• 1 ℃
  2017ᠣᠨ ᠤ 09ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 26ᠡᠳᠦᠷ

ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭᠳᠤ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ

 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ᠄ 
 • ᠰᠦᠨ ᠯᠢᠶᠠᠨᠭ᠍ ︱ 《 ᠲᠡᠮᠦᠷ᠎ᠡ 》
 • ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
 • ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ
 • ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠮᠵᠢ᠄ 
 • 52 MB
 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠄ 
 • ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄
 • 2017-02-08
 • ᠄   36
 • ᠄   0
 • ᠄   0
 • ᠄  0

《 ᠲᠡᠮᠦᠷ᠎ᠡ 》

ᠰᠦᠨ ᠯᠢᠶᠠᠨᠭ᠍ ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠨ ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ  ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠣᠷᠪᠡᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠦᠯᠡᠭᠡᠨ ᠣᠪᠣᠭᠠᠨ ᠳᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠣᠭᠳᠠᠵᠣ ᠂ ᠠᠷᠭᠢᠯ ᠬᠦᠭ ᠣᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠣᠳᠠᠰᠣᠳᠣ ᠬᠣᠭᠣᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠴᠦᠰ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠣᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠣ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ ᠣᠨ ᠠᠶ᠎ᠠ《 ᠲᠡᠮᠣᠷ᠎ᠠ 》  ᠶᠢ ᠳᠠᠳᠠᠵᠣ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠲᠣᠰ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ ᠣᠨ ᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠣᠯ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠨᠡᠷᠡᠲᠦ ᠠᠷᠠᠳ ᠳᠠᠭᠣᠣ  ᠡᠴᠡ ᠢᠷᠡᠯᠳᠡᠢ ᠃ 20 ᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠣᠨ  ᠣ ᠡᠬᠢ ᠪᠡᠷ ᠂ ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠣ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠲᠣ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠣᠨ ᠡᠷᠬᠡᠳᠡᠨ ᠪᠠ ᠬᠣᠯᠠᠭᠠᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠮ ᠰᠠᠮᠠᠭᠣᠷᠠᠵᠣ ᠂ ᠠᠷᠠᠳ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠬᠣ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠ ᠃ ᠡᠨᠡ ᠦᠶᠡᠰ ᠂ ᠵᠠᠷᠣᠳ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣᠨ ᠣ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠣ ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠂ ᠦᠪᠡᠷ ᠣᠨ ᠭᠡᠷ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠣ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡ ᠣᠯᠠᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠣᠯᠵᠣ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭᠲᠦ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠯ ᠶᠠᠪᠣᠭᠣᠯᠵᠣ ᠂ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠣᠨ ᠡᠷᠬᠡᠳᠡᠨ ᠪᠠ ᠬᠤᠯᠠᠭᠠᠶᠢᠴᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠮ ᠳ᠋ᠣ ᠬᠦᠨᠳᠣ ᠴᠣᠬᠢᠯᠳᠠ ᠦᠭᠭᠦᠭᠰᠡᠨ  ᠡᠴᠡ ᠂ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠣ ᠪᠦᠰᠡᠯᠡᠨ ᠴᠣᠬᠢᠯᠳᠠ ᠳ᠋ᠣ ᠣᠴᠠᠷᠠᠵᠣ ᠂ 1925 ᠣᠨ ᠳ᠋ᠣ ᠪᠠᠷᠢᠪᠴᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠨ ᠬᠣᠣᠷᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠣ 32 ᠨᠠᠰᠣᠳᠠᠢ ᠃

ᠬᠦᠭᠵᠢᠮᠳᠡᠭᠴᠢ ᠄ ᠰᠦᠨ ᠯᠢᠶᠠᠨᠭ᠍ ᠣᠨ ᠣᠳᠬᠠᠨ ᠱᠠᠪᠢ ᠂ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ ᠣᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠣᠳᠠᠰᠣᠳᠣ ᠬᠣᠭᠣᠷ ᠣᠨ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮᠯᠢᠭ   ᠣᠨ ᠳᠠᠷᠣᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠬᠠᠩᠭᠢᠨᠠᠮ᠎ᠠ ᠬᠦᠭ᠍ ᠣᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠣᠳᠠᠰᠣᠳᠣ ᠬᠣᠭᠣᠷ ᠣᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮᠴᠢᠨ ᠪᠠᠶᠠᠨᠪᠣᠯᠠᠭ ᠃ ︵ ᠲᠠᠭᠦᠨ ᠣ ᠬᠠᠮᠣᠭ ᠠᠨᠭ᠍ᠬ᠎ᠠ ᠰᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠣᠳᠠᠰᠣᠳᠣ ᠬᠣᠭᠣᠷ ᠣᠨ ᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠣᠯ ᠳᠠᠷᠣᠢ 《 ᠲᠡᠮᠦᠷ᠎ᠡ 》ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃︶

 

ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠣᠳᠠᠰᠣᠳᠣ ᠬᠣᠭᠣᠷ ᠣᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠦ ᠪᠠᠭᠰᠢ ︱ ᠰᠦᠨ ᠯᠢᠶᠠᠨᠭ᠍

default2015-12-04-56d8853b65-bb0a-487b-beda-a494af0a69f4

ᠵᠢᠷᠤᠭ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

MP4 ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ︱《 ᠲᠡᠮᠦᠷ᠎ᠡ 》

MP3 ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ︱《 ᠲᠡᠮᠦᠷ᠎ᠡ 》

ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ