• 1 ℃
  2017ᠣᠨ ᠤ 09ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 26ᠡᠳᠦᠷ

ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭᠳᠤ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ

 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ᠄ 
 • ᠠᠭᠤᠯᠠ ︱ ᠠᠷᠭᠢᠯ ᠬᠦᠭ ᠣᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠤᠳᠠᠰᠤᠳᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷ  ᠣᠨ ᠭᠤᠴᠤᠯᠠᠯ ︽ ᠠᠯᠤᠰ  ᠣᠨ ᠲᠤᠷᠠᠰᠤᠯ ︾
 • ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
 • ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ
 • ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠮᠵᠢ᠄ 
 • 52 MB
 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠄ 
 • ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄
 • 2017-02-08
 • ᠄   36
 • ᠄   0
 • ᠄   0
 • ᠄  0

ᠠᠷᠭᠢᠯ ᠬᠦᠭ  ᠣᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠤᠳᠠᠰᠤᠳᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷ  ᠣᠨ ᠭᠤᠴᠤᠯᠠᠯ ︽ ᠠᠯᠤᠰ  ᠣᠨ ᠲᠤᠷᠠᠰᠤᠯ ︾      1997 ᠤᠨ  ᠣ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ  ᠳᠤ ᠂ ᠳᠠᠷᠠ ᠠᠯᠳᠠᠷᠳᠤ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷ  ᠣᠨ ᠭᠦᠭᠵᠢᠮᠴᠢᠨ ᠯᠢ ᠪᠦᠸᠸ  ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠳᠤ  ᠰᠢᠩᠭᠠᠫᠥᠷ  ᠣᠨ ᠱᠢ ᠴᠸᠩ ᠬᠤᠳᠠ  ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠸᠠ ᠶᠦᠸᠸ ᠪᠦᠯᠭᠦᠮ  ᠣᠨ ᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ︽ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭ  ᠣᠨ ᠬᠡᠪ  ᠵᠠᠨᠭ᠍ᠰᠢᠯ ︾ ᠦᠳᠡᠰᠢᠯᠡᠭᠡ ᠳ᠋ᠣ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠣ ᠯᠤᠳᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠠᠮᠵᠢᠯᠳᠠ ᠤᠯᠵᠦ ᠂ ᠠᠭᠤᠯᠠ ︽ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭ  ᠣᠨ ᠠᠵᠢᠨᠠᠢ  ᠭᠦᠯᠦᠭ ︾ ᠭᠡᠮᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠠᠯᠳᠠᠷᠳᠣ ᠴᠤᠯᠠ ᠶᠢ ᠭᠦᠷᠳᠡᠨ ᠂ ᠬᠤᠸᠠ ᠶᠦᠸᠸ ᠪᠦᠯᠭᠦᠮ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠳ᠋ᠸ ᠮᠢᠩ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ  ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ  ᠳᠤ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ  ᠣ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠠᠯᠪᠢᠭᠣᠯᠬᠣ ᠪᠡᠷ ᠣᠷᠢᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ 1998 ᠤᠨ  ᠡᠴᠡ  ᠰᠡᠭᠦᠯᠡᠷ ᠂ ᠠᠭᠣᠯᠠ ᠣᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ 4 ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ  ᠲᠤ ᠠᠶᠢᠯᠴᠢᠯᠠᠯ  ᠣᠨ ᠳᠤᠭᠯᠠᠯᠳᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ ᠂ ᠡᠷᠳᠡᠮ  ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ  ᠣ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠨ ᠬᠢᠵᠦ ᠂ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠤᠳᠠᠰᠤᠳᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠭᠦᠭᠵᠢᠮᠳᠡᠭᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ   ᠣᠨ ᠠᠷᠠᠳ  ᠣᠨ ᠭᠦᠭᠵᠢᠮ  ᠣᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ  ᠲᠠᠢ ᠪᠡᠷ ᠳᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠭᠢᠵᠦ ᠂ ᠦᠪᠡᠳᠡᠭᠰᠢ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠯ  ᠤᠯᠵᠦ ᠂ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠶᠡᠭᠡ ᠦᠨᠡᠯᠡᠯᠳᠡ ᠬᠦᠷᠳᠡᠪᠡ ᠃

ᠬᠦᠨᠭᠭᠢᠨᠡᠮ᠎ᠡ ᠬᠦᠭ ᠣᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠤᠳᠠᠰᠤᠳᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷ  ᠣᠨ ᠭᠤᠴᠤᠯᠠᠯ ︽ ᠠᠯᠤᠰ  ᠣᠨ ᠲᠤᠷᠠᠰᠤᠯ ︾ ᠪᠣᠯ  ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷ  ᠣᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ  ᠣᠨ ᠭᠡᠪ ᠨᠠᠮᠪᠠ  ᠲᠠᠢ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠪᠣᠯᠬᠣ ᠶᠣᠮ ᠂ ᠠᠭᠠᠵᠢᠭᠤ ᠳᠠᠯᠪᠢᠭᠤ ᠂ ᠡᠶᠡᠯᠳᠡᠭ  ᠨᠠᠮᠤᠭᠤᠬᠠᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠪᠤᠷᠢ ᠪᠡᠷ ᠭᠤᠤᠯᠯᠠᠨ ᠂ ᠳᠠᠰᠤᠷᠠᠯᠳᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠨ ᠂ ᠡᠭᠦᠨ ᠣ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ  ᠬᠦᠨᠭᠭᠢᠨᠡᠮ᠎ᠡ ᠬᠦᠭ ᠣᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠤᠳᠠᠰᠤᠳᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷ  ᠣᠨ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠠ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ  ᠲᠠᠢ ᠢᠰᠭᠡᠷᠭᠡ ᠠᠶ᠎ᠠ ᠂ ᠱᠣᠳᠣᠷᠬᠣ  ᠠᠶ᠎ᠠ ᠵᠢᠴᠢ ᠴᠡᠴᠡᠷᠡᠬᠦ ᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠂ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ  ᠡᠴᠡ ᠲᠠᠩᠰᠤᠭ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠂ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠂ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠰᠠᠳᠤᠨ   ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠢᠵᠠᠭᠠᠯᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠦᠨ ᠵᠣᠵᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯᠭᠡ  ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠣ ᠪᠠᠨ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠵᠡᠢ ᠃     ᠠᠭᠣᠯᠠ ᠂ ᠬᠤᠸᠠ ᠶᠦᠸᠸ ᠪᠦᠯᠭᠦᠮ  ᠣᠨ ᠳᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠴᠢ ᠵᠸᠩ ᠴᠤᠤ ᠵᠢᠢ ᠠᠪᠤᠭᠠᠢ  ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠬᠦᠯᠦᠰᠣ ᠦᠨᠭᠭᠡ  ᠪᠡᠷ ᠦᠪᠡᠷ ᠣᠨ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠣᠯᠬᠣ ᠣᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠭᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠠᠪᠤᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠣᠮ ᠃ ᠠᠭᠣᠯᠠ   ᠶᠢᠨ ︽  ᠠᠯᠤᠰ  ᠣᠨ ᠲᠤᠷᠠᠰᠤᠯ ︾  ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠦᠨ  ᠣ ᠡᠭᠡ ᠤᠷᠤᠨ ᠂ ᠦᠯᠥᠭᠡᠢ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠂ ᠡᠯᠢᠭᠡᠨ ᠰᠠᠳᠣᠨ  ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠢᠵᠠᠭᠠᠯᠰᠢ  ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯᠭᠡ  ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠴᠢᠩ ᠦᠨᠡᠨᠴᠢ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯᠬᠡ ᠵᠢ ᠤᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠨ ᠮᠠᠳᠡᠵᠣ ᠪᠣᠯᠬᠣ ᠶᠣᠮ ᠃

VCD ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ

ᠤᠳᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠵᠢᠨ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠤᠳᠠᠰᠤᠳᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷ  ᠣᠨ ᠳᠠᠶᠢᠴᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮᠴᠢᠨ ︱ ᠠᠭᠤᠯᠠ

default2015-12-07-07036c4fa7-b3c5-4e82-ab22-1d077090a871

ᠵᠢᠷᠤᠭ

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 38 39 40 default2015-12-07-07036c4fa7-b3c5-4e82-ab22-1d077090a871 37 1 2

︽ ᠠᠯᠤᠰ  ᠣᠨ ᠲᠤᠷᠠᠰᠤᠯ ︾

ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ

︽ ᠠᠯᠤᠰ  ᠣᠨ ᠲᠤᠷᠠᠰᠤᠯ ︾

ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ