• 1 ℃
  2017ᠣᠨ ᠤ 09ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 26ᠡᠳᠦᠷ

ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭᠳᠤ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ

 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ᠄ 
 • 11  1 ᠤᠯᠠᠯᠵᠢ  ᠶᠢᠨ ᠳᠥᠭᠥᠮ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ
 • ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
 • ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ
 • ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠮᠵᠢ᠄ 
 • 52 MB
 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠄ 
 • ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄
 • 2017-02-13
 • ᠄   40
 • ᠄   0
 • ᠄   0
 • ᠄  0

ᠤᠯᠠᠯᠵᠢ ᠂ ᠡᠷᠡᠭᠲᠠᠢ ᠂ ᠬᠢᠷᠢᠨ ᠮᠤᠵᠢ ᠵᠢᠨ ᠵᠸᠨ ᠯᠠᠢ ᠰᠢᠶᠠᠨ  ᠣ ᠬᠦᠮᠤᠨ ᠃ ᠲᠦᠪ  ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠠᠨ  ᠣ ᠶᠠᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠫᠷᠤᠹᠸᠰᠰᠤᠷ ᠂

ᠠᠯᠳᠠᠷᠳᠦ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠠᠨ  ᠣ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ  ᠤᠨ ᠰᠢᠬᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠃ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠠᠷᠠᠤᠨ  ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠦ ᠵᠢᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠵᠢᠨ ᠦᠪ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠃

 

 

 

 

default2015-12-09-31cee9ef4e-1a47-4e61-9db1-ded6a9f61195

 

ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ