• 1 ℃
  2017ᠣᠨ ᠤ 09ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 26ᠡᠳᠦᠷ

ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭᠳᠤ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ

 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ᠄ 
 • 9  1 ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨᠪᠠᠳᠦ ᠵᠢᠨ ᠲᠦᠬᠦᠮ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ
 • ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
 • ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ
 • ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠮᠵᠢ᠄ 
 • 52 MB
 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠄ 
 • ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄
 • 2017-02-13
 • ᠄   38
 • ᠄   0
 • ᠄   0
 • ᠄  0

ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠡᠪᠠᠳᠤ ᠂ ᠮᠤᠡᠭ᠍ᠭᠤᠯ ᠦᠡᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠂ 1962 ᠤᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠶᠡᠬᠡ ᠵᠤᠤ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ  ᠤᠨ ᠬᠠᠡᠭ᠍ᠬᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ  ᠦ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ  ᠣ ᠬᠡᠷ  ᠲᠤ ᠳᠦᠷᠦᠵᠠᠢ ᠃ 1978 ᠤᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ  ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳ᠋ᠥ ᠰᠢᠯᠭᠠᠨ ᠤᠷᠤᠪᠠ ᠃ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠡᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ  ᠦ ᠤᠷᠳᠤ ᠵᠢᠡ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠵᠢ ᠳᠤᠰᠬᠠᠢ ᠮᠡᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠵᠢᠡᠷ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠤ ᠂ ᠠᠯᠳᠠᠷᠳᠤ ᠤᠷᠳᠤ ᠵᠢᠡ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠪᠤᠶᠠᠡᠳᠡᠯᠬᠡᠷ  ᠲᠤ ᠱᠠᠪᠢ ᠤᠷᠤᠪᠠ ᠃ ᠤᠳᠤ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ  ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠵᠢᠡ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ  ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳ᠋ᠥ ᠦᠡᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ  ᠦ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠮᠡᠷᠬᠡᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠪᠡᠷ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ 1993 ᠤᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠬᠡᠯᠳᠡᠰ  ᠦᠨ  ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ  《 ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ  ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠵᠢᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ 》 ᠳ᠋ᠥ ᠮᠦᠡᠭᠬᠦᠨ ᠮᠸᠳᠠᠯ ᠬᠦᠷᠳᠡᠪᠡ ᠃ 1995 ᠤᠨ ᠳ᠋ᠥ 《 ᠭᠠᠡᠭ᠍ᠭᠠᠡᠭ᠍ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ 》 ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ  ᠺᠢᠨᠤ᠋ ᠵᠦᠴᠦᠬᠡ ᠵᠢᠡ ᠭᠤᠤᠯ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠳ᠋ᠥ ᠰᠢᠡᠭᠬᠡᠬᠡᠯᠳᠡ ᠬᠢᠵᠠᠢ ᠃ ᠳᠤᠰ ᠺᠢᠨᠤ᠋  ᠨᠢ ᠺᠠᠨᠠᠳᠠ ᠵᠢᠡ ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠺᠢᠨᠤ᠋ ᠵᠦᠴᠦᠬᠡ ᠵᠢᠡ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠳᠡᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ  ᠤᠨ ᠱᠠᠡᠭ᠍ᠨᠠᠯ ᠬᠦᠷᠳᠡᠪᠡ ᠃ ᠳᠡᠷᠨ ᠬᠤᠷᠢ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠬᠦ᠍ᠭ᠍ᠵᠢᠮ  ᠤᠨ ᠤᠨ ᠵᠢᠯ  ᠤᠳ ᠲ᠋ᠤ ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠡᠭ᠍ᠭᠤᠯ  ᠤᠨ ᠲᠸᠯᠸᠢᠰ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠂ ᠳᠦᠪ  ᠤᠨ ᠲᠸᠯᠸᠢᠰ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ  ᠦ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳᠤᠮᠤ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶᠡᠨ  ᠦ ᠤᠷᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ  ᠦ ᠦᠳᠡᠰᠢᠯᠡᠬᠡ ᠳ᠋ᠥ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ ᠃default2015-12-09-4626e4d61c-cf8e-4906-b726-b9d340170d89

9  1 ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨᠪᠠᠳᠦ ᠵᠢᠨ ᠲᠦᠬᠦᠮ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ

ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ