• 1 ℃
  2017ᠣᠨ ᠤ 09ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 26ᠡᠳᠦᠷ

ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭᠳᠤ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ

 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ᠄ 
 • 8  1 ᠪᠠᠳᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠥᠭᠥᠮ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ
 • ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
 • ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ
 • ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠮᠵᠢ᠄ 
 • 52 MB
 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠄ 
 • ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄
 • 2017-02-08
 • ᠄   41
 • ᠄   0
 • ᠄   0
 • ᠄  0

ᠪᠠᠳᠮ᠎ᠠ ᠂ ᠮᠤᠡᠭ᠍ᠭᠤᠯ ᠦᠡᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠂ 1940 ᠤᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠡᠭ᠍ᠭᠤᠯ  ᠤᠨ ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ  ᠤᠨ ᠳᠦᠪᠡᠳ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ  ᠦ ᠬᠡᠷ  ᠲᠤ ᠳᠦᠷᠦᠵᠠᠢ ᠃ ᠪᠠᠯᠴᠢᠷ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠡᠴᠨ ᠪᠡᠨ ᠠᠬᠢᠯᠡᠨ ᠠᠷᠠᠳ  ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ  ᠲᠤ ᠪᠠᠬᠠᠳᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠂ ᠡᠵᠢ ᠪᠡᠨ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠠᠷᠠᠳ  ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠤ ᠂ ᠠᠷᠠᠳ  ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠨ  ᠦ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤᠨ ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠦᠰᠦᠨ ᠪᠤᠶᠢᠵᠢᠵᠠᠢ ᠃ 1975 ᠤᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠭᠠᠡᠰᠤ ᠮᠤᠵᠢ  ᠳᠤ ᠠᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠠᠨ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠡᠭ᠍ᠭᠤᠯ  ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ  ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠨ  ᠦ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠨᠢᠬᠡᠳᠦᠬᠡᠷ ᠳᠡᠰ  ᠤᠨ ᠱᠠᠡᠭ᠍ᠨᠠᠯ ᠬᠦᠷᠳᠡᠵᠠᠢ ᠃ 1989 ᠤᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠡᠭ᠍ᠭᠤᠯ  ᠤᠨ ᠠᠡᠭ᠍ᠬᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ  ᠦ ᠲᠸᠯᠸᠢᠰ ᠱᠠᠡᠭ᠍ᠨᠠᠯᠳᠤ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠥ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠰ  ᠤᠨ ᠱᠠᠡᠭ᠍ᠨᠠᠯ ᠬᠦᠷᠳᠡᠵᠠᠢ ᠃ 1990 ᠤᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠡᠭ᠍ᠭᠤᠯ  ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠤᠷᠤᠨ  ᠦ ᠠᠷᠠᠳ  ᠤᠨ ᠲ᠋ᠠᠭᠤᠨ  ᠦ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠤᠡᠴᠠ ᠳᠡᠰ  ᠤᠨ ᠱᠠᠡᠭ᠍ᠨᠠᠯ ᠬᠦᠷᠳᠡᠵᠠᠢ ᠃ 1992 ᠤᠨ  ᠦ 12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠥ ᠂ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ  ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ  ᠦ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠳᠠᠭᠤᠨ  ᠦ ᠲᠸᠯᠸᠢᠰ ᠱᠠᠡᠭ᠍ᠨᠠᠯᠳᠤ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠵᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠂ ᠠᠷᠠᠳ  ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠴᠤᠯᠡ ᠬᠦ᠍ᠷᠳᠡᠵᠠᠢ ᠃ 1991 ᠤᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠳᠤᠭᠯᠠᠯᠳᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠠᠢ default2015-12-09-4927dd5c1c-1961-44f9-8e33-5cd697a60596

8  1 ᠪᠠᠳᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠥᠭᠥᠮ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ

ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ