• 1 ℃
  2017ᠣᠨ ᠤ 09ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 26ᠡᠳᠦᠷ

ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭᠳᠤ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ

 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ᠄ 
 • 10  1 ᠯᠾᠠᠰᠥ᠋ᠷᠥᠡᠭ᠍  ᠤᠨ ᠳᠥᠭᠥᠮ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ
 • ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
 • ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ
 • ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠮᠵᠢ᠄ 
 • 52 MB
 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠄ 
 • ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄
 • 2017-02-24
 • ᠄   40
 • ᠄   0
 • ᠄   0
 • ᠄  0

ᠯᠾᠠᠰᠦ᠍ᠷᠤᠡᠭ᠍ ᠂ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ  ᠂ ᠮᠤᠡᠭ᠍ᠭᠤᠯ ᠦᠡᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠂ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠨᠢᠬᠡᠳᠦᠬᠡᠷ ᠳᠡᠰ  ᠤᠨ ᠳᠤᠭᠯᠠᠭᠴᠢ ᠂ 1947 ᠤᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠤᠷᠳᠤᠰ  ᠤᠨ ᠦᠡᠳᠦᠷᠯᠢᠭ  ᠤᠨ ᠨᠢᠬᠡᠨ ᠠᠷᠠᠳ  ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ  ᠦ ᠬᠡᠷ  ᠲᠤ ᠳᠦᠷᠦᠵᠠᠢ ᠃ 1960 ᠤᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠤᠯᠠᠭᠠᠡᠮᠦ᠍ᠴᠢᠷ  ᠲᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠂ 1962 ᠤᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ  ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ  ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳ᠋ᠥ ᠰᠢᠯᠭᠠᠭᠳᠠᠨ ᠤᠷᠤᠵᠤ ᠂ ᠵᠠᠭᠤᠡᠨᠠᠰᠤᠳᠤ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠪᠠ ᠠᠯᠳᠠᠷᠳᠤ ᠤᠷᠳᠤ ᠵᠢᠡ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠯᠾᠠᠵᠠᠪ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠳ᠋ᠥ ᠱᠠᠪᠢ ᠤᠷᠤᠪᠠ ᠃ ᠲᠦᠴᠢᠬᠡᠤᠨ ᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠳᠤᠷᠰᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠮᠢᠡᠭᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ  ᠦ ᠳᠤᠭᠯᠠᠯᠳᠠ ᠳ᠋ᠥ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠤ ᠂ ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶᠡᠨ  ᠦ ᠱᠠᠡᠭ᠍ᠨᠠᠯ  ᠢ ᠬᠦᠷᠳᠡᠪᠡ ᠃ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠠᠨ  ᠦ ᠪᠡᠨ ᠰᠠᠶᠢᠰᠢᠶᠡᠯ  ᠢ ᠬᠦ᠍ᠷᠳᠡᠵᠦ ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠡᠬᠦᠦ ᠲᠠᠷᠢᠬᠦᠯᠡᠭᠴᠢ ᠳᠡᠬᠦᠨ  ᠳᠤ 《 ᠪᠢᠴᠢᠬᠠᠨ ᠯᠾᠠᠵᠠᠪ 》 ᠴᠤᠯᠡ ᠤᠯᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ ᠃ 1995 ᠤᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠪᠡᠬᠡᠵᠢᠡᠭ ᠳ᠋ᠥ 《 ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢᠯᠢᠭ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ  ᠯᠾᠠᠰᠦ᠍ᠷᠤᠡᠭ᠍  ᠤᠨ ᠳᠤᠰᠬᠠᠢ ᠳᠤᠭᠯᠠᠯᠳᠠ ᠪᠡᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠠᠢ ᠃ ᠤᠳᠤ ᠳᠡᠷᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ  ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠬᠡᠮᠯᠢᠭ  ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠢᠬᠦᠨ ᠂ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ  ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠬᠦ᠍ᠭ᠍ᠵᠢᠮ  ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠬᠡᠮᠯᠢᠭ  ᠤᠨ ᠳᠡᠳ᠋ ᠲᠠᠷᠢᠬᠦᠯᠡᠭᠴᠢ ᠂ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠡᠭ᠍ᠭᠤᠯ  ᠤᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠤᠨ  ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠬᠡᠮᠯᠢᠭ  ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠯᠡᠭᠴᠢ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠳᠤᠰᠢᠶᠡᠯ ᠳᠠᠢ ᠃default2015-12-09-5736a2a8c5-8c4d-4ff6-9a35-6324ac1dc1a2

10  1 ᠯᠾᠠᠰᠦ᠍ᠷᠤᠡᠭ᠍  ᠤᠨ ᠳᠥᠭᠥᠮ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎᠍᠎᠎ ᠎᠎ᠠ

ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ