• 1 ℃
  2017ᠣᠨ ᠤ 09ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 19ᠡᠳᠦᠷ

ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭᠳᠤ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ

 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ᠄ 
 • ᠰᠦᠨ ᠯᠢᠶᠠᠨᠭ᠍ ︱ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ
 • ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
 • ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ
 • ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠮᠵᠢ᠄ 
 • 52 MB
 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠄ 
 • ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄
 • 2017-02-08
 • ᠄   34
 • ᠄   0
 • ᠄   0
 • ᠄  0

ᠠᠯᠳᠡᠷ ᠭᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ  ᠨᠢ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠠᠭᠣᠷᠢᠰᠣᠭᠰᠠᠨ ︱ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ

ᠣᠳᠠᠰᠣᠳᠣ ᠬᠣᠭᠣᠷ ᠣᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠵᠢᠨ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠦ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠰᠦᠨ ᠯᠢᠶᠠᠨᠭ᠍

ᠰᠦᠨ ᠯᠢᠶᠠᠨᠭ᠍ ︵ 1910 ︱ 1995 ︶ ᠪᠣᠯ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠣ 《 ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠠᠷᠠᠳ ᠣᠨ ᠣᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ 》  ᠣ ᠨᠢᠭᠡ ᠂ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠣᠳᠠᠰᠣᠳᠣ ᠬᠣᠭᠣᠷ ᠣᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠵᠢᠨ ᠬᠦᠨᠳᠦᠲᠦ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠂ ᠬᠠᠩᠭᠢᠨᠠᠮ᠎ᠠ ᠭᠦᠭ᠍  ᠣᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠣᠳᠠᠰᠣᠳᠣ ᠬᠣᠭᠣᠷ ᠣᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠂ ᠠᠷᠠᠳ ᠣᠨ ᠣᠷᠠᠯᠢᠭ ᠣᠨ ᠬᠦᠨᠳᠦᠲᠦ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠮᠦᠨ ᠃

ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠰᠣᠷᠴᠣ ᠴᠢᠳᠠᠪᠦᠷᠢᠳᠡᠨ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠣᠳᠠᠰᠣᠳᠣ ᠬᠣᠭᠣᠷ ᠣᠨ ᠠᠪᠢᠶᠠᠰ ᠪᠢᠯᠢᠭᠳᠡᠨ ᠰᠦᠨ ᠯᠢᠶᠠᠨᠭ᠍ ᠪᠣᠯ ᠵᠣᠰᠣᠳ ᠣᠨ ᠴᠢᠭᠣᠯᠭᠠᠨ ᠣ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯᠵᠢᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣᠨ ︵ ᠣᠳᠣ ᠵᠢᠨ ᠯᠢᠶᠣᠣᠨᠢᠨᠭ᠍ ᠮᠣᠵᠢ ᠵᠢᠨ ᠹᠦᠰᠢᠨ ᠣ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠣ ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣ ︶ ᠣ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠶᠠᠳᠠᠭᠣ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠨ ᠣ ᠭᠡᠷ ᠲᠣ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠶᠣᠮ ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ  ᠢ 11 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ ᠳ᠋ᠣᠨᠢ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠭᠡᠷ ᠭᠠᠴᠢᠭ  ᠡᠴᠡ ᠵᠠᠶᠢᠯᠠᠵᠣ ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠣ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ  ᠣᠨ ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣᠨ ᠳ᠋ᠣ ︵ ᠣᠳᠣ ᠵᠢᠨ ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠭᠠᠷᠣᠨ ᠳᠣᠮᠳᠠᠳᠣ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣ ︶ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠠᠨᠡᠬᠦ 《 ᠳᠠᠭᠣᠣ ᠵᠢᠨ ᠳᠠᠯᠠᠢ 》 ᠭᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠣ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ  ᠨᠢ ᠪᠢᠴᠢᠬᠠᠨ ᠰᠦᠨ ᠯᠢᠶᠠᠨᠭ᠍ ᠣᠨ ᠳᠠᠭᠣᠣ ᠬᠦ᠍ᠭ᠍ᠵᠢᠮ ᠣᠨ ᠠᠪᠢᠶᠠᠰ ᠴᠢᠳᠠᠪᠦᠷᠢ ᠵᠶᠠᠨ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠣᠯᠬᠣ ᠬᠦᠷᠦᠰᠦ ᠰᠢᠷᠣᠢ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ ᠃ ᠲᠠᠪᠣᠨ ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ  ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠯᠣᠨᠭ᠍ᠬᠣᠨ ᠳ᠋ᠣ ᠣᠰᠣ ᠬᠢᠵᠣ ᠬᠦᠭ᠍ ᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠭᠣᠯᠣᠨ ᠳᠦᠭᠦᠮ ᠠᠶᠠᠰ ᠴᠣᠬᠢᠵᠣ ᠴᠢᠳᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠨ ᠨᠠᠰᠣᠨ  ᠡᠴᠡ ᠠᠬᠢᠯᠡᠵᠣ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠯᠢᠨᠭᠪᠦ ᠂ ᠠᠷᠭᠢᠯ ᠬᠦᠭ  ᠣᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠣᠳᠠᠰᠣᠳᠣ ᠬᠣᠭᠣᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠵᠢᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ ᠵᠶᠠᠷ ᠠᠷᠠᠳ ᠳᠠᠭᠣᠣ ᠂ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠵᠢ ᠠᠶᠠᠯᠠᠭᠣᠯᠵᠣ ᠂ ᠣᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠣᠷᠴᠢᠮ  ᠳᠠᠭᠠᠨ 《 ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠣᠳᠠᠰᠣᠳᠣ ᠬᠣᠭᠣᠷ  ᠣᠨ ᠠᠪᠢᠶᠠᠰ ᠪᠢᠯᠢᠭ  ᠲᠠᠢ ᠬᠡᠣᠬᠡᠳ 》 ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠴᠣᠯᠠ ᠣᠯᠪᠠ ᠃ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠂ ᠭᠣᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠰᠣᠨ  ᠡᠴᠡ ᠠᠬᠢᠯᠡᠵᠣ ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠲᠣ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠠᠢ 《 ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠣᠭᠣᠷᠴᠢᠨ 》 ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

 

ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠣᠳᠠᠰᠣᠳᠣ ᠬᠣᠭᠣᠷ ᠣᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠵᠢᠨ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠦ ᠪᠠᠭᠰᠢ ︱ ᠰᠦᠨ ᠯᠢᠶᠠᠨᠭ᠍

default2015-12-04-56d8853b65-bb0a-487b-beda-a494af0a69f4

ᠵᠢᠷᠤᠭ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

MP4 ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ︱ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ

ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ