• 1 ℃
  2017ᠣᠨ ᠤ 09ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 26ᠡᠳᠦᠷ

ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭᠳᠤ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ

 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ᠄ 
 • 9  3 ︽ ᠴᠤᠭᠴᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠶᠠᠨ ︾᠌᠋᠌᠌᠌᠋᠌᠌᠎᠎᠎᠎᠎᠎ᠲᠣ‍ ᠂ ᠰᠤᠶᠤᠯᠲᠦ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ (ᠳᠦ᠍ᠷᠰᠦ)
 • ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
 • ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ
 • ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠮᠵᠢ᠄ 
 • 52 MB
 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠄ 
 • ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄
 • 2017-02-18
 • ᠄   40
 • ᠄   0
 • ᠄   0
 • ᠄  0

ᠲᠣ‍ ᠂ ᠰᠤᠶᠤᠯᠳᠦ ᠂ ᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ ᠂1965 ᠤᠨ  ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠤᠵᠠᠢ ᠃ ᠪᠠᠶᠠᠨᠨᠠᠭᠤᠷ ᠬᠤᠳᠠ ᠵᠢᠨ ᠤᠷᠠᠤᠨ  ᠤᠨ ᠡᠮᠤᠨᠠᠳᠦ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ  ᠣ ᠬᠦᠮᠤᠨ ᠃ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠦ ᠠᠷᠠᠤᠨ  ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠃ ᠴᠤᠭᠴᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠶᠠᠨ  ᠴᠤᠭᠴᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠶᠠᠨ  ᠣ ᠦᠷ᠎ᠠ  ᠨᠢ  ᠴᠤᠭᠴᠨ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ  ᠣ ᠠᠮᠤᠷ ᠰᠠᠶᠢᠨ  ᠴᠤᠬᠤᠮ ᠡᠷᠬᠢᠮ ᠰᠠᠤᠡᠬᠢᠯ  ᠳᠡᠬᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ  ᠨᠢ  ᠴᠤᠭᠳᠤ ᠰᠦᠮᠪᠤᠷ ᠠᠭᠤᠯᠨ ᠮᠠᠳᠦ ᠪᠠᠳᠦ ᠰᠠᠶᠢᠨ default2015-12-09-181b0e3482-15a9-4688-a6a9-92ca2530fa99

9  3 ︽ ᠴᠤᠭᠴᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠶᠠᠨ ︾ ᠂᠎᠎᠎᠎᠎᠎ ᠲᠣ‍ ᠰᠤᠶᠤᠯᠲᠦ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ (ᠳᠦ᠍ᠷᠰᠦ)

ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ