• 1 ℃
  2017ᠣᠨ ᠤ 09ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 19ᠡᠳᠦᠷ

ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭᠳᠤ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ

 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ᠄ 
 • ᠠᠭᠤᠯᠠ ︱ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ
 • ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
 • ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ
 • ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠮᠵᠢ᠄ 
 • 52 MB
 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠄ 
 • ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄
 • 2017-02-09
 • ᠄   36
 • ᠄   0
 • ᠄   0
 • ᠄  0

ᠠᠭᠤᠯᠠ ︱ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠭᠢᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠴᠣᠷᠠᠭᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠵᠢᠨ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠤᠳᠠᠰᠤᠳᠤ  ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠣᠨ ᠳᠠᠶᠢᠴᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮᠴᠢᠨ

ᠠᠭᠤᠯᠠ ︵ 1957 ᠤᠨ — ︶ ᠤᠯᠤᠰ  ᠣᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠳᠡᠰ  ᠣᠨ ᠭᠦᠭᠵᠢᠮᠴᠢᠨ ᠂ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠂  ᠤᠳᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠵᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠤᠳᠠᠰᠤᠳᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷ  ᠣᠨ ᠳᠠᠶᠢᠴᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮᠴᠢᠨ ᠮᠦᠨ ᠃

ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠂ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ  ᠣᠨ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠳᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ  ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦᠵᠣ ᠂ 1974  ᠤᠨ  ᠳᠤ ᠲᠤᠰ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠣ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠮᠦᠢᠴᠢᠷ  ᠲᠤ ᠡᠯᠡᠰᠡᠭᠳᠡᠨ ᠂ 1975 ᠤᠨ  ᠡᠴᠡ 1977 ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠦᠪᠦᠷ  ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ  ᠣᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ  ᠣᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ  ᠳᠤ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠨ ᠂ ᠦᠪᠡᠷ  ᠣᠨ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠵᠤᠤ ᠱᠤᠸᠠᠩ ᠬᠤ ︵  ᠤᠳᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠵᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠤᠳᠠᠰᠤᠳᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷ  ᠣᠨ ᠭᠠᠷᠮᠠᠭᠠᠢ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ︶  ᠡᠴᠡ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ  ᠤᠳᠠᠰᠤᠳᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠰᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ 1987 ᠤᠨ  ᠳᠤ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ  ᠣᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠵᠢᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ  ᠵᠢᠨ ᠨᠠᠰᠤᠨ  ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠳ  ᠣᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠬᠣ ᠠᠩᠭᠢ  ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠭᠦᠰᠴᠦ ᠂ ᠤᠳᠤ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ  ᠣᠨ  ᠳᠠᠭᠣᠣᠷᠢᠯᠢᠭᠴᠢᠳ ᠣᠨ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮᠯᠢᠭ  ᠣᠨ ᠳᠡᠳ᠋ ᠳᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠴᠢ ᠂ ᠭᠢᠩᠭᠠᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ  ᠣᠨ ᠳᠤᠯᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ  ᠣ  ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦ ᠵᠢᠨ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯᠭᠡᠨ  ᠣ ᠪᠠᠶᠢᠩᠭᠤ ᠭᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠂ ᠭᠢᠩᠭᠠᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠣᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠭᠦᠭᠵᠢᠮ  ᠣᠨ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮᠯᠢᠭ  ᠣᠨ  ᠳᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠴᠢ ᠂ ᠭᠢᠩᠭᠠᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ  ᠣᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ  ᠣ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠭᠦᠭᠵᠢᠮ  ᠣᠨ ᠪᠦᠯᠭᠦᠮ  ᠣᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ  ᠣᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠭᠡᠢ  ᠭᠢᠨᠠᠭᠴᠢ ᠪᠡᠷ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠦ ᠪᠣᠢ ᠃

ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠂ ᠬᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ  ᠣ ᠨᠠᠶᠠᠭᠠᠳ ᠤᠨ  ᠣ ᠡᠭᠢᠨ  ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠡ ᠦᠪᠡᠷ  ᠣᠨ ᠭᠠᠷᠮᠠᠭᠠᠢ ᠤᠷ᠎ᠠ   ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠂ ᠤᠷᠭᠢᠯᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠢᠯᠬᠠᠮ᠎ᠠ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠵᠢᠡᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠣ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠭᠦᠭᠵᠢᠮ  ᠳᠤ ᠪᠤᠰᠤᠳ   ᠡᠴᠡ ᠤᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯᠳᠡ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠲᠠᠨᠢᠯᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠵᠦ ᠂ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ  ᠣᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ  ᠣᠨ  ᠳᠠᠪᠴᠠᠩ  ᠳᠤ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠰᠤᠳᠤ ᠵᠢᠭᠦᠷ ᠵᠢᠡᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ ᠃ 1981 ᠤᠨ  ᠣ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ  ᠳᠤ ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ  ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠣ ᠠᠷᠠᠳ  ᠣᠨ ᠭᠦᠭᠵᠢᠮ  ᠣᠨ ᠰᠤᠷᠢᠯᠳᠠ ᠵᠢᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠣ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠵᠦ ᠂ ᠲᠤᠰ ᠵᠢᠯ  ᠣᠨ 9  ᠰᠠᠷ᠎ᠠ  ᠳᠤ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ  ᠣᠨ ᠠᠷᠠᠳ  ᠣᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ  ᠣᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ  ᠳᠤ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠰ  ᠣᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ  ᠢ  ᠭᠦᠷᠳᠡᠨ ᠂ 1984 ᠤᠨ  ᠣ 8 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ  ᠳᠤ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ  ᠣᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ  ᠣᠨ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ  ᠣ  ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ  ᠣᠨ  ᠰᠤᠩᠭᠤᠯᠳᠠ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ  ᠳᠤ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠮᠸᠲ᠋ᠠᠯ ᠲᠤᠰᠴᠠᠢ ᠃

ᠤᠳᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠵᠢᠨ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠤᠳᠠᠰᠤᠳᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷ  ᠣᠨ ᠳᠠᠶᠢᠴᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮᠴᠢᠨ ︱ ᠠᠭᠤᠯᠠ

default2015-12-07-07036c4fa7-b3c5-4e82-ab22-1d077090a871

ᠵᠢᠷᠤᠭ

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 38 39 40 37 1 2

VCD ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ︱ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ

VCD ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ︱ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ

ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ