• 1 ℃
  2017ᠣᠨ ᠤ 09ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 26ᠡᠳᠦᠷ

ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭᠳᠤ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ

 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ᠄ 
 • 8  4 ︽ ᠦᠨᠥᠴᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠲᠤᠭᠤ ︾ ᠠᠯᠲᠠᠨᠴᠡᠴᠡᠭ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ
 • ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
 • ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ
 • ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠮᠵᠢ᠄ 
 • 52 MB
 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠄ 
 • ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄
 • 2017-02-08
 • ᠄   44
 • ᠄   0
 • ᠄   0
 • ᠄  0

ᠦᠨᠦᠴᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠲᠤᠭᠤ

 

ᠦᠨᠦᠴᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠲᠤᠭᠤ  ᠮᠢᠨᠢ

ᠦᠯᠦᠰᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠷᠢ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠪᠤᠶᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ ᠡ ᠬᠦ᠋ ᠂

ᠦᠯᠦ ᠬᠠᠯᠵᠠᠨ ᠡᠵᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠨ

ᠰᠠᠨᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠭᠡ  ᠳᠣ ᠪᠤᠶᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠡ ᠬᠦ᠋

8  4 ︽ ᠦᠨᠥᠴᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠪᠣᠲᠤᠭᠤ ︾ ᠠᠯᠲᠠᠨᠴᠡᠴᠡᠭ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ

ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ