• 1 ℃
  2017ᠣᠨ ᠤ 09ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 26ᠡᠳᠦᠷ

ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭᠳᠤ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ

 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ᠄ 
 • 10  2 ᠡᠷᠳᠠᠨᠢᠵᠤᠯᠨ ᠵᠢᠨ ᠲᠦᠬᠦᠮ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠲᠡᠬᠦᠨ  ᠣ ᠲᠠᠭᠤᠤ
 • ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
 • ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ
 • ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠮᠵᠢ᠄ 
 • 52 MB
 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠄ 
 • ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄
 • 2017-02-08
 • ᠄   41
 • ᠄   0
 • ᠄   0
 • ᠄  0

ᠡᠷᠳᠠᠨᠢᠵᠤᠯᠨ ᠂ ᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠢ ᠂1945 ᠤᠨ  ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠤᠵᠠᠢ ᠃ ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠬᠤᠳᠠ ᠵᠢᠨ ᠦᠤᠰᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ  ᠣ ᠭᠠᠯᠠᠭᠤᠳᠦ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤᠨ  ᠣ ᠬᠦᠮᠤᠨ ᠃ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠦ ᠠᠷᠠᠤᠨ  ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠃

ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠰᠤ

ᠵᠢᠷᠠᠭᠷᠠᠵᠦ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠵᠢᠷᠡᠨ ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠰᠤ ᠬᠦ᠋

ᠵᠢᠯ ᠣᠨ ᠵᠢᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠭᠠᠡᠭ᠍ᠳᠠᠪᠠᠴᠦ ᠵᠢᠭᠳᠡ ᠪᠡᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠢᠦ

ᠵᠡᠬᠦᠨᠳᠡᠢ ᠵᠦᠭ  ᠲᠤ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠲᠠᠢ ᠰᠢᠯᠢ ᠰᠢᠦ

ᠵᠦᠢᠯ ᠣᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠵᠢᠷᠭᠢᠭᠰᠡᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠰᠢᠦ default2015-12-09-5683d7f14a-384f-4c7c-8209-6716270e0bc5

10  2 ᠡᠷᠳᠠᠨᠢᠵᠤᠯᠨ ᠵᠢᠨ ᠲᠦᠬᠦᠮ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠲᠡᠬᠦᠨ  ᠣ ᠲᠠᠭᠤᠤ

ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ