• 1 ℃
  2017ᠣᠨ ᠤ 09ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 19ᠡᠳᠦᠷ

ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭᠳᠤ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ

 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ᠄ 
 • ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠦᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ
 • ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
 • ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ
 • ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠮᠵᠢ᠄ 
 • 52 MB
 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠄ 
 • ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄
 • 2017-02-08
 • ᠄   32
 • ᠄   0
 • ᠄   0
 • ᠄  0

ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠦᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ

ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠠᠶᠠᠰ ᠡᠴᠠ ᠰᠡᠳᠦᠪᠯᠡᠵᠦ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ

             ︱ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠤᠲᠠᠰᠤᠲᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠦᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ

ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠬᠥᠮᠥᠰ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠤᠲᠠᠰᠤᠲᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮᠳᠡᠵᠦ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠳᠤ ᠂ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠪᠣᠯᠭᠠᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ ᠃ ᠤᠴᠢᠷ  ᠨᠢ ᠂ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠣᠯ ᠣᠬᠣᠷ ᠠᠪᠰᠠᠷᠬᠠᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ  ᠲᠠᠢ ᠂ ᠤᠶᠠᠩᠭᠠᠯᠢᠭ ᠲᠣᠪᠴᠢᠬᠠᠨ ᠬᠥᠭ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ  ᠲᠠᠢ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠤᠲᠠᠰᠤᠲᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠠᠳᠬᠣᠭᠣᠯ ᠠᠰᠡᠬᠦᠯ᠎ᠡ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠠᠳᠬᠣᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠥᠭᠥᠮ ᠬᠢᠯᠪᠠᠷᠬᠠᠨ ᠵᠶᠠᠷ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠦᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠭᠡ ᠪᠡᠨ ᠠᠳᠦᠢ ᠲᠡᠳᠦᠢ ᠢᠯᠡᠳᠬᠡᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯᠬᠣᠷ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮᠳᠡᠵᠦ ᠰᠤᠷᠬᠤ

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠠᠶ᠎ᠠ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ  ᠨᠢ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠵᠥᠪ ᠣᠨᠣᠪᠴᠢᠲᠠᠢ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃  ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢᠳᠬᠠᠵᠤ ᠦᠵᠡᠪᠡᠯ ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠦᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠦᠨ ᠠᠶᠠᠰ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ  ᠨᠢ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠠᠶ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠨᠡᠩ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶ᠎ᠡ  ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠦᠨ ᠤᠷ᠎ᠠ ᠮᠡᠷᠭᠡᠰᠢᠯ ᠣᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠴᠦ ᠠᠳᠦᠢ ᠲᠡᠳᠦᠢ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠯᠡ ᠃ ᠠᠭᠦᠨ ᠳᠦ ᠭᠣᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮᠳᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢ ᠠᠳᠬᠣᠭᠣᠯ ᠰᠣᠯᠢᠭᠳᠠᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠳᠣᠭᠣᠭᠰᠢ ᠠᠳᠬᠣᠭᠣᠯ ᠰᠣᠯᠢᠭᠳᠠᠬᠤ ᠂ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠲᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢ  ᠳᠤ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮᠳᠡᠬᠦ ᠤᠷ᠎ᠠ ᠮᠡᠷᠭᠡᠰᠢᠯ  ᠨᠢ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠪᠤᠳᠤᠯᠢᠶᠠᠨ  ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠃

ᠲᠤᠰ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠦᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠪᠣᠯ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠠᠶ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠵᠦ ᠲᠤᠭᠤᠷᠪᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠃ ᠠᠶᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠦᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠵᠢᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠡᠴᠠ  ᠨᠢ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠣᠬᠣᠷ ᠠᠪᠰᠠᠷᠬᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠤᠶᠠᠩᠭᠠᠯᠢᠭ ᠴᠢᠨᠠᠷ  ᠲᠠᠢ ᠂ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠠᠳᠬᠣᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠳᠤ ᠪᠦᠬᠦ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠵᠢ ᠬᠥ᠍ᠭᠵᠢᠮᠳᠡᠭᠡᠳ ᠴᠢᠳᠠᠴᠢᠬᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠤᠲᠠᠰᠤᠲᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠭᠣᠴᠣᠯᠠᠯ ᠠᠶ᠎ᠠ 《 ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠠᠶ᠎ᠠ 》 ᠪᠣᠯ ᠡᠦ ᠶᠦᠨ ᠯᠥᠩ ᠭᠤᠸᠠᠢ ᠡᠴᠠ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠠᠶᠠᠰ ᠵᠶᠠᠷ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠦᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠦᠨ ᠵᠶᠡᠨ ᠪᠣᠷᠣ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ ᠂ ᠶᠠᠭ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠳᠠᠭ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠢᠮ᠎ᠡ ᠶᠣᠰᠣ ᠵᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠵᠦ ᠂ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠠᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠂ ᠵᠠᠮ ᠠᠶᠠᠯᠠᠬᠤ ᠂ ᠵᠠᠩᠵᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠭᠯᠠᠬᠤ ᠂ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠵᠠᠷᠯᠠᠬᠤ ᠂ ᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠣᠯᠵᠤ ᠣᠮᠣᠭ ᠲᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷ ᠤᠷᠤᠭᠰᠢᠯᠠᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠵᠶᠠᠷ ᠠᠶᠠᠰ ᠵᠶᠠᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠠ ᠬᠥᠮᠥᠰ ᠢ ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠮ᠎ᠠ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠲᠠᠬᠤ ᠬᠦᠴᠦᠨ  ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠶᠣᠮ ᠃

 

 

ᠬᠤᠭᠤᠷᠴᠢ ︱ ᠰᠡᠷᠭᠦᠯᠠᠩ

default2015-12-04-026c18dd8d-96fd-4d5e-91ee-6ca0f100af46

ᠵᠢᠷᠤᠭ

default2015-12-04-28c53620be-d75c-4e82-9afc-6257e68b5df4 default2015-12-04-29bfa14361-8b09-478e-bd72-b41ac078bd98 default2015-12-04-29c0293681-ce46-4ae9-b6ad-e6ab25edcfec default2015-12-04-29edbb9cbd-ce2f-4218-aff4-e3e8fbcd1016 default2015-12-04-29fdc8f2d0-b15b-4feb-9775-68d353d91b83 default2015-12-04-280eb0a049-db4a-484b-af44-f4eb6b0faa21 default2015-12-04-281c699282-4221-496f-af4e-b5cb6c9370f1 default2015-12-04-286bbd4f65-0070-4ee1-8507-ad6f563cbc1a default2015-12-04-290d4433ff-cb74-4871-a480-6aa40b2c4917 default2015-12-04-293e728663-1c46-4257-9736-53b9b52bae93 default2015-12-04-295afeea70-fff8-4635-8a2d-7e0d172a4170 default2015-12-04-298c2aec5a-e2aa-44b9-98ab-c1e3686393e6 default2015-12-04-2857af46ef-e335-4fb5-aeef-8e71a3297a74 default2015-12-04-29333e8a65-0092-4317-b446-6c95782b84a9 default2015-12-04-295941a7df-0923-4cb3-91fa-7b8c09ef6cf3

MP4 ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ︱ 《 ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠦᠨ ᠠᠶ᠎ᠠ 》

MP3 ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ︱ 《 ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠦᠨ ᠠᠶ᠎ᠠ 》( ᠨ᠊ ᠂ ᠭᠡᠷᠡᠯᠲᠦ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮᠳᠡᠪᠡ )

ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ