• 1 ℃
  2017ᠣᠨ ᠤ 09ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 26ᠡᠳᠦᠷ

ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭᠳᠤ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ

 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ᠄ 
 • 10  5 ︽ ᠡᠵᠡᠨ ᠪᠤᠭᠳᠠ  ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠢᠭᠠᠯ ︾ ᠨᠠᠪᠴᠢᠨᠬᠤᠸᠠᠷ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ
 • ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
 • ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ
 • ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠮᠵᠢ᠄ 
 • 52 MB
 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠄ 
 • ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄
 • 2017-02-10
 • ᠄   38
 • ᠄   0
 • ᠄   0
 • ᠄  0

ᠡᠵᠡᠨ ᠪᠤᠭᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠢᠭᠠᠯ

 

ᠡᠵᠡᠨ ᠶᠤ ᠯᠡ ᠪᠤᠭᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠢᠭᠠᠯ

ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠯᠡ ᠵᠠᠭᠠᠯ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ ᠰᠠᠢ

ᠠᠯᠳᠠᠢ ᠶᠤ ᠯᠡ ᠬᠠᠡᠭ᠍ᠭᠠᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠨ ᠦᠨᠳᠦᠷ

ᠠᠭᠳᠠ ᠶᠤ ᠮᠤᠷᠢ  ᠮᠢᠨᠢ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠨᠠᠭ᠎ᠠ

10  5 ︽ ᠡᠵᠡᠨ ᠪᠤᠭᠳᠠ  ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠢᠭᠠᠯ ︾ ᠨᠠᠪᠴᠢᠨᠬᠤᠸᠠᠷ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ

ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ