• 1 ℃
  2017ᠣᠨ ᠤ 09ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 19ᠡᠳᠦᠷ

ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭᠳᠤ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ

 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ᠄ 
 • ᠠᠭᠤᠯᠠ ︱ ︽ ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠤᠯᠠᠩᠳᠤ ᠰᠠᠭᠠᠯᠢᠴᠢᠨ ︾
 • ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
 • ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ
 • ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠮᠵᠢ᠄ 
 • 52 MB
 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠄ 
 • ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄
 • 2017-02-09
 • ᠄   37
 • ᠄   0
 • ᠄   0
 • ᠄  0

︽ ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠤᠯᠠᠩᠳᠤ ᠰᠠᠭᠠᠯᠢᠴᠢᠨ ︾

ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠦ ᠂ ᠭᠦᠭᠵᠢᠮᠳᠡᠭᠰᠡᠨ  ᠨᠢ ᠄ ᠠᠭᠤᠯᠠ

MIDI ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ  ᠨᠢ ᠄ ᠠᠨᠳᠠ

ᠲᠤᠰ ᠠᠶ᠎ᠠ ᠵᠢ 20 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ  ᠣ ᠪᠦᠵᠢᠭ  ᠣᠨ ᠠᠶ᠎ᠠ  ᠡᠴᠡ ᠦᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠵᠠᠢ ᠃ ᠲᠤᠰ ᠠᠶ᠎ᠠ  ᠨᠢ  ᠴᠤᠪᠤᠭᠤ ᠳᠡᠭᠵᠢᠨ ᠰᠠᠭᠠᠯᠢᠴᠢᠨ ᠭᠡᠦᠭᠡᠨᠴᠤᠳ ᠣᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠭᠦᠷ  ᠲᠠᠢ ᠭᠦᠳᠡᠯᠮᠤᠷᠢᠯᠠᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ  ᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤ  ᠲᠦᠷᠰᠦᠯᠢᠭᠵᠢᠡᠷ ᠲᠣᠰᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

1985 ᠤᠨ  ᠣ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ  ᠳᠤ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ  ᠣᠨ ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ  ᠢ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠵᠦ  ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ  ᠣ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠤ ᠤᠷᠤᠨ  ᠣ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ  ᠣᠨ ︽ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠨᠭ  ᠣᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠯ ︾  ᠦᠳᠡᠰᠢᠯᠡᠭᠡ  ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠨ ᠂ ᠣᠷᠠᠯᠢᠭ ᠣᠨ ᠳᠠᠪᠴᠠᠩ  ᠳᠡᠬᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠣ ᠬᠤᠪᠢ ᠳ᠋ᠣ ᠲᠦᠪ  ᠣᠨ  ᠲᠸᠯᠸᠢᠰ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠂ ᠲᠦᠪ  ᠣᠨ ᠠᠷᠠᠳ  ᠣᠨ ᠷᠠᠳᠢᠤ᠋ ᠨᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠭᠡ ᠵᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠂ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠨᠭ  ᠣᠨ ᠳᠠᠭᠣᠣ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ  ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠂ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠨᠭ  ᠣᠨ ᠤᠷᠤᠢ ᠵᠢᠨ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠵᠠᠭᠣᠴᠢ ᠨᠣᠭᠣᠣᠳ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠣᠰᠣ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠡᠷ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ  ᠶᠤᠮ ᠃ ᠦᠨᠡᠯᠡᠯᠳᠡ ᠳ᠋ᠣ ᠄ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠵᠢᠨ ᠭᠦᠭᠵᠢᠮᠳᠡᠭᠦ ᠤᠷ᠎ᠠ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ  ᠨᠢ ᠨᠠᠮ ᠳᠤᠭᠳᠠᠭᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ  ᠳᠡᠬᠡᠨ  ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠵᠦ ᠰᠢᠷᠭᠡᠭ ᠳᠠᠮᠤᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠭ ᠂ ᠭᠦᠭᠵᠢᠩᠭᠦᠢ  ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠡᠬᠡᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠠᠭᠳᠠ ᠵᠢᠨ  ᠲᠦᠪᠡᠷᠭᠡᠨ ᠪᠤᠯᠵᠦ ᠂ ᠶᠠᠭ ᠯᠠ ᠠᠮᠳᠠᠳᠤ ᠭᠤᠶᠤ ᠠᠶᠢᠷᠠᠭ ᠴᠡᠭᠡ ᠪᠠᠯᠭᠤᠭᠰᠡᠨ ᠮᠡᠳᠦ ᠳᠠᠭᠠᠳᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ ᠂ ᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠵᠤᠷᠢᠭ   ᠢ ᠭᠦᠭᠵᠢᠭᠡᠨ ᠂ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠵᠢᠨ ᠡᠷᠭᠢᠴᠡᠭᠦᠯᠦᠯ  ᠢ ᠭᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠳᠡᠭ ᠃ ᠳᠠᠭᠦᠨ  ᠣ ᠭᠦᠭᠵᠢᠮᠳᠡᠭᠦ ᠤᠷ᠎ᠠ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ  ᠨᠢ  ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠳᠡᠭᠦᠨᠴᠢᠯᠠᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠳᠠᠶᠠᠭᠠᠷ ᠪᠦᠷ ᠶᠡᠭᠡ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ  ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ ᠂ ᠤᠳᠤ ᠵᠢᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ  ᠤᠳᠠᠰᠤᠳᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷ  ᠣᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ  ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ 1991 ᠤᠨ  ᠣ 9 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ  ᠳᠤ ᠂  ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠨ ᠰᠦᠨ ᠯᠢᠶᠠᠩ  ᠣᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ  ᠣᠨ ᠳᠠᠮᠤᠯᠠᠯ  ᠣᠨ 70 ᠵᠢᠯ  ᠣᠨ ᠤᠢ ᠵᠢᠨ  ᠦᠳᠡᠰᠢᠯᠡᠭᠡ  ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠤᠳᠠᠰᠤᠳᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷ  ᠣᠨ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠳᠠ ᠭᠦᠭᠵᠢᠮ 《 ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠲᠣᠣᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠶ᠎ᠠ  》 ᠶᠢ ᠭᠦᠭᠵᠢᠮᠳᠡᠵᠦ ᠂ ᠯᠤᠳᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠠᠮᠵᠢᠯᠳᠠ ᠤᠯᠵᠦ ᠂ ᠲᠤᠰ ᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠳᠡᠭᠦᠨ  ᠣ ᠭᠦᠭᠵᠢᠮᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤᠷ᠎ᠠ  ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ  ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠡ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠤᠳᠠᠰᠤᠳᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷ  ᠣᠨ ᠭᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠡ ᠵᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠤᠷᠭᠢᠯ  ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ  ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠡᠳ  ᠣᠨ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠦᠨᠡᠯᠡᠯᠳᠡ ᠵᠢ  ᠭᠦᠷᠳᠡᠵᠡᠢ ᠃ ᠲᠤᠰ ᠵᠢᠯ  ᠣᠨ 12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ  ᠳᠤ ᠂ ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ  ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ ᠣᠷᠣᠨ ᠣ ᠠᠨᠭ᠍ᠬᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠬᠣᠭᠣᠴᠠᠭᠠᠨ  ᠣ ᠦᠷᠭᠦᠭᠡᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ ᠂ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠯ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ ᠣᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ ᠣᠨ  ᠣᠷᠣᠯᠳᠣᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠣ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮᠳᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠱᠠᠨᠭ᠍ᠨᠠᠯ ᠢ ᠣᠯᠪᠠ ᠃ 1993 ᠤᠨ  ᠳᠤ ᠰᠢᠨᠭᠭᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ  ᠣᠳᠠᠰᠣᠳᠣ ᠬᠣᠭᠣᠷ ᠣᠨ ᠫᠷᠦᠭᠷᠠᠮ  ᠨᠢ ᠤᠯᠤᠰ  ᠣᠨ ᠷᠠᠳᠢᠤ᠋ ᠲᠸᠯᠸᠢᠰ  ᠣᠨ ᠭᠡᠯᠳᠡᠰ  ᠣᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠰ  ᠣᠨ  ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ  ᠢ ᠬᠦᠷᠳᠡᠵᠣ ᠂ 1996 ᠤᠨ  ᠳᠤ ᠲᠡᠷᠡ ᠂ ᠤᠷᠤᠨ  ᠣ ᠠᠨᠭ᠍ᠬᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠬᠣᠭᠣᠴᠠᠭᠠᠨ ᠣ ᠠᠷᠠᠳ ᠣᠨ ᠭᠦᠭᠵᠢᠮ ᠪᠠ  ᠤᠷᠳᠤ ᠵᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠵᠢᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ  ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠣ ᠂ ᠮᠦᠨ ᠪᠠᠰᠠ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠣᠳᠠᠰᠣᠳᠣ ᠬᠣᠭᠣᠷ ᠣᠨ ᠬᠠᠮᠣᠭ  ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠢ ᠬᠦᠷᠳᠡᠪᠡ ᠃

ᠤᠳᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠵᠢᠨ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠤᠳᠠᠰᠤᠳᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷ  ᠣᠨ ᠳᠠᠶᠢᠴᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮᠴᠢᠨ ︱ ᠠᠭᠤᠯᠠ

default2015-12-07-07036c4fa7-b3c5-4e82-ab22-1d077090a871

ᠵᠢᠷᠤᠭ

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 38 39 40 37 1 2

︽ ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠤᠯᠠᠩᠳᠤ ᠰᠠᠭᠠᠯᠢᠴᠢᠨ ︾

VCD ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ

︽ ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠤᠯᠠᠩᠳᠤ ᠰᠠᠭᠠᠯᠢᠴᠢᠨ ︾

ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ