• 1 ℃
  2017ᠣᠨ ᠤ 09ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 26ᠡᠳᠦᠷ

ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭᠳᠤ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ

 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ᠄ 
 • 11  3 ᠵᠠᠯᠭᠠᠬᠥᠥ  ᠶᠢᠨ ᠳᠥᠭᠥᠮ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ
 • ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 
 • ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ
 • ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠮᠵᠢ᠄ 
 • 52 MB
 • ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠄ 
 • ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠄
 • 2017-02-13
 • ᠄   41
 • ᠄   0
 • ᠄   0
 • ᠄  0

ᠵᠠᠯᠭᠠᠬᠦᠦ ᠄ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠤᠰᠦᠲᠠᠨ ᠂ 1978 ᠤᠨ  ᠳᠤ ᠲᠦᠭᠯᠢᠶᠤᠤ ᠬᠤᠲᠠ ᠵᠢᠨ ᠵᠡᠷᠤᠳ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ  ᠳᠤ ᠲᠦ᠍ᠷᠦᠵᠡᠢ ᠃ ᠤᠳᠤ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠣᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠵᠢᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠣ ᠰᠠᠯᠪᠦᠷᠢ ᠵᠢᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠃ ᠤᠷᠲᠦ ᠵᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠨ  ᠣ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠣᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠳ ᠣᠨ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮᠯᠢᠭ ᠣᠨ ᠭᠡᠰᠢᠬᠦᠨ ᠃ 2000 ᠤᠨ  ᠳᠤ ᠶᠢᠰᠦᠳᠤᠭᠡᠷ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠣ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ  ᠣᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠳ ᠣᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠣ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠣᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ  ᠳᠤ ᠦᠨᠳᠤᠰᠦᠲᠠᠨ  ᠣ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠯ  ᠢᠶᠡᠷ   ᠨᠢᠭᠡᠳᠤᠭᠡᠷ ᠳᠡᠰ ᠣᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠵᠡᠢ ᠃ ᠲᠤᠰ ᠵᠢᠯ  ᠳᠤ ᠶᠢᠰᠦᠳᠤᠭᠡᠷ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠣ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠳᠠᠭᠤᠴᠢᠳ ᠣᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ  ᠳᠤ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠲᠠᠨ ᠣ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠯ  ᠢᠶᠡᠷ  ᠮᠦᠩᠬᠦᠨ ᠮᠸᠳᠠᠯ ᠬᠦᠷᠳᠡᠪᠡ ᠃ 2007 ᠤᠨ ᠳ᠋ᠣ ︽ ᠴᠸᠩ ᠯᠦᠩ ᠨᠡᠷᠡᠮᠵᠢᠲᠦ ᠪᠦᠯᠦᠭᠯᠠᠯ ︾ ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠤᠰᠦᠲᠠᠨ ᠣ ᠤᠷᠳᠤ ᠵᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠵᠢᠨ ᠲᠸᠯᠸᠢᠰ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯᠲᠦ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ  ᠳᠤ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠣᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠯ  ᠣᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠳᠡᠰ ᠣᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠬᠦᠷᠳᠡᠵᠡᠢ ᠃default2015-12-09-1131a1aa4b-5cc1-44f8-be96-2ade16660516

11  3 ᠵᠠᠯᠭᠠᠬᠥᠥ  ᠶᠢᠨ ᠳᠥᠭᠥᠮ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ

ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ