• 1 ℃
  2017ᠣᠨ ᠤ 09ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 19ᠡᠳᠦᠷ

ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭᠳᠤ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ

 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ᠄ 
 • ᠰᠦᠨ ᠯᠢᠶᠠᠨᠭ᠍ ︱ 《 ᠯᠢᠶᠠᠨᠭ᠍ ᠵᠢᠨ ᠭᠣᠯᠣᠣ 》
 • ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
 • ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ
 • ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠮᠵᠢ᠄ 
 • 52 MB
 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠄ 
 • ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄
 • 2017-02-09
 • ᠄   39
 • ᠄   0
 • ᠄   0
 • ᠄  0

《 ᠯᠢᠶᠠᠨᠭ᠍ ᠵᠢᠨ ᠭᠣᠯᠣᠣ 》

ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ ᠬᠡᠣᠬᠡᠨ ᠯᠢᠶᠠᠨᠭ᠍ ᠵᠢᠨ ᠭᠣᠯᠣᠣ ᠠᠶᠢᠯ ᠣᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠣ ᠴᠠᠭᠠᠨᠰᠢᠪᠠᠭᠣ  ᠲᠠᠢ ᠂ ᠦᠶᠡᠷᠬᠡᠨ ᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠦᠨᠡᠨᠴᠢ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ  ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠ ᠃ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡᠯᠢᠶᠠᠨᠭ᠍ ᠵᠢᠨ ᠭᠣᠯᠣᠣ ᠠᠯᠪᠠᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠨᠢᠵᠣ ᠮᠡᠳᠡᠯᠴᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ ᠳ᠋ᠣ ᠮᠣᠷᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ ᠃ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷᠳᠦ ᠳᠠᠭᠣᠣ《 ᠯᠢᠶᠠᠨᠭ᠍ ᠵᠢᠨ ᠭᠣᠯᠣᠣ 》 ᠣᠶᠠᠷᠠᠯᠳᠣ ᠬᠦᠭ᠍ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠵᠠᠯᠠᠭᠣ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠣ ᠪᠡᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠠᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠣ ᠰᠡᠭᠦᠯᠡᠷᠬᠢ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠮᠦᠷᠦᠭᠡᠳᠦᠨ ᠰᠠᠨᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠰᠢᠭᠣᠳᠠᠯᠳᠣ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢ  ᠨᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠣᠮ ᠃

ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠰᠡᠨ  ᠨᠢ ᠄ ᠪᠠᠢ ᠬᠣᠨᠭ᠍ ᠮᠸᠢ

 

ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠣᠯ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠣᠳᠠᠰᠣᠳᠣ ᠬᠣᠭᠣᠷ ᠣᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠦ ᠪᠠᠭᠰᠢ ︱ ᠰᠦᠨ ᠯᠢᠶᠠᠨᠭ᠍

default2015-12-04-56d8853b65-bb0a-487b-beda-a494af0a69f4

ᠵᠢᠷᠤᠭ

1 2 3 4 5 11 10 9 8 7 6 12 13 14 15 16 17 18

MP4 ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ︱《 ᠯᠢᠶᠠᠨᠭ᠍ ᠵᠢᠨ ᠭᠣᠯᠣᠣ 》( ᠪᠠᠢ ᠬᠣᠨᠭ᠍ ᠮᠸᠢ )

MP3 ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ︱《 ᠯᠢᠶᠠᠨᠭ᠍ ᠵᠢᠨ ᠭᠣᠯᠣᠣ 》( ᠪᠠᠢ ᠬᠣᠨᠭ᠍ ᠮᠸᠢ )

ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ