• 1 ℃
  2017ᠣᠨ ᠤ 09ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 19ᠡᠳᠦᠷ

ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭᠳᠤ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ

 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ᠄ 
 • ᠪᠠᠶᠠᠨᠪᠣᠯᠠᠭ ︱ 《 ᠦᠵᠦᠮ ᠣᠨ ᠣᠷᠢᠶᠠᠨᠭ᠍ᠭᠣ 》
 • ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
 • ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ
 • ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠮᠵᠢ᠄ 
 • 52 MB
 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠄ 
 • ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄
 • 2017-02-09
 • ᠄   32
 • ᠄   0
 • ᠄   0
 • ᠄  0

《 ᠦᠵᠦᠮ ᠣᠨ ᠣᠷᠢᠶᠠᠨᠭ᠍ᠭᠣ 》

《 ᠦᠵᠦᠮ  ᠣᠨ ᠣᠷᠢᠶᠠᠨᠭ᠍ᠭᠣ 》 ᠪᠣᠯ ᠰᠦᠨ ᠯᠢᠶᠠᠨᠭ᠍ ᠣᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ  ᠡᠴᠡ ᠰᠡᠳᠦᠪᠯᠡᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠣᠯᠵᠣ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ  ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ ᠣᠨ  ᠬᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ  ᠨᠢ ᠪᠣᠯᠬᠣ ᠶᠣᠮ ᠃ ᠲᠣᠰ ᠠᠶ᠎ᠠ ᠢᠰᠭᠡᠷᠭᠡ ᠂ ᠦᠰᠦᠷᠦᠯᠳᠡ ᠂ ᠬᠣᠷᠳᠣᠨ  ᠠᠶ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠨ ᠣᠷᠣᠬᠣ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠯ   ᠢᠶᠠᠷ ᠂ ᠣᠰᠣ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠂ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ᠣᠨ  ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠪᠢᠯᠬᠠᠮ᠎ᠠ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠣᠳᠣᠭ ᠣᠨ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠳᠦᠷᠢ ᠶᠢ ᠠᠮᠢᠳᠣᠯᠢᠭ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠣᠳᠣᠬᠢ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ  ᠣᠳᠠᠰᠣᠳᠣ ᠬᠣᠭᠣᠷ ᠣᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮᠴᠢᠳ ᠣᠨ ᠣᠯᠠᠨᠭ᠍ᠬᠢ  ᠨᠢ ᠡᠭᠦᠨ ᠣ ᠰᠠᠭᠣᠷᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠣᠪᠢᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ   ᠡᠴᠡ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠣᠳᠠᠰᠣᠳᠣ ᠬᠣᠭᠣᠷ ᠣᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠳᠣ ᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ  ᠨᠢ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠶᠣᠮ ᠃ ᠪᠠᠶᠠᠨᠪᠣᠯᠠᠭ  ᠡᠨᠡ  ᠠᠶ᠎ᠠ  ᠶᠢ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮᠳᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠᠷᠢᠭᠣᠯ ᠢ ᠳᠣᠷᠣᠭᠰᠢᠯᠠᠭᠣᠯᠣᠭᠠᠳ ᠲᠠᠪᠣ ᠂ ᠵᠢᠷᠭᠣᠳᠣᠭᠠᠷ ᠪᠠᠷᠢᠭᠣᠯ ᠣᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠳ᠋ᠣ  ᠬᠦᠷᠭᠡᠭᠰᠡᠨᠡᠴᠡ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ ᠣᠨ ᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠰᠬᠠᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠣᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠠ ᠣᠷ᠎ᠠ ᠮᠡᠷᠭᠡᠰᠢᠯ ᠣᠨ ᠬᠦᠴᠢᠷᠳᠡᠯ ᠢ  ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠣᠳᠠᠰᠣᠳᠣ ᠬᠣᠭᠣᠷ ᠣᠨ ᠭᠣᠴᠣᠯᠠᠯ ᠄ ᠪᠠᠶᠠᠨᠪᠣᠯᠠᠭ  ᠡᠴᠡ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮᠳᠡᠨ᠎ᠡ

ᠶᠠᠳᠣᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠪᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠴᠢ ᠄ ᠱᠢ ᠱᠢᠨ

ᠬᠠᠪᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠴᠢ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠣᠯᠣᠨ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠣᠯᠣᠭᠴᠢ ᠄ ᠨᠠᠷᠠᠨᠪᠠᠳᠣ ︵ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ ᠣᠯᠣᠰ ᠣᠨ ︶

ᠰᠦᠨ ᠯᠢᠶᠠᠨᠭ᠍ ᠣᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠣᠳᠠᠰᠣᠳᠣ ᠬᠣᠭᠣᠷ ᠣᠨ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ︱ ᠪᠠᠶᠠᠨᠪᠣᠯᠠᠭ

18 01 02 03 04 05 06 07 08 09 010 011 012 013 014 015 016 017

ᠵᠢᠷᠤᠭ

21 22 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

《 ᠦᠵᠦᠮ ᠣᠨ ᠣᠷᠢᠶᠠᠨᠭ᠍ᠭᠣ 》

《 ᠦᠵᠦᠮ ᠣᠨ ᠣᠷᠢᠶᠠᠨᠭ᠍ᠭᠣ 》

ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ