• 1 ℃
  2017ᠣᠨ ᠤ 09ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 26ᠡᠳᠦᠷ

ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭᠳᠤ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ

 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ᠄ 
 • 8  5 ︽ ᠬᠦᠪᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠥᠨᠳᠦᠷ ᠮᠣᠳᠦ ︾  ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ ︵ ᠳᠦᠷᠰᠦ )
 • ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
 • ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ
 • ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠮᠵᠢ᠄ 
 • 52 MB
 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠄ 
 • ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄
 • 2017-02-13
 • ᠄   39
 • ᠄   0
 • ᠄   0
 • ᠄  0

ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯ᠂ ᠡᠮᠡᠭᠳᠠᠢ ᠂ 1956 ᠤᠨ  ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠤᠵᠠᠢ ᠃ ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ  ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠨ᠎ᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ  ᠣ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯᠠᠡᠭ᠍ᠳᠦ ᠰᠤᠮᠤ ᠵᠢᠨ ᠬᠦᠮᠤᠨ ᠃

ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠦ ᠠᠷᠠᠤᠨ  ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠃

 

ᠬᠦᠪᠴᠢ ᠵᠢᠨ ᠦᠨᠳᠤᠷ ᠮᠤᠳᠤ

 

ᠬᠦᠪᠴᠢ ᠵᠢᠨ ᠦᠨᠳᠤᠷ ᠮᠤᠳᠤᠨ  ᠳᠤᠨᠢ

ᠬᠦᠬᠦᠬᠡ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ ᠲᠤᠡᠭ᠍ᠭᠤᠳᠤᠨ᠎ᠠ

ᠬᠦᠬᠡᠷᠤᠬᠦᠢ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠰᠤᠨ  ᠳᠠᠭᠠᠨ

ᠬᠦᠨᠳᠠᠢ ᠬᠤᠯᠨ ᠰᠠᠭᠤᠨ᠎ᠠ

 

 

default2015-12-09-074fc11a44-6813-44bb-ba14-89d8e548b73d

8  5 ︽ ᠬᠦᠪᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠥᠨᠳᠦᠷ ᠮᠣᠳᠦ ︾  ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ ︵ ᠳᠦᠷᠰᠦ )

ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ