• 1 ℃
  2017ᠣᠨ ᠤ 09ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 26ᠡᠳᠦᠷ

ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭᠳᠤ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ

 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ᠄ 
 • 10  4 ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠨᠠᠪᠴᠢᠨᠬᠤᠸᠠᠷ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠲᠡᠭᠦᠨ  ᠦ ᠤᠷᠳᠦ  ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
 • ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
 • ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ
 • ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠮᠵᠢ᠄ 
 • 52 MB
 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠄ 
 • ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄
 • 2017-02-09
 • ᠄   40
 • ᠄   0
 • ᠄   0
 • ᠄  0

10  4 ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠄ ᠨᠠᠪᠴᠢᠨᠬᠤᠸᠠᠷ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠲᠡᠭᠦᠨ  ᠦ ᠤᠷᠳᠦ  ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ

ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ