• 1 ℃
  2017ᠣᠨ ᠤ 09ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 26ᠡᠳᠦᠷ

ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭᠳᠤ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ

 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ᠄ 
 • 10  7 ︽ ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠰᠣ ︾ ᠤᠶᠤᠨᠰᠤᠳᠤ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ
 • ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
 • ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ
 • ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠮᠵᠢ᠄ 
 • 52 MB
 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠄ 
 • ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄
 • 2017-02-09
 • ᠄   38
 • ᠄   0
 • ᠄   0
 • ᠄  0

ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠰᠤ

ᠵᠢᠷᠠᠭᠷᠠᠵᠦ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠵᠢᠷᠡᠨ ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠰᠤ ᠬᠦ᠋

ᠵᠢᠯ ᠣᠨ ᠵᠢᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠭᠠᠡᠭ᠍ᠳᠠᠪᠠᠴᠦ ᠵᠢᠭᠳᠡ ᠪᠡᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠢᠦ

ᠵᠡᠬᠦᠨᠳᠡᠢ ᠵᠦᠭ  ᠲᠤ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠲᠠᠢ ᠰᠢᠯᠢ ᠰᠢᠦ

ᠵᠦᠢᠯ ᠣᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠵᠢᠷᠭᠢᠭᠰᠡᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠰᠢᠦ

10  7 ︽ ᠵᠢᠷᠠᠨ ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠰᠣ ︾ ᠤᠶᠤᠨᠰᠤᠳᠤ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ

ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ