• 1 ℃
  2017ᠣᠨ ᠤ 09ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 26ᠡᠳᠦᠷ

ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭᠳᠤ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ

 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ᠄ 
 • 11  2 ᠵᠦᠰᠡᠷᠡᠢ  ᠤᠯᠠᠯᠵᠢ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ (ᠳᠦᠷᠰᠦ )
 • ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
 • ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ
 • ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠮᠵᠢ᠄ 
 • 52 MB
 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠄ 
 • ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄
 • 2017-02-09
 • ᠄   38
 • ᠄   0
 • ᠄   0
 • ᠄  0

ᠵᠦᠰᠠᠷᠠᠢ

ᠵᠦᠰᠠᠷᠠᠢ ᠡ ᠵᠦᠰᠠᠷᠠᠢ ᠬᠦ᠋

ᠵᠦᠰᠠᠷ ᠮᠠᠨᠠᠨ ᠵᠢᠨᠨ ᠲᠠᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠢ ᠬᠦ᠋

ᠵᠠᠬᠦᠳᠤᠯᠠᠬᠦ ᠦᠶ᠎ᠠ  ᠳᠤ ᠬᠤᠶᠠᠭᠤᠯᠨ ᠪᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠳ᠋ᠠ

ᠵᠡᠬᠦᠳᠤᠨ  ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠷᠢᠬᠦ  ᠳᠤ ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷ ᠵᠢᠨᠨ ᠬᠦ᠋

11  2 ᠵᠦᠰᠡᠷᠡᠢ  ᠤᠯᠠᠯᠵᠢ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠨ᠎ᠠ (ᠳᠦᠷᠰᠦ )

ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ