• 1 ℃
  2017ᠣᠨ ᠤ 09ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 26ᠡᠳᠦᠷ

ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭᠳᠤ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ

 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ᠄ 
 • 9  2 ︽ ᠰᠠᠶᠢᠷ ᠪᠤᠯᠠᠭ ︾ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨᠪᠠᠲᠥ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ
 • ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
 • ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ
 • ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠮᠵᠢ᠄ 
 • 52 MB
 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠄ 
 • ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄
 • 2017-02-08
 • ᠄   39
 • ᠄   0
 • ᠄   0
 • ᠄  0

ᠰᠠᠶᠢᠷ ᠪᠤᠯᠠᠭ

ᠰᠠᠶᠢᠷ ᠪᠤᠯᠠᠭ ᠣᠨ ᠤᠰᠤ  ᠨᠢ   

ᠰᠠᠶᠢᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠳ ᠤᠷᠤᠰᠤᠨ᠎ᠠ

ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠵᠠᠡᠭ᠍  ᠲᠠᠢ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠨ  ᠳᠠᠭᠠᠨ

ᠰᠠᠷᠬᠤᠳ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠭᠠᠳ ᠨᠠᠶᠢᠷᠯᠠᠨ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤᠤ

9  2 ︽ ᠰᠠᠶᠢᠷ ᠪᠤᠯᠠᠭ ︾ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨᠪᠠᠲᠥ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ

ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ