• 1 ℃
  2017ᠣᠨ ᠤ 09ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 26ᠡᠳᠦᠷ

ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭᠳᠤ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ

 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ᠄ 
 • ᠠᠭᠤᠯᠠ ︱ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠤᠳᠠᠰᠤᠳᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷ  ᠣᠨ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠭᠦᠭᠵᠢᠮ ︽ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠲᠣᠣᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠶ᠎ᠠ ︾
 • ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
 • ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ
 • ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠮᠵᠢ᠄ 
 • 52 MB
 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠄ 
 • ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄
 • 2017-02-08
 • ᠄   37
 • ᠄   0
 • ᠄   0
 • ᠄  0

ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠤᠳᠠᠰᠤᠳᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷ  ᠣᠨ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠭᠦᠭᠵᠢᠮ ︽ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠲᠣᠣᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠶ᠎ᠠ ︾

ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ  ᠡᠴᠡ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠣᠨ ᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠯᠪᠣᠴᠠᠳᠣ ᠴᠣᠭᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠡᠷ ᠂ ᠳᠠᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠣᠭᠠᠨ ᠣ  ᠰᠡᠳᠦᠪ ᠮᠠᠲ᠋ᠸᠷᠢᠶᠠᠯ ᠣᠨ ᠳᠣᠮᠳᠠ  ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠮᠣᠭ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠴᠢᠨᠠᠷ  ᠲᠠᠢ ᠬᠡᠳᠣᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠣᠷ ︱ 《 ᠡᠬᠢᠯᠡᠯᠳᠡ 》 ᠂ 《 ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠵᠠᠨᠭ᠍ᠬᠢ ᠬᠦᠷᠭᠡᠬᠦ 》 ᠂《 ᠲᠣᠯᠣᠯᠳᠣᠭᠠᠨ 》 ᠂《 ᠳᠠᠶᠢᠯᠭ᠎ᠠ 》᠂ 《 ᠢᠯᠠᠯᠳᠠ  ᠲᠠᠢ ᠪᠡᠷ ᠪᠣᠴᠠᠬᠣ 》  ᠵᠡᠷᠭᠡ   ᠶᠢ ᠰᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠨ ᠂ ᠠᠣᠭ᠎ᠠ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠣᠭᠠᠨ ᠣ ᠲᠠᠯᠠᠪᠣᠷ ᠢ ᠰᠣᠨᠣᠰᠣᠭᠴᠢᠳ ᠣᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

1. 《 ᠡᠬᠢᠯᠡᠯᠳᠡ 》ᠬᠡᠰᠡᠭ  ᠨᠢ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠡᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠯᠡᠵᠦ ᠂ ᠶᠠᠭ ᠯᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷᠴᠢᠨ  ᠣ ᠠᠣᠭ᠎ᠠ  ᠰᠦᠷ  ᠢᠶᠠᠨ ᠮᠠᠨᠳᠦᠭᠣᠯᠵᠣ ᠂ ᠠᠯᠭᠣᠷ ᠠᠭᠠᠵᠢᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠯᠢ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠣ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠳᠣᠮᠣᠭ ᠢ ᠶᠠᠷᠢᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠬᠣ ᠮᠡᠳᠣ ᠃

2. 《 ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠬᠦᠷᠭᠡᠬᠦ 》 ᠬᠡᠰᠡᠭ  ᠨᠢ ᠂ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠣᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠷᠳᠣᠨ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠳ᠋ᠣ ᠲᠠᠰᠢᠭᠣᠷ ᠨᠡᠮᠡᠨ ᠂  ᠴᠡᠷᠢᠭ  ᠣᠨ ᠴᠡᠴᠡᠷ ᠲᠣ ᠠᠮᠵᠢᠨ ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠂ ᠪᠠᠴᠢᠮ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠬᠦᠷᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠮᠡᠳᠣ ᠃ ᠲᠣᠰ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠣ ᠂《  ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠣᠭᠠᠨ ᠣ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠪᠠᠴᠢᠮ ᠲᠦᠭᠰᠢᠭᠦᠷᠢᠲᠠᠢ 》 ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠵᠦ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

3.《 ᠲᠣᠯᠣᠯᠳᠣᠭᠠᠨ 》 ᠣ ᠬᠡᠰᠡᠭ  ᠨᠢ ᠂ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠴᠢᠬᠢᠨᠠᠬᠣ ᠳᠠᠭᠣᠨ ᠂ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠣᠭᠠᠨ ᠣ  ᠬᠡᠨᠭᠭᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠦᠵᠢᠬᠢᠨᠡᠬᠦ ᠳᠠᠭᠣᠨ ᠂ ᠵᠢᠳᠡ ᠰᠡᠯᠡᠮ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠰᠢᠯᠳᠣᠬᠣ ᠳᠠᠭᠣᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠡᠳᠡᠭᠡᠳ ᠣᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ    ᠣᠨ ᠦᠬᠦᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠯᠳᠣᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠣᠭᠠᠨ  ᠣ ᠲᠠᠯᠠᠪᠦᠷ  ᠢ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ ᠃

4. 《 ᠲᠠᠶᠢᠯᠭ᠎ᠠ 》 ᠳᠠᠭᠣᠣ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ  ᠨᠢ ᠣᠶᠠᠷᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠴᠣ ᠶᠣᠮ ᠰᠢᠭ ᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠴᠣ ᠶᠣᠮ  ᠰᠢᠭ ᠂ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠠᠰᠣᠷᠠᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠨ᠎ᠡ ᠁ ᠪᠦᠭᠡ ᠢᠳᠣᠭᠠᠨ ᠠᠯᠢ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠣ 《 ᠰᠦᠨᠡᠰᠦ ᠳᠠᠯᠠᠯᠬᠣ  ᠠᠶ᠎ᠠ 》 ᠶᠢ ᠠᠶᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠭᠠᠰᠢᠭᠣᠨ ᠬᠦᠰᠢᠭᠦᠨ ᠠᠭᠣᠷ ᠠᠮᠢᠰᠬᠣᠯ ᠳ᠋ᠣ ᠬᠦᠨᠳᠣ ᠬᠡᠴᠡᠭᠦᠣ ᠬᠠᠴᠢᠨ ᠨᠢᠭᠣᠴᠠᠳᠣ ᠠᠭᠣᠷ  ᠠᠮᠢᠰᠬᠣᠯ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ ᠃ ᠦᠷᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠳ ᠣᠨ ᠰᠦᠨᠡᠰᠦ   ᠶᠢ ᠳᠠᠬᠢᠵᠣ ᠂ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠳ  ᠭᠠᠰᠢᠭᠣᠳᠠᠯ  ᠢᠶᠠᠨ  ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠃

5. 《 ᠢᠯᠠᠯᠳᠠ  ᠲᠠᠢ ᠪᠡᠷ ᠪᠣᠴᠠᠬᠣ 》 ᠦᠷᠯᠦᠭᠴᠢᠳ ᠣᠨ ᠳᠠᠶᠢᠰᠣᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠳᠠᠷᠣᠵᠣ ᠂ ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ ᠴᠣᠯᠠ  ᠪᠠᠨ  ᠮᠠᠨᠳᠣᠭᠣᠯᠵᠣ ᠂ ᠪᠣᠷᠣ ᠭᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠪᠣᠴᠠᠨ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠣᠯᠠᠨᠭ᠍ᠳᠣ ᠲᠠᠯᠠᠪᠦᠷ ᠢ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠳᠠᠭᠣᠣ  ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ  ᠨᠢ ᠠᠭᠠᠵᠢᠮ ᠴᠣᠪᠣᠭᠣᠯᠢᠭ ᠪᠣᠯᠵᠣ ᠂ ᠦᠷᠯᠦᠭᠴᠢᠳ  ᠨᠢ ᠢᠯᠠᠯᠳᠠ  ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠣᠮᠣᠭᠰᠢᠯᠳᠠᠢ ᠂ ᠳᠣᠳᠣᠨᠣ ᠬᠦᠮᠦᠰ   ᠨᠢ ᠪᠠᠶᠠᠰᠣᠯ  ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠱᠣᠨᠭ᠍ᠪᠠᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠪᠦᠬᠦᠶᠢᠯᠡ ᠠᠶᠠᠰ ᠲᠦᠪ ᠴᠢᠭᠴᠢ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠰᠠᠷᠠᠭᠣᠯ ᠳᠣᠮᠳᠠ ᠳᠠᠭᠣᠰᠣᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠠᠶ᠎ᠠ   ᠶᠢᠨ 《 ᠡᠬᠢᠯᠡᠯᠳᠡ 》 ᠪᠠ 《 ᠳᠠᠶᠢᠯᠭ᠎ᠠ 》 ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ  ᠳᠡᠬᠢ ᠪᠦᠭᠡ   ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠣᠯᠠᠭᠰᠠᠨ  ᠳᠠᠭᠣᠣ ᠶᠢ ᠠᠭᠣᠯᠠ ᠦᠪᠡᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠣᠯᠵᠣ ᠳᠠᠭᠣᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠡᠨᠡ  ᠨᠢ ᠲᠠᠭᠦᠨ ᠣ ᠳᠠᠭᠣᠣ  ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ ᠣᠨ ᠠᠶᠠᠰ ᠲᠣ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠣᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠳᠠ  ᠲᠠᠢ ᠪᠠ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯᠴᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷ  ᠲᠠᠢ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠦᠷᠢᠯᠠᠬᠣ ᠴᠢᠳᠠᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢ  ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠶᠣᠮ ᠃

ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠄ ᠯᠢ ᠱᠢ ᠰᠢᠶᠠᠩ

ᠬᠦᠭᠵᠢᠮᠳᠡᠭᠴᠢ ᠄ ᠠᠭᠤᠯᠠ

ᠤᠳᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠵᠢᠨ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠤᠳᠠᠰᠤᠳᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷ  ᠣᠨ ᠳᠠᠶᠢᠴᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮᠴᠢᠨ ︱ ᠠᠭᠤᠯᠠ

default2015-12-07-07036c4fa7-b3c5-4e82-ab22-1d077090a871

ᠵᠢᠷᠤᠭ

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 38 39 40 37 1 2

︽ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠲᠣᠣᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠶ᠎ᠠ ︾

︽ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠲᠣᠣᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠶ᠎ᠠ ︾

ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ