• 1 ℃
  2017ᠣᠨ ᠤ 09ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 26ᠡᠳᠦᠷ

ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭᠳᠤ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ

 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ᠄ 
 • 8  3 ᠠᠯᠲᠠᠨᠴᠡᠴᠡᠭ  ᠤᠨ ᠳᠥᠭᠥᠮ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ
 • ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
 • ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ
 • ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠮᠵᠢ᠄ 
 • 52 MB
 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠄ 
 • ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄
 • 2017-02-13
 • ᠄   41
 • ᠄   0
 • ᠄   0
 • ᠄  0

ᠠᠯᠳᠠᠡᠴᠡᠴᠡᠭ ᠂ ᠮᠤᠡᠭ᠍ᠭᠤᠯ ᠦᠡᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠂ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠨᠢᠬᠡᠳᠦᠬᠡᠷ ᠳᠡᠰ  ᠤᠨ ᠳᠤᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠂ 1955 ᠤᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠲ᠋ᠤ ᠳᠦᠷᠦᠵᠠᠢ ᠃ 1973 ᠤᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ  ᠦ ᠤᠯᠠᠭᠠᠡᠮᠦ᠍ᠴᠢᠷ  ᠲᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠪᠠ ᠃ 1983 ᠤᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠎᠎᠎᠎᠌᠌᠋᠋᠎᠎᠎᠎᠎᠎᠎᠎᠎᠎᠎᠎᠎ ᠌᠌᠌᠌᠌᠌᠌᠌᠎ ᠤᠨ  ᠋᠋ ᠷᠠᠳᠢᠤ᠋ ᠨᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠬᠡ ᠵᠢᠡ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ  ᠤᠨ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮ ᠳ᠋ᠥ ᠠᠵᠢᠯ ᠰᠢᠯᠵᠢᠪᠡ ᠃ 1982 ᠤᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠴᠦᠬᠡᠨ ᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠦᠡᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ  ᠦ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠳ  ᠤᠨ ᠦᠡᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ  ᠦ ᠤᠡᠴᠠᠯᠢᠭᠳᠤ ᠳᠠᠭᠤᠨ  ᠦ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠨᠢᠬᠡᠳᠦᠬᠡᠷ ᠳᠡᠰ  ᠤᠨ ᠱᠠᠡᠭ᠍ᠨᠠᠯ ᠬᠦᠷᠳᠡᠪᠡ ᠃ 1992 ᠤᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠮᠤᠵᠢ ᠤᠷᠤᠨ  ᠦ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠳ  ᠤᠨ 《 ᠠᠵᠢᠨᠠᠢ ᠬᠦᠯᠦᠭ 》 ᠬᠤᠡᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ  ᠦ ᠨᠢᠬᠡᠳᠦᠬᠡᠷ ᠳᠡᠰ ᠬᠢᠬᠡᠳ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠴᠦᠬᠡᠨ ᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠦᠡᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ  ᠦ ᠦᠡᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ  ᠦ ᠳᠠᠭᠤᠨ  ᠦ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠰ  ᠤᠨ ᠱᠠᠡᠭ᠍ᠨᠠᠯ ᠬᠦᠷᠳᠡᠵᠠᠢ ᠃ 1993 ᠤᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠤᠯᠠᠭᠠᠡᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠬᠤᠳᠠᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠮᠤᠡᠭ᠍ᠭᠤᠯ ᠤᠷᠳᠤ ᠵᠢᠡ ᠳᠠᠭᠤᠨ  ᠦ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠨᠢᠬᠡᠳᠦᠬᠡᠷ ᠳᠡᠰ  ᠤᠨ ᠱᠠᠡᠭ᠍ᠨᠠᠯ ᠬᠦᠷᠳᠡᠪᠡ ᠃ ᠳᠡᠬᠦᠨ  ᠦ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠡᠭ᠍ᠭᠤᠯ  ᠤᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠤᠳ  ᠤᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠯ ᠳᠠᠭᠤᠨ  ᠦ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮ ᠂ ᠤᠷᠢᠳ ᠬᠤᠵᠢᠳ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠳᠦᠷᠦᠯ  ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠱᠠᠡᠭ᠍ᠨᠠᠯ ᠂ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠳᠦᠷᠦᠯ  ᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠳᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠤᠬᠢ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠱᠠᠡᠭ᠍ᠨᠠᠯ ᠬᠦᠷᠳᠡᠪᠡ ᠃   ᠡᠭᠦᠨ  ᠳ᠋ᠥ ᠳᠡᠬᠦᠨ  ᠦ ᠬᠦᠳᠦᠯᠦᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ 《 ᠳᠤᠶᠢᠭ 》《 ᠦᠨᠦᠴᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠳᠤᠭᠤ 》 ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠳᠠᠭᠤᠤ  ᠨᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠮᠸᠳᠠᠯ ᠬᠦᠷᠳᠡᠪᠡ ᠃

 

 

 

default2015-12-09-43a6cfa0c7-9080-4e75-9591-3c9edc4a0047

8  3 ᠠᠯᠲᠠᠨᠴᠡᠴᠡᠭ  ᠤᠨ ᠳᠥᠭᠥᠮ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ

ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ