• 1 ℃
  2017ᠣᠨ ᠤ 09ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 26ᠡᠳᠦᠷ

ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭᠳᠤ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ

 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ᠄ 
 • ᠠᠭᠤᠯᠠ ︱ ︽ ᠭᠦᠰᠡᠭᠦᠶᠢᠴᠠ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯᠴᠣᠳ ︾
 • ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
 • ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ
 • ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠮᠵᠢ᠄ 
 • 52 MB
 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠄ 
 • ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄
 • 2017-02-08
 • ᠄   36
 • ᠄   0
 • ᠄   0
 • ᠄  0

︽ ᠭᠦᠰᠡᠭᠦᠶᠢᠴᠠ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯᠴᠣᠳ ︾

ᠠᠭᠣᠯᠠ ᠪᠣᠯ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠤᠳᠠᠰᠤᠳᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷ  ᠣᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠵᠢᠨ ᠭᠦᠭᠵᠢᠮᠴᠢᠳ ᠣᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠬᠠᠮᠣᠭ  ᠴᠣᠯᠭᠣᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠦᠭᠵᠢᠮᠴᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠣ ᠴᠤᠭ ᠵᠢᠪᠬᠤᠭ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷ ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠷᠠᠵᠣ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠣᠷᠠᠭᠰᠠᠨ  ᠭᠦᠭᠵᠢᠮᠳᠡᠭᠦ ᠭᠡᠪ ᠨᠠᠮᠪᠠ  ᠨᠢ ᠡᠭᠦᠷᠢᠳᠡ ᠬᠦᠮᠦᠰ  ᠣᠨ ᠰᠣᠨᠣᠷ ᠲᠣ ᠴᠣᠣᠷᠢᠶᠠᠳᠣᠵᠣ ᠂ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢᠨ  ᠳᠤ ᠬᠠᠳᠠᠨᠭ᠍ᠰᠢᠬᠣ ᠶᠣᠮ ᠃  ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠣ ᠬᠠᠨᠭ᠍ᠭᠢᠨᠠᠮ᠎ᠠ ᠬᠦᠭ᠍ ᠣᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠤᠳᠠᠰᠤᠳᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷ  ᠣᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ  ᠣᠨ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠢ ᠦᠷᠭᠡᠳᠭᠡᠨ ᠂  ᠤᠨᠴᠠᠭᠠᠶᠢᠯᠠᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠤᠳᠠᠰᠤᠳᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷ  ᠣᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ  ᠣᠨ ᠲᠦᠷᠢ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠭᠦ ᠪᠠ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠬᠠᠤᠢ ᠵᠢ  ᠴᠢᠨᠭᠭᠠᠳᠬᠠᠵᠣ ᠂ ᠭᠦᠨ ᠭᠦᠨᠵᠡᠭᠡᠢ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠩᠭᠤᠢ ᠳᠤᠭᠯᠠᠯᠳᠠ ᠵᠢᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ  ᠲᠠᠢ  ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠡᠨ ᠣᠷᠠᠨ ᠭᠣᠴᠣ ᠭᠦᠭᠵᠢᠮᠳᠡᠭᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠪᠰᠢᠯ  ᠨᠢ ᠣᠯᠠᠨ  ᠡᠴᠡ ᠴᠤᠯᠭᠤᠷᠠᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠯᠡ ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠂  ᠰᠦᠨ ᠯᠢᠶᠠᠩ ᠂ ᠡᠤ ᠶᠦᠨ ᠯᠦᠩ  ᠣᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠭᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠡᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠭᠦᠭᠵᠢᠮᠴᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ  ᠳᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠣᠯᠣᠰ ᠣᠨ ᠭᠣᠷᠪᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠣᠳᠠᠰᠣᠳᠣ ᠬᠣᠭᠣᠷ ᠣᠨ ᠣᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ ᠣ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣᠴᠢ  ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠳ᠋ᠣ ᠲᠡᠷᠡ ᠂ 2005 ᠤᠨ  ᠣ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠮᠤᠵᠢ ᠤᠷᠤᠨ  ᠣ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠤᠳᠠᠰᠤᠳᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷ  ᠣᠨ  ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ  ᠣ ᠳᠠᠰᠢᠷᠠᠮ ᠳ᠋ᠣ ︽ ᠭᠠᠷᠮᠠᠭᠠᠢ ᠵᠢᠳᠭᠦᠯᠳᠡᠨ ︾  ᠣ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠲᠣᠰᠪᠠ ᠃

︽ ᠳᠡᠭᠵᠢᠨ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯᠴᠣᠳ ︾  ᠲᠤ ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠨᠤᠳᠤᠭ  ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠦᠰᠴᠦ ᠂ ᠭᠦᠯᠦᠭ  ᠣᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠨ  ᠳᠤ  ᠪᠦᠪᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯᠴᠣᠳ ᠂ ᠠᠭᠳᠠ ᠵᠢᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠨ  ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠮᠣᠷᠳᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠯᠡ ᠂ ᠵᠢᠭᠦᠷᠳᠡᠨ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ ᠴᠠᠩᠭᠡᠷ  ᠤᠭᠳᠠᠷᠭᠤᠢ  ᠳᠤ ᠬᠠᠯᠢᠨ ᠂ ᠵᠢᠭᠠᠰᠤ ᠵᠢᠷᠭᠠᠬᠠᠢ ᠳᠠᠩᠭᠢᠰ ᠳᠠᠯᠠᠢ  ᠳᠤ ᠱᠤᠩᠪᠠᠭᠰᠡᠨ ᠮᠡᠳᠣ ᠃ ᠲᠤᠰ ᠠᠶᠠᠯᠠᠭᠤ  ᠨᠢ ᠶᠠᠭ  ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ   ᠣᠨ 《 ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠳᠣᠪᠳᠣᠯᠣᠨ ᠂ ᠠᠭᠣᠳᠠᠮ ᠤᠭᠳᠠᠷᠭᠤᠢ ᠪᠠᠷ  ᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ  ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠯᠢᠬᠣ 》ᠠᠭᠣᠴᠠ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠳᠡᠭᠵᠢᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠠᠶᠠᠯᠠᠭᠤ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠄ ᠠᠭᠤᠯᠠ

ᠤᠳᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠵᠢᠨ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠤᠳᠠᠰᠤᠳᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷ  ᠣᠨ ᠳᠠᠶᠢᠴᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮᠴᠢᠨ ︱ ᠠᠭᠤᠯᠠ

default2015-12-07-07036c4fa7-b3c5-4e82-ab22-1d077090a871

ᠵᠢᠷᠤᠭ

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 38 39 40 37 default2015-12-07-07036c4fa7-b3c5-4e82-ab22-1d077090a871 1 2

︽ ᠳᠡᠭᠵᠢᠨ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯᠴᠣᠳ ︾

ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ

︽ ᠳᠡᠭᠵᠢᠨ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯᠴᠣᠳ ︾

ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ