢ ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠭᠠᠳ  ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠪᠢᠰᠢᠷᠡᠵᠦ ︽ ᠪᠢ ᠪᠤᠯ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ  ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷ  ᠣᠨ ᠠᠪᠣᠷᠭᠣ ᠂ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠤᠯ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ  ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ  ᠤᠳᠠᠰᠤᠳᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷ  ᠣᠨ ᠠᠪᠣᠷᠭᠣ ︾ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠤᠳᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠵᠢᠨ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠤᠳᠠᠰᠤᠳᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷ  ᠣᠨ ᠳᠠᠶᠢᠴᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮᠴᠢᠨ ︱ ᠠᠭᠤᠯᠠ

default2015-12-07-07036c4fa7-b3c5-4e82-ab22-1d077090a871

ᠵᠢᠷᠤᠭ

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 38 39 40 default2015-12-07-07036c4fa7-b3c5-4e82-ab22-1d077090a871 37 1 2

《 ᠰᠢᠶᠣᠣ ᠵᠢᠶᠸ ᠵᠠᠮᠨᠠᠭᠰᠠᠨ  ᠨᠢ 》

《 ᠰᠢᠶᠣᠣ ᠵᠢᠶᠸ ᠵᠠᠮᠨᠠᠭᠰᠠᠨ  ᠨᠢ 》

ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ

ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ