• 1 ℃
  2017ᠣᠨ ᠤ 09ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 19ᠡᠳᠦᠷ

ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭᠳᠤ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ

 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ᠄ 
 • ᠰᠦᠨ ᠯᠢᠶᠠᠨᠭ᠍ ︱ 《 ᠮᠸᠳᠡᠷᠠᠶᠢᠮ᠎ᠠ 》
 • ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
 • ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ
 • ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠮᠵᠢ᠄ 
 • 52 MB
 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠄ 
 • ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄
 • 2017-02-09
 • ᠄   34
 • ᠄   0
 • ᠄   0
 • ᠄  0

ᠬᠠᠩᠭᠢᠨᠠᠮ᠎ᠠ ᠬᠦᠭ᠍ ᠣᠨ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠣᠳᠠᠰᠣᠳᠣ ᠬᠣᠭᠣᠷ ᠣᠨ ᠣᠷᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠭᠴᠢ

︵ ᠨᠢᠭᠡ ︶ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠬᠦᠭ ᠣᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠣᠳᠠᠰᠣᠳᠣ ᠬᠣᠭᠣᠷ ᠢ ᠠᠮᠵᠢᠯᠳᠠ  ᠲᠠᠢ ᠡᠭᠦᠳᠦᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠭᠰᠡᠨ

ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠣ ᠣᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠣ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠣᠳᠠᠰᠣᠳᠣ ᠬᠣᠭᠣᠷ ᠪᠣᠯ ᠣᠣᠯ  ᠨᠢ ᠴᠦᠮ ᠠᠷᠭᠢᠯ ᠬᠦᠭ ᠣᠨ ᠪᠠ ᠴᠠᠩᠭᠢᠨᠠᠮ᠎ᠠ ᠬᠦ᠍ᠭ᠍ ᠣᠨ ᠪᠣᠯᠬᠣ ᠶᠣᠮ ᠃ ᠰᠦᠨ ᠯᠢᠶᠠᠨᠭ᠍ ᠨᠠᠰᠣ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠣᠴᠢᠷ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠣᠭᠣᠷ ᠢ ᠳᠠᠳᠠᠬᠣ ᠳ᠋ᠣ ᠬᠣᠷᠣᠭᠣ  ᠨᠢ ᠬᠦ᠍ᠷᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠣᠨᠭ᠍ ᠬᠦᠴᠢᠷᠳᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ ᠃ ᠡᠭᠦᠨ  ᠡᠴᠡ ᠪᠣᠯᠵᠣ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠣᠭᠣᠷ ᠬᠢᠬᠦ ᠪᠣᠳᠣᠯ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳ᠋ᠣ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ ᠃ 15 ᠨᠠᠰᠣ  ᠲᠠᠢ  ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠷᠡ ᠂ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠣᠳᠠᠰᠣᠳᠣ ᠬᠣᠭᠣᠷ ᠢ ᠬᠢᠵᠣ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠰᠡᠭᠦᠯᠡᠷ ᠳᠠᠰᠣᠷᠠᠯᠳᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠦᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠨ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠦᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠣᠮ ᠃ 1952 ᠣᠨ ᠳ᠋ᠣ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠡ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ ᠣᠨ ᠳᠠᠭᠣᠣ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ ᠣᠨ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮ ᠣᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠣᠳᠠᠰᠣᠳᠣ ᠬᠣᠭᠣᠷ ᠣᠨ ᠭᠣᠴᠣᠯᠠᠯ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮᠴᠢᠨ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠰᠦᠨ ᠯᠢᠶᠠᠨᠭ᠍ ᠂ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠣ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ ᠣᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠵᠢᠯᠣᠭᠣᠳᠴᠣ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠣᠳᠠᠰᠣᠳᠣ ᠬᠣᠭᠣᠷ ᠶᠢ ᠦᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠨ ᠰᠢᠨᠡᠳᠭᠡᠵᠦ ᠂ ᠣᠯᠠᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨᠴᠢ ᠪᠠ ᠳᠦᠷᠢᠮᠵᠢᠯ  ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠂ ᠵᠢᠨᠭᠭᠢᠨᠢ ᠪᠡᠷ 《 ᠬᠠᠩᠭᠢᠨᠠᠮ᠎ᠠ ᠬᠦᠭ᠍ ᠣᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠣᠳᠠᠰᠣᠳᠣ ᠬᠣᠭᠣᠷ 》 ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠪᠡ ᠃ ᠣᠳᠣ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡᠮ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶᠠᠳᠣ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠣᠳᠠᠰᠣᠳᠣ ᠬᠣᠭᠣᠷ  ᠨᠢ ᠮᠦᠨ ᠯᠡ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠣ ᠰᠦᠨ ᠯᠢᠶᠠᠨᠭ᠍ ᠣᠨ ᠲᠣᠭᠳᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠮᠦ᠍ᠷᠳᠡᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠴᠦ ᠪᠣᠢ ᠃

《 ᠮᠸᠳᠡᠷᠠᠶᠢᠮ᠎ᠠ 》

《 ᠮᠸᠳᠡᠷᠠᠶᠢᠮ᠎ᠠ 》 ᠪᠣᠯ ᠣᠣᠯ  ᠨᠢ ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ  ᠠᠷᠠᠳ ᠣᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷᠳᠤ ᠳᠠᠭᠣᠣ ᠪᠣᠯᠬᠣ ᠶᠣᠮ ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳ᠋ᠣ ᠂ ᠴᠢᠨᠭ ᠣᠯᠣᠰ ᠣᠨ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠳᠡᠳᠭᠦᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯᠵᠢᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣᠨ ᠣ ᠭᠣᠸ᠎ᠠ ᠦᠵᠡᠰᠭᠦᠯᠡᠨᠭᠲᠦ ᠬᠡᠣᠬᠡᠨ  ᠂ ᠠᠶᠢᠯ ᠣᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠷᠠᠰᠢᠫᠣᠨᠭ᠍ᠰᠣᠭ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠵᠠᠯᠠᠭᠣ  ᠲᠠᠢ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠳᠣᠷ᠎ᠠ  ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠢᠨᠠᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠢ ᠶᠠᠷᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠳᠣᠰ ᠠᠶ᠎ᠠ   ᠨᠢ ᠬᠠᠭᠣᠳᠠᠰᠣ ᠨᠢᠭᠣᠷ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠂ ᠬᠦᠭ ᠠᠶᠠᠯᠭᠣ ᠦᠰᠦᠷᠦᠯᠳᠡ ᠶᠡᠬᠡ  ᠲᠠᠢ ᠂ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮᠳᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠣ ᠲᠣᠬᠢᠲᠠᠢ ᠣᠴᠢᠷ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠣ ᠠᠷᠠᠳ ᠣᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ ᠣᠨ ᠣᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠣ ᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠨ ᠯᠢᠶᠠᠨᠭ᠍ ᠲᠣᠰ ᠠᠶ᠎ᠠ  ᠢ ᠬᠠᠮᠣᠭ ᠳᠠᠳᠠᠬᠣ ᠳᠣᠷᠠᠳᠠᠢ ᠃

ᠬᠦᠭᠵᠢᠮᠳᠡᠭᠴᠢ ᠄ ᠪᠠᠶᠠᠨᠪᠣᠯᠠᠭ

 

ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠣᠳᠠᠰᠣᠳᠣ ᠬᠣᠭᠣᠷ ᠣᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠦ ᠪᠠᠭᠰᠢ ︱ ᠰᠦᠨ ᠯᠢᠶᠠᠨᠭ᠍

default2015-12-04-56d8853b65-bb0a-487b-beda-a494af0a69f4

ᠵᠢᠷᠤᠭ

1 2 3 4 10 9 8 7 6 5 11 12 13 14 15 16 17 18

MP3 ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ︱《 ᠮᠸᠳᠡᠷᠠᠶᠢᠮ᠎ᠠ 》( ᠪᠠᠶᠠᠨᠪᠣᠯᠠᠭ )

MP4 ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ︱ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ

MP4 ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ︱《 ᠮᠸᠳᠡᠷᠠᠶᠢᠮ᠎ᠠ 》( ᠪᠠᠶᠠᠨᠪᠣᠯᠠᠭ )

ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ